quiz24

16

Chaptor 24

Limitazioni consumi, rispetto ambiente

Please Enter your Name

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ

ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚਾ ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ.

1 / 40

L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può diminuire se si accelera tenendo premuto il pedale della frizione.

agar gaddi di average wadhaani howe te, gaddi sanu sheeshe band krke chlaani chahidi aa kyoke hwa enter hoke gaddi da zor jada lawaandi aa

2 / 40

Per limitare i consumi di carburante, conviene chiudere i finestrini se si viaggia a velocità medio alte, perche le turbolenze all'interno dell'abitacolo possono frenare la marcia del veicolo.

pardhushan khatm ho janda aa, agar assi race full dabb dinde aa kyoke , jaada temprature krke sara pardushn khtm ho janda aa

3 / 40

L'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli scompare del tutto accelerando a fondo, perche l'alta temperatura fa consumare in fretta il carburante.

gaddiya wicho niklan wala dhua akha wich jalan te saah lain wich prblm kr skda aa

4 / 40

L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli può causare danni alle vie respiratorie e irritazione agli occhi.

ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ (ਕੇਵਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ, ਫੌਰੀ ਖ਼ਤਰੇ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

5 / 40

Per evitare rumori fastidiosi durante la guida, si deve usare il clacson solamente per motivi di sicurezza stradale (trasporto feriti o ammalati, pericolo immediato)

ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿੱਚ ਗੀਅਰਬੌਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

6 / 40

L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può diminuire se si accelera con il cambio in folle

ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਰੌਲਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਫਲਰ (ਮਫਲਰ) ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ.

7 / 40

Il rumore prodotto dai veicoli a motore aumenta man mano che si va rovinando il silenziatore (marmitta).

ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ.

8 / 40

Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli, bisogna accelerare ripetutamente da fermo, per tenere caldo il motore e migliorarne il rendimento.

ਇਹ ਕੰਮ ਅਤੇ ਰੋਡ ਇੰਸਟੌਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ.

9 / 40

é vietato danneggiare le opere e gli impianti stradali.

silencer wicho jaada dhua niklda howe te ehda matlb eh hunda aa k engine jada pardushan faila reha aa

10 / 40

Una maggiore emissione di fumo dallo scarico è sintomo di maggior inquinamento causato dal motore.

ਰੌਲਾ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਵਧਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

11 / 40

Il controllo dei freni che producono rumore, oltre ad aumentare la sicurezza può ridurre la rumorosità del veicolo.

ਇਸਨੂੰ ਡ੍ਰਾਈਵ ਵਿਚ ਵਹੀਕਲ ਕੂਲਿੰਗ ਸਰਕਟ ਦੇ ਐਂਟੀਫਰੀਜ਼ ਤਰਲ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ.

12 / 40

é vietato scaricare nella fognatura il liquido antigelo del circuito di raffreddamento del veicolo, poiche potrebbe non essere biodegradabile.

ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਿਲੈਂਸਰ (ਮੈਪਲਰ) ਵਧੀਆ ਕੰਮਕਾਜੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ.

13 / 40

Per evitare rumori fastidiosi durante la guida, occorre far controllare che il dispositivo silenziatore (marmitta) sia in buone condizioni di efficienza.

ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

14 / 40

Su tutte le strade è vietato il transito dei veicoli che superano 10 m di lunghezza.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਥਕਾਏ ਇੱਕ (ਵਰਤੇ ਗਏ) ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ

15 / 40

Se si acquista una batteria per auto si può consegnare quella esausta (usata) al rivenditore, che provvederà a ritirarla, senza ulteriori costi aggiuntivi.

ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ.

16 / 40

Per evitare rumori fastidiosi, occorre chiudere con forza le portiere dell'autovettura, in modo da non doverle richiudere.

ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਵਲ ਮਫਲਰ ਦੇ ਅੰਤਮ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਓ

17 / 40

Per diminuire il rumore emesso dai veicoli a motore basta eliminare la parte finale della marmitta

gaddi jada pardhushan udo failandi aa jis time gaddi wicho niklan wala dhua kaale (black) rang da hunda a

18 / 40

L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli è maggiore se il fumo di scarico presenta colore scuro.

ਮੋਟਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੈਨੀਟਰੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

19 / 40

Lo scarico dei residui organici e delle acque sporche delle autocaravan deve avvenire negli appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari

ਵਾਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਹਵਾ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

20 / 40

Per diminuire l'inquinamento atmosferico provocato dai veicoli, bisogna far sostituire periodicamente il filtro dell'aria.

pardushan nu ghtaaun lei agar ho sake te shote gear wich gaddi ghat chlaao ji

21 / 40

Per diminuire l'inquinamento, bisogna evitare di tenere inserita per troppo tempo una marcia bassa, se non è necessaria.

ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪਹੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

22 / 40

é vietato immettersi sulle strade con le ruote del veicolo sporche di fango

ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਪੀਐਮ ਤੇ ਇੰਜਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

23 / 40

Per diminuire l'inquinamento atmosferico provocato dai veicoli, bisogna utilizzare il motore al massimo numero di giri.

ਗੱਡੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

24 / 40

L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può diminuire se si alleggerisce il peso del veicolo.

ਕਾਰ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਐਕਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

25 / 40

L'abbandono di una batteria per auto, sulla strada o sul terreno, può arrecare gravi danni all'ambiente e alle falde acquifere sottostanti.

Euro 0 Ggaddiya pardhushan 0 de brabr hi krdiya aa

26 / 40

L'inquinamento atmosferico è nullo nei veicoli che rispettano la normativa antinquinamento Euro 0

ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

27 / 40

Per evitare rumori fastidiosi durante la guida non si deve frenare bruscamente, se non è strettamente necessario.

ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਰੇਸ਼ਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ (ਮਫਲਰ) ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

28 / 40

Per diminuire il rumore emesso dai veicoli a motore è necessario che il dispositivo silenziatore (marmitta) sia efficiente e di tipo approvato.

pardhushan nu ghataun lei sanu yakdam race nhi dabbni chahidi

29 / 40

Per diminuire l'inquinamento provocato dai veicoli non bisogna accelerare bruscamente durante le partenze.

gaddi di shatt kholn nal gaddi ghat tel khandi aa

30 / 40

Tenere aperto il tettuccio scorrevole del veicolo comporta un minor consumo di carburante.

agar apni gaddi di speed assi tkreebn ikko jahi rakhiye te gaddi di avrage wadiya nikldi aa

31 / 40

Mantenendo il pi possibile costante la velocità, si riduce il consumo di carburante.

ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕਰਕਟ (ਤੇਲ, ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਜਾਂ ਬਦਲਵਾਂ) ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ.

32 / 40

L'abbandono sul terreno di rifiuti pericolosi o tossici (olii, liquidi, residui di riparazioni o di sostituzioni) non viene sanzionato.

ਇਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਜਣ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਫਲਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੰਡ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ.

33 / 40

Guidando un veicolo a cui sono stati modificati il motore e la marmitta, si può incorrere in pesanti sanzioni amministrative.

ਇਕ ਕੈਟਾਲਿਕਸ ਕਨਵਰਟਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ, ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੰਜਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

34 / 40

Nei veicoli dotati di marmitta catalitica, l'inquinamento dell'aria è minore subito dopo l'accensione del motore, quando la temperatura è ancora bassa

sound pardushan nu ghatuan lei, jis time gear change krday aa.. race wala pedal zor nal dabbna chahida aa

35 / 40

Per salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e acustico, quando si cambia marcia bisogna premere a fondo il pedale dell'acceleratore

gaddi wich jinne v system current nal chlde aa ohna nal petrol/disiel jada kharch hunda aa

36 / 40

Gli apparecchi e i dispositivi che funzionano a corrente elettrica (radio, luci, lunotto termico, ecc.) fanno aumentare i consumi di carburante del veicolo.

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਜਾਂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

37 / 40

L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può essere ridotto, scegliendo veicoli con alimentazione elettrica, a metano o GPL.

tel di bachat karn lei k gaddi ghat khawe te watawarn v wadiya rahe sanu gaddi chalaan wele ac on krke rakhna chahida a

38 / 40

Per risparmiare carburante e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento atmosferico, è consigliabile azionare il climatizzatore il meno possibile e soltanto quando serve effettivamente.

gaddiya ne kinna pardhushan failaana aa eh dipend krda aa k hawa ch kinni slaab ( sill ) aa

39 / 40

L'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli dipende principalmente dall'umidità presente nell'aria

assi prdhushan nu ghta skday aa, agar apnia gaddiya nu sahi rakhiye

40 / 40

L'inquinamento dell'aria può essere ridotto, controllando che il veicolo sia sempre nelle condizioni ottimali di consumo e rendimento.

Your score is