quiz23

9

Chaptor 23

Responsabiltà civile, amministrativa e penale

Please Enter your Name

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ

ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

1 / 40

Distrarsi alla guida può causare incidenti stradali che possono comportare gravi conseguenze.

ਵਾਹਨ ਵਿਚਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਵਰਤਾਓ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

2 / 40

Parlare animosamente con altre persone a bordo del veicolo può influenzare negativamente il comportamento di guida.

ਕੈਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ​​ਪਦਵੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ

3 / 40

Il rispetto della posizione sulla carreggiata è una norma secondaria che può, se del caso, non essere osservata

ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ.

4 / 40

L'udito non è un senso importante quando si guida

ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਇਤਾਲਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

5 / 40

Nel caso in cui il veicolo venga rubato in uno Stato estero, per poter attivare l'assicurazione bisogna ripetere la denuncia nello Stato italiano.

ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ

6 / 40

Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un sinistro stradale può farsi assistere da un consulente d'infortunistica stradale

ਸਿਵਲ ਕਾਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ (R.C.A.) ਲਈ ਬੀਮਾ ਮਹਿਜ਼ ਹਾਈਵੇ ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ.

7 / 40

L'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.) copre anche le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal codice della strada.

ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਵਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

8 / 40

La responsabilità civile connessa al sinistro stradale grava sul proprietario e sul conducente del veicolo.

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹਨ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

9 / 40

Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un sinistro stradale può far riparare il proprio autoveicolo.

ਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮਾ (ਆਰ.ਸੀ.ਏ.) ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.

10 / 40

L'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.) copre anche la responsabilità penale in base al premio pagato.

ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਇੰਜੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ.

11 / 40

Bere un liquore ad alta gradazione alcolica permette di migliorare l'attenzione dopo circa 10 minuti dall'ingestione.

ਸੜਕ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਜ਼ਖਮੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

12 / 40

Il fondo di garanzia per le vittime della strada garantisce un vitalizio al conducente infortunato.

ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਲਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

13 / 40

Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale può incorrere nella revoca della patente di guida.

ਸਿਵਲ ਕਾਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ (R.C.A.) ਲਈ ਬੀਮਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

14 / 40

L'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.) copre solo i danni arrecati alle persone, perche per i danni alle cose occorre un altro tipo di contratto

ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.

15 / 40

La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge anche in caso di omicidio colposo.

ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੜਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿਲੀ ਮੀਲਸਕੰਡਾਂ ਲਈ ਵੀ.

16 / 40

é pericoloso, durante la guida, distogliere lo sguardo dalla strada, anche per pochi millisecondi.

ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

17 / 40

Le emozioni influenzano la nostra attenzione

ਤਣਾਅ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ.

18 / 40

In condizioni di traffico intenso lo stress può aiutare il conducente a mantenersi vigile.

ਆਰ.ਸੀ.ਏ. ਦੀ ਛੱਤ (ਕਾਰ ਦੇਣਦਾਰੀ) ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ

19 / 40

I massimali della polizza di assicurazione R.C.A. (responsabilità civile auto) aumentano ogni anno.

ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ.

20 / 40

Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità è possibile lasciare il veicolo in sosta sulle strade pubbliche.

ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

21 / 40

La responsabilità penale connessa al sinistro stradale è esclusa quando si sia prestato soccorso alla vittima.

ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

22 / 40

La procedura di risarcimento diretto non è applicabile se vi sono pi di due veicoli coinvolti.

ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ

23 / 40

Impostare il navigatore satellitare mentre si guida riduce l'attenzione alla strada.

ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਰ.ਸੀ.ਏ. ਬੀਮਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਡ ਕੀਤੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰਜਾਨੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ.

24 / 40

L'assicurazione obbligatoria RCA copre i danni subiti dai terzi trasportati se il veicolo è autorizzato al trasporto di persone.

ਸਾਡੀਆਂ ਗਿਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਉਤਸਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ.

25 / 40

I nostri sensi riescono a cogliere tutti gli stimoli presenti nell'ambiente.

ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਜੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਦੇ ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

26 / 40

Durante la guida, qualora il conducente ritenga non vi sia pericolo imminente, può comporre un numero di telefono con il cellulare, senza fermarsi.

ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ.

27 / 40

Durante la guida il conducente deve prestare attenzione, sia a gli utenti che si trovano davanti al proprio veicolo, sia a coloro che si trovano ai bordi della strada.

ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਲਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ, ਜੋ ਲੋਕ ਪੈਨਲਸ ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ.

28 / 40

Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale è soggetto alle pene previste dal Codice Penale.

ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

29 / 40

La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge nei confronti del proprietario del veicolo se il conducente non è stato identificato

ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਦੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਵਾ

30 / 40

L'attenzione alla guida è importante solo quando si compiono manovre pericolose quali, ad esempio, un sorpasso

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਸਕਣ.

31 / 40

Il rispetto delle norme di circolazione permette di limitare i rischi connessi alla guida di tutti i veicoli, sia di quelli a motore, sia di quelli che ne sono privi.

ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ

32 / 40

La responsabilità civile connessa al sinistro stradale grava sull'impresa assicuratrice anche per danni superiori ai massimali

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬੇਅਸਰ ਹੈ.

33 / 40

Il comportamento degli altri utenti della strada è ininfluente per una guida sicura.

ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ.

34 / 40

La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge qualora esso provochi lesioni gravi a persone.

ਸਾਡੀਆਂ ਗਿਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਉਤਸਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

35 / 40

I nostri sensi non riescono a cogliere tutti gli stimoli presenti nell'ambiente.

ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਰਕਮ ਬੇਅੰਤ ਹੈ.

36 / 40

La quantità di attenzione che si può prestare alla strada mentre si guida è illimitata.

ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੀਮਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

37 / 40

Il certificato di assicurazione obbligatoria deve essere sempre tenuto a bordo del veicolo.

ਵਾਹਨ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ (ਇਰਾਦਤਨ) ਦੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ (ਦੁਰਘਟਨਾਤਮਕ) ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਢੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ.

38 / 40

Le polizze assicurative contro il rischio d'incendio del veicolo coprono, normalmente, solo i danni causati da incendi dolosi (intenzionali) e non quelli provocati da incendi accidentali (casuali)

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਰੀ, ਅੱਗ, ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ (ਕਾਸੋ ਪਾਲਿਸੀ) ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ.

39 / 40

Le polizze assicurative stipulate di solito per coprire i danni da furto, incendio, atti vandalici, eventi naturali o danni al proprio veicolo (polizza kasko) non sono obbligatorie.

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਲਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

40 / 40

Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale può incorrere nella revisione della patente di guida

Your score is