quiz20

0

Chaptor 20

Documenti di circolazione: libretto, patente

Please Enter your Name

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ

ਏ 1 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁੰਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ.

1 / 40

Con la patente di categoria A1 si possono condurre le macchine agricole che rientrano nei limiti di sagoma e di massa previsti per i motoveicoli.

ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਤਿਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਇਕ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ.

2 / 40

La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, quando il conducente circola in Italia con patente rilasciata da uno stato estero in cui è residente.

ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

3 / 40

Sulle strade pubbliche è vietato utilizzare un autoveicolo se la garanzia è scaduta di validità.

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਗਏ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੋ ਅੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

4 / 40

Le violazioni che comportano decurtazione di punti, commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente della categoria B, sono sanzionate con il doppio dei punti previsti.

ਇੱਕ ਡ੍ਰਾਈਵਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉੱਤੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

5 / 40

Lasciare in sosta l'auto davanti a un passo carrabile comporta una perdita di punti sulla patente.

ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ A1 ਲਾਇਸੰਸ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ A2 ਬਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣ ਲਾਇਸੰਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਯੋਗ

6 / 40

La patente di categoria A1, trascorsi i primi due anni dal conseguimento, diventa automaticamente patente di categoria A2 e, dopo ulteriori due anni, diventa patente di categoria A che abilita alla guida di qualunque motociclo

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਏ ਲਸੰਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਏ 1, ਏ 2 ਅਤੇ ਏ ਐਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ.

7 / 40

La patente di categoria A abilita anche alla guida dei veicoli che si possono condurre con le patenti A1, A2 e AM.

ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਓਵਰਲੋਡ ਜਾਂ ਓਵਰ-ਰਵਾਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਉੱਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

8 / 40

Il trasporto in sovraccarico o in sovrannumero durante la guida, comporta una perdita di punti sulla patente.

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ.

9 / 40

La patente di guida di categoria B, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso, non ha scadenza di validità fino al compimento dei 50 anni di età

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੀ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਲਕੇ ਭਾਰ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ (750 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ) ਦੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਅਧਿਕਰਤ ਪੁੰਜ 3.5 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ.

10 / 40

La patente di categoria B abilita a condurre le autovetture trainanti un rimorchio non leggero (massa oltre 750 chilogrammi) purche la massa massima autorizzata del complesso non superi 3,5 tonnellate.

ਲਾਇਸੰਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ A1, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਜੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹੈ.

11 / 40

La patente di categoria A1 consente al conducente che ha meno di 18 anni di trasportare un passeggero, ma solo se lo stesso è maggiorenne.

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੋਟਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 3.5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁੰਜ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.

12 / 40

La patente di categoria B abilita a condurre gli autocaravan di massa massima autorizzata non superiore a 3,5 tonnellate.

ਹਰੇਕ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਦਾ 30 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਹੈ

13 / 40

Ogni patente di guida ha un'attribuzione iniziale di 30 punti.

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਸ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

14 / 40

La patente di guida è confermata a seguito di esito favorevole dell'apposito accertamento sanitario eseguito da medico autorizzato.

ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ

15 / 40

La patente AM conseguita da almeno 2 anni consente di trasportare passeggeri, anche se il conducente è minorenne

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੀ.ਈ. ਲਈ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਧਾਰਕ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ.

16 / 40

La patente di guida di categoria BE, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla data del compleanno del titolare, vale cinque anni se rilasciata o confermata a chi non ha superato i 50 anni di età.

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਏਐਮ ਅਤੇ ਬੀ 1 ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.

17 / 40

La patente di categoria B abilita anche alla guida dei veicoli che si possono condurre con le patenti AM e B1.

ਏ 2 ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ 150 ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਿਲੰਡਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ 25 ਕੇ ਡਬਲ ਡਬਲ ਡਬਲ ਡਬਲ ਡਵਲ

18 / 40

Il titolare di patente di categoria A2 non può condurre motocicli di cilindrata superiore a 150 cm3 e di potenza superiore a 25 kW.

ਸਮਾਨਤਾਪੂਰਵਕ ਕੋਡ 96 ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ B ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਏ ਹੈ

19 / 40

La patente di categoria B con codice armonizzato 96, può essere conseguita solo se si è già in possesso della patente A.

