quiz22

6

Chaptor 22

Primo soccorso, guida in stato di ebrezza

Please Enter your Name

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ

ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.

1 / 40

Se ad un infortunato della strada è entrato un corpo estraneo in un occhio non bisogna mai bendargli l'occhio ferito

ਸੜਕ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ

2 / 40

Soccorrere un ferito della strada può significare salvargli la vita.

stato di shock wich banda kamb(vibrate) reha hunda a , sreer thanda pya hunda a te mathe te garmi ayeo hundi aa thandi

3 / 40

Lo stato di shock si manifesta con presenza di brividi, pelle molto pallida e sudorazione fredda alla fronte.

ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੜਕ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਖਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਸਕੇ.

4 / 40

Se ad un infortunato della strada è entrato un corpo estraneo in un occhio, bisogna massaggiargli delicatamente la palpebra, per favorire la lacrimazione.

ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ.

5 / 40

Un'alimentazione pesante ed eccessiva è sconsigliata per chi deve guidare.

ਜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅੰਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ.

6 / 40

Se un infortunato della strada ha riportato fratture agli arti, bisogna chiedergli di muoverli, per valutare il tipo di lesione.

ਜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਬਾਹਰੀ ਖੂਨ ਵਗਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ

7 / 40

Se un infortunato della strada ha un'abbondante emorragia esterna non si può assolutamente dargli da bere acqua

ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਐਨਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਲੈਨਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ.

8 / 40

urante la guida, si devono usare gli occhiali da vista o le lenti a contatto se nella patente si trova indicato tale obbligo.

ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ.

9 / 40

L'assunzione di alcool rende meno sicura la guida, perche può provocare sonnolenza.

ਬਰਨ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.

10 / 40

Per diminuire il dolore delle ustioni si deve, se possibile, fare uso di acqua fredda.

ਜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਇਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੱਸਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

11 / 40

Se un infortunato della strada ha avuto un trauma della gabbia toracica, bisogna fargli fare profondi respiri.

ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਐਨਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਲੈਨਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

12 / 40

Durante la guida, si deve fare uso di occhiali da vista o di lenti a contatto soltanto sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

ਸੱਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਵੇ

13 / 40

Non è obbligatorio soccorrere un ferito della strada, per non mettere a repentaglio la propria sicurezza

ਕਿਸੇ ਟਰੈਫਿਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਬਚਾਅ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੀੜਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

14 / 40

In caso di incidente stradale, il soccorritore deve somministrare farmaci alla vittima, se la stessa non ha specifica competenza medica

ਐੱਲ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਜਾਂ ਐਂਫ਼ੀਟੇਮੀਨ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.

15 / 40

L'assunzione di LSD o l'anfetamina non compromette la facoltà di guida.

ਜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ, ਖ਼ੂਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ.

16 / 40

Se un infortunato della strada ha un'abbondante emorragia esterna, bisogna cercare di arrestare la fuoriuscita del sangue.

ਸਦਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਉਚਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

17 / 40

Lo stato di shock può manifestarsi con improvvisa pronuncia di frasi e parole senza senso

ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਹੋਏ.

18 / 40

Chi è coinvolto in un incidente stradale deve allontanarsi sempre e subito dal luogo in cui si è verificato.

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ.

19 / 40

In caso di incidente stradale, bisogna aspettare solo l'arrivo dei soccorsi, senza fare nulla.

ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ.

20 / 40

L'assunzione di alcool facilita la guida, perche fa aumentare la capacità di concentrazione.

ਜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਇਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਗਣ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਆਪਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ.

21 / 40

Se un infortunato della strada ha una ferita sanguinante non bisogna coprirla, per facilitare l'arresto spontaneo del sangue.

ਜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਹਰੀ ਖੂਨ ਵਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ'

22 / 40

Se un infortunato della strada ha un'abbondante emorragia esterna, si deve tamponare subito la ferita, facendo pressione con del materiale pulito o possibilmente sterile.

ਸਦਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲੇ ਚਟਾਕ ਨਾਲ ਖੁਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

23 / 40

Lo stato di shock si manifesta con ampie macchie scure sulla pelle.

ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਐਨਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਲੈਨਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿਓਪਿਆ 6 ਡਾਇਪਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ

24 / 40

Durante la guida, si deve fare uso di occhiali da vista o di lenti a contatto solo quando la miopia supera 6 diottrie.

ਸਦਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਢਿੱਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

25 / 40

Un ferito in stato di shock va coperto come meglio possibile, per evitare che si raffreddi.

ਜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰੀ ਖੂਨ ਵਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਦਦ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ.

26 / 40

Se un infortunato della strada ha un'abbondante emorragia esterna è opportuno, se possibile, mettere il ferito in posizione seduta o sdraiata, in attesa che arrivino i soccorsi

ਸਦਮੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਾਲ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਗਰਮ ਫਲੈਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

27 / 40

Lo stato di shock si manifesta con comparsa di colorito rosso della pelle e forti vampate di calore

ਇੱਕ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਖਾਰੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ.

28 / 40

Un conducente che ha assunto una quantità eccessiva di bevande alcoliche può recuperare velocemente l'idoneità alla guida se assume cibi piuttosto salati.

ਜੇ ਸੜਕ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਅੱਗ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਇਕ ਕੰਬਲ ਨਾਲ.

29 / 40

Se un ferito della strada si è ustionato e sono ancora presenti delle residue fiamme, bisogna spegnerle, soffocandole, ad esempio, con una coperta.

ਡਾਇਜਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

30 / 40

L'alimentazione con cibi di difficile digestione può provocare una diminuzione dell'attenzione e un aumento dei tempi di reazione.

ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

31 / 40

Se ad un infortunato della strada è entrato un corpo estraneo in un occhio, bisogna costringerlo a tenere gli occhi aperti, per evitare altre lesioni.

ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ, ਵੱਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

32 / 40

L'assunzione di bevande superalcoliche, durante un pasto abbondante non compromette la facoltà di guida

ਇੱਕ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ.

33 / 40

Un conducente che ha assunto una quantità eccessiva di bevande alcoliche non può recuperare velocemente l'idoneità alla guida, specie se ha assunto anche dei farmaci.

jihna bandiya da boht khoon beh gaya howe ohna nu stato di shock nhi hunda

34 / 40

Lo stato di shock non si verifica mai nelle persone che hanno perso molto sangue.

jinne v bandiya nu koi sadma lagga howe oh kade v stato di shock wich nhi jande

35 / 40

Lo stato di shock non si verifica mai nelle persone che hanno avuto un trauma.

ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਫਿਟਨੈਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

36 / 40

L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di bevande alcoliche

ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਵਿਚ ਜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੋਡ 01 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ, ਐਨਕਲਾਸ ਜਾਂ ਕੰਟੇਨਕਟ ਲੈਂਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.

37 / 40

Durante la guida, si devono usare gli occhiali da vista o le lenti a contatto se nella patente è stato inserito il codice armonizzato 01.

ਜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਯੁੱਧ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

38 / 40

Se un infortunato della strada ha riportato fratture agli arti, bisogna bloccarglieli, senza procedere ad altre manovre.

ਜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰੀ ਖੂਨ ਵਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

39 / 40

Se un infortunato della strada ha un'abbondante emorragia esterna, bisogna solo medicare la ferita.

ਜੇ ਕੌੜਾ ਕੌਫੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਫਿਟਨੈਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

40 / 40

L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di caff amaro.

Your score is