5000€

5.000€ ਰਹਿਣ ਲਈ -15.000€ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਂ ਲਈ

ਸੀਮਾਂਤ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਵਕਾਰਿਸੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ… Read More

6 months ago

Questo sito web utilizza i cookie per migliorare l'esperienza dell'utente e analizzare le visite al sito web. Cliccando su 'Accetta', l'utente acconsente all'utilizzo dei cookie e alla raccolta dei dati personali. Per maggiori informazioni, si prega di consultare la nostra Informativa sulla privacy.

per maggiori info