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਏ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 50 ਸੈਕਸੀ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ / ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਰਫਤਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ.

20 / 40

La patente di categoria A abilita a guidare i motocicli di cilindrata superiore a 50 cm3 anche se sviluppano una velocità superiore a 45 km/h.

ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ.

21 / 40

La revisione della patente di guida può essere disposta quando sorgono dubbi che il conducente sia ancora in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti.

ਏ 1 ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ.

22 / 40

La patente di categoria A1 può essere conseguita solo da chi è già in possesso della patente AM.

ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਸ ਅੱਪ 1500 ਨੂੰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸੰਜੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ.

23 / 40

La patente di categoria BE abilita a condurre complessi di veicoli composti da un minibus che traina un rimorchio di massa fino a 1.500 chilogrammi.

ਏ ਐੱਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪਹੀਆ ਮੋਪਡਸ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ-ਵ੍ਹੀਲ ਮੋਪਡਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਏ 1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

24 / 40

Con la patente di categoria AM si possono condurre i ciclomotori a due ruote mentre per condurre i ciclomotori a tre ruote occorre la patente A1.

ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਬੀ' ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ, ਜਦ ਤੱਕ ਹੋਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ ਕਮੀ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲ, ਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜ 50 ਅਤੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

25 / 40

La patente di guida di categoria B, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla data del compleanno del titolare, vale otto anni se rilasciata o confermata a chi ha una età compresa fra i 50 e i 70 anni.

ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਅੰਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

26 / 40

Il punteggio sulla patente diminuisce quando si commettono particolari infrazioni al codice della strada.

ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਬੀਮਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ.

27 / 40

Un autoveicolo per poter circolare deve essere munito del certificato di assicurazione e relativo contrassegno, attestante il pagamento della copertura assicurativa.

ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

28 / 40

La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare circola su un'auto storica senza la prescritta documentazione.

ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈੱਡਸੈੱਟ ਜਾਂ ਹੱਥ-ਰਹਿਤ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਡ੍ਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉੱਤੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

29 / 40

L'uso di telefono cellulare senza auricolare o viva voce durante la guida comporta una perdita di punti sulla patente.

ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ.

30 / 40

La sospensione della patente è disposta quando il conducente guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ A2 25 ਵਾਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ (ਨਾਲ ਜ ਐਲਕ ਬਿਨਾ) ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ / ਭਾਰ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਧ 0.2 ਵਾਟ ਨਾ / ਕਿਲੋ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਜਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵੱਧ ਵਿਕਸਤ ਤੱਕ ਲਿਆ ਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਧਿਕਤਮ ਪਾਵਰ

31 / 40

Con la patente di categoria A2 si possono condurre i motocicli (con o senza carrozzetta) di potenza fino a 25 kW, rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg purche non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il triplo della potenza massima.

ਪਬਲਿਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ' ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

32 / 40

é vietato utilizzare un autoveicolo sulle strade pubbliche quando la carta di circolazione è intestata a persona diversa dal conducente.

ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਏ ਲਸੰਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

33 / 40

La patente di categoria A conseguita per accesso diretto ad almeno 24 anni di età, consente di condurre tutti i motocicli ma solo in Italia, per guidare all'estero è necessario sostenere un ulteriore esame.

ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਬੀ' ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ, ਜਦ ਤੱਕ ਹੋਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ ਕਮੀ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਾਮਲੇ', ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ.

34 / 40

La patente di guida di categoria B, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla data del compleanno del titolare, vale dieci anni in ogni caso di rilascio o di conferma.

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3.5 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਠ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ.

35 / 40

La patente di categoria B abilita a condurre gli autoveicoli di massa massima autorizzata non superiore a 3,5 tonnellate destinati al trasporto di non pi di otto persone oltre al conducente.

ਵਾਹਨ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ.

36 / 40

Le targhe dei veicoli non devono essere manomesse o contraffatte.

ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

37 / 40

La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, a seguito di violazione che comporti le sanzioni accessorie della sospensione della patente.

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਕੋਡ 96, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਕ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਲਰ ਟ੍ਰੇਵਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

38 / 40

Il codice armonizzato 96, apposto sulla patente di categoria B, indