quiz22

0

Chaptor 22

Primo soccorso, guida in stato di ebrezza

Please Enter your Name

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ

koi wadda sadma laggn krke banda stato di shock wich jaa skda aa

1 / 40

Lo stato di shock può essere causato da un forte trauma

ਜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ.

2 / 40

Se un infortunato della strada ha riportato fratture agli arti non bisogna muovere gli arti fratturati.

ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ.

3 / 40

L'assunzione di alcool rende meno sicura la guida, perche può provocare sonnolenza.

ਇੱਕ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਖਾਰੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ.

4 / 40

Un conducente che ha assunto una quantità eccessiva di bevande alcoliche può recuperare velocemente l'idoneità alla guida se assume cibi piuttosto salati.

ਸਦਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਲ਼ੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਥੱਪੜ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ.

5 / 40

In presenza di un ferito in stato di shock, occorre dargli piccoli schiaffi su guance e gambe, per riattivargli la circolazione del sangue.

ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਇਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ

6 / 40

Soccorrere un ferito della strada è obbligatorio per legge.

ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

7 / 40

L'assunzione di alcool migliora la vista

ਸਦਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

8 / 40

Un ferito in stato di shock va messo in posizione seduta.

ਜੇ ਸੜਕ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ

9 / 40

Se un ferito della strada ha riportato delle ustioni al busto, conviene coprirle con materiale pulito, possibilmente sterile

ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ, ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

10 / 40

Nelle operazioni di primo soccorso bisogna evitare che al ferito vengano praticati interventi sbagliati o dannosi

ਜੇ ਡੱਬਾ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਫਿਟਨੈਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

11 / 40

L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di integratori alimentari

ਸੈਡੇਟਿਵ ਡ੍ਰੱਗਜ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਜੋ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

12 / 40

Nei farmaci sedativi sono presenti alcune sostanze che possono compromettere la facoltà di guida.

ਜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ, ਖ਼ੂਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ.

13 / 40

Se un infortunato della strada ha un'abbondante emorragia esterna, bisogna cercare di arrestare la fuoriuscita del sangue.

ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

14 / 40

L'assunzione di alcool rende meno sicura la guida, perche può modificare pericolosamente la capacità di concentrazione e attenzione.

ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਵੇਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ.

15 / 40

é sconsigliabile guidare quando si ha uno stato emotivo alterato.

ਜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲਪੇਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

16 / 40

Se un ferito della strada è in stato di incoscienza bisogna fasciargli la testa.

ਜੇ ਕਾਰਬਨਿਟਡ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਫਿਟਨਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

17 / 40

L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di bevande gassate.

ਜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

18 / 40

Se un ferito della strada è in stato di incoscienza, bisogna somministrargli bevande alcooliche.

ਜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਇਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੱਸਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ

19 / 40

Se un infortunato della strada ha avuto un trauma della gabbia toracica, bisogna farlo stare alzato, per diminuire la fuoriuscita di sangue

ਜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ

20 / 40

Se un ferito della strada è in stato di incoscienza, bisogna controllare spesso le sue condizioni di salute fino all'arrivo dell'ambulanza

ਜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ.

21 / 40

Se un infortunato della strada ha una ferita sanguinante, sporca di terra, bisogna lavarla quanto prima con acqua pulita.

ਜੇ ਸੜਕ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਅੱਗ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਇਕ ਕੰਬਲ ਨਾਲ.

22 / 40

Se un ferito della strada si è ustionato e sono ancora presenti delle residue fiamme, bisogna spegnerle, soffocandole, ad esempio, con una coperta.

ਕੌਣ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਖੂਨ ਦੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਤਪਸ਼ਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ

23 / 40

Chi guida un veicolo senza motore, con una concentrazione di alcool nel sangue superiore al limite stabilito, non è soggetto ad alcuna sanzione.

ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਗੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਨ

24 / 40

Chi guida in stato di ebbrezza alcolica rischia l'arresto.

ਅਲਕੋਹਲ ਲੈਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

25 / 40

L'assunzione di alcool rende meno sicura la guida, perche può rallentare i riflessi.

ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ, ਵੱਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

26 / 40

L'assunzione di bevande superalcoliche, durante un pasto abbondante non compromette la facoltà di guida

ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

27 / 40

L'assunzione di alcool può far diminuire il livello di attenzione

ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਹੋਏ.

28 / 40

Chi è coinvolto in un incidente stradale deve allontanarsi sempre e subito dal luogo in cui si è verificato.

ਜੇ ਸੜਕ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

29 / 40

Se un ferito della strada è in stato di incoscienza bisogna bloccargli le mani.

ਹੈਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

30 / 40

L'assunzione di hashish o di marijuana non compromette la facoltà di guida

stato di shock da sadde emotion nal koi samband(talukaat) nahi a

31 / 40

Lo stato di shock non può dipendere da forti emozioni.

stato di shock sehat lei hannikark nhi hunda

32 / 40

Lo stato di shock non rappresenta un pericolo per la salute

ਫਸਟ ਏਡ ਔਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.

33 / 40

Durante un intervento di primo soccorso, se l'infortunato ha una ferita sanguinante, con presenza di corpi estranei conficcati, non bisogna toglierli dalla ferita.

ਇੱਕ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ.

34 / 40

Un conducente che ha assunto una quantità eccessiva di bevande alcoliche non può recuperare velocemente l'idoneità alla guida, specie se ha assunto anche dei farmaci.

ਜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖੂਨ ਵਗਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

35 / 40

Se un infortunato della strada ha una ferita sanguinante si deve versarvi sopra acqua calda, per fermare il sanguinamento

ਬਰਨ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.

36 / 40

Per diminuire il dolore delle ustioni si deve, se possibile, fare uso di acqua fredda.

ਜੇ ਸੜਕ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਜੋ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

37 / 40

Se un ferito della strada si è ustionato, bisogna sempre togliere le parti dei vestiti che sono rimaste attaccate alla pelle.

ਜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਰਧ-ਪੱਕੇ ਅਹੁਦੇ' ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

38 / 40

Se un ferito della strada è in stato di incoscienza bisogna metterlo in posizione semiseduta

ਜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨ ਵਗਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਜੀਵ ਜਾਲੀਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਡਬੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

39 / 40

Se un infortunato della strada ha una ferita sanguinante, bisogna tamponarla con garze sterili o panni puliti

ਜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅੰਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ.

40 / 40

Se un infortunato della strada ha riportato fratture agli arti, bisogna chiedergli di muoverli, per valutare il tipo di lesione.

Your score is