quiz23

0

Chaptor 23

Responsabiltà civile, amministrativa e penale

Please Enter your Name

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ

ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

1 / 40

Le emozioni influenzano la nostra attenzione

ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਵਲ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ.

2 / 40

La responsabilità civile connessa al sinistro stradale consiste nell'obbligo di risarcire i danni causati sia alle persone che alle cose.

ਡਰਾਈਵਰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੰਭਵ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.

3 / 40

Il conducente può distogliere lo sguardo dalla strada quando ritiene che non ci sia pericolo imminente di incidente.

ਬੀਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ R.C.A. ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਆਟੋ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰੀ), ​​ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਟਰੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

4 / 40

Dopo la firma del contratto di assicurazione R.C.A. (responsabilità civile auto), l'impresa assicuratrice deve rilasciare al cliente un elenco delle autocarrozzerie convenzionate, da contattare in caso d'incidente.

ਖੂਨ ਵਿੱਚ 0.5 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

5 / 40

Con 0,5 grammi per litro di alcool nel sangue si riesce a concentrarsi meglio.

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ.

6 / 40

Il rispetto delle norme di circolazione è importante per gli utenti deboli, ma non per i conducenti degli autoveicoli.

ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ

7 / 40

La responsabilità penale connessa al sinistro stradale è esclusa qualora intervenga l'impresa di assicurazione che risarcisca adeguatamente il danneggiato

ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

8 / 40

Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità, il veicolo deve essere sottoposto a collaudo tecnico prima di essere rimesso in circolazione.

ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

9 / 40

Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un sinistro stradale si libera dall'obbligo se risarcisce il danneggiato.

ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੜਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿਲੀ ਮੀਲਸਕੰਡਾਂ ਲਈ ਵੀ.

10 / 40

é pericoloso, durante la guida, distogliere lo sguardo dalla strada, anche per pochi millisecondi.

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

11 / 40

Il rispetto delle norme di circolazione è importante solo se la loro violazione comporta una sanzione economica elevata.

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਲਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ.

12 / 40

Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale qualora abbia violato norme del Codice della strada è anche soggetto alle relative sanzioni.

ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਵਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

13 / 40

La responsabilità civile connessa al sinistro stradale grava sul proprietario e sul conducente del veicolo.

ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ, ਸਿੱਧੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

14 / 40

In caso di sinistro con danni al veicolo, la richiesta di risarcimento diretto deve essere obbligatoriamente corredata di fotografie

ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

15 / 40

Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un sinistro stradale può accordarsi con il danneggiato circa il valore del risarcimento.

ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ.

16 / 40

La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge qualora esso provochi lesioni gravi a persone.

ਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮਾ (ਆਰ.ਸੀ.ਏ.) ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ.

17 / 40

L'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.) copre ogni danno causato, anche se superiore al massimale stabilito.

ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

18 / 40

Si può allenare l'attenzione alla guida

ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

19 / 40

La presenza di passeggeri che schiamazzano a bordo del veicolo può influenzare la concentrazione del conducente.

ਓਵਰਟੈਕਿੰਗ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

20 / 40

Il divieto di sorpasso può non essere osservato se si è in coda dietro a un veicolo lento da pi di 10 minuti e si ritiene di poter sorpassare senza pericoli.

ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ

21 / 40

A volte ci si espone a situazioni pi rischiose di quelle che si è in grado di gestire

ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ.

22 / 40

L'udito non è un senso importante quando si guida

ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

23 / 40

é vietato utilizzare il veicolo privo di copertura assicurativa sulle strade pubbliche.

ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਦੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਵਾ

24 / 40

L'attenzione alla guida è importante solo quando si compiono manovre pericolose quali, ad esempio, un sorpasso

ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਰ-ਵਿਊ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

25 / 40

Gli specchi retrovisori devono essere regolati mentre il veicolo è in movimento.

ਡਰਾਈਵਰ ਦੂਜੇ ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.

26 / 40

Il conducente può non tenere conto del comportamento degli altri utenti della strada, se questi ultimi non rispettano le regole del codice della strada.

ਆਰ.ਸੀ.ਏ. ਦੀ ਛੱਤ (ਆਟੋ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰੀ) ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ (ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ) ਅਦਾ ਕਰਕੇ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ, ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

27 / 40

I massimali della polizza di assicurazione R.C.A. (responsabilità civile auto) possono essere aumentati, a scelta del cliente, pagando una maggiore somma di denaro (premio assicurativo).

ਆਰ.ਸੀ.ਏ. ਦੀ ਛੱਤ (ਆਟੋ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰੀ) ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

28 / 40

I massimali della polizza di assicurazione R.C.A. (responsabilità civile auto) vengono restituiti al cliente alla fine dell'anno, se non si causano incidenti

ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੀਮਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

29 / 40

Il certificato di assicurazione obbligatoria deve essere sempre tenuto a bordo del veicolo.

ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਸੜਕ ਦੇ ਭਾਗ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਵਾਹਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ.

30 / 40

Il conducente deve concentrarsi prevalentemente sul tratto di strada non superiore a tre metri antistante il suo veicolo.

ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਵਲ ਕਾਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ (ਆਰ.ਸੀ.ਏ.) ਲਈ ਬੀਮਾ, ਵਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

31 / 40

L'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.), obbligatoria per legge, comprende il risarcimento dei danni provocati dal veicolo, purche guidato dal proprietario

ਵਾਹਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ.

32 / 40

La responsabilità per danni connessi alla circolazione dei veicoli è a carico del conducente del veicolo, se si tratta di responsabilità penale.

ਕਾਰ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਿਊਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸੜਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ

33 / 40

Sintonizzare manualmente l'autoradio non comporta perdita di attenzione alla strada, perche è un compito che si è abituati a svolgere.

ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੱਤ ਫੋਰਸ ਮਜਾਰੇਅਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

34 / 40

La responsabilità penale connessa al sinistro stradale è esclusa quando il fatto dipende da causa di forza maggiore.

ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਇੰਜੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ.

35 / 40

Bere un liquore ad alta gradazione alcolica permette di migliorare l'attenzione dopo circa 10 minuti dall'ingestione.

ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਵਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

36 / 40

La responsabilità civile connessa al sinistro stradale obbliga il responsabile al risarcimento del danno.

ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ.

37 / 40

Per prevenire il rischio di incidenti, il conducente dovrà valutare attentamente il comportamento degli altri utenti della strada.

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹਨ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

38 / 40

Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un sinistro stradale può far riparare il proprio autoveicolo.

ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ

39 / 40

Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità è possibile continuare ad usare il veicolo, solo se si è disposti a pagare personalmente gli eventuali danni arrecati

ਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮਾ (ਆਰ.ਸੀ.ਏ.) ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੈ.

40 / 40

L'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.) è valida anche per gli incidenti avvenuti nei Paesi dell'Unione Europea.

Your score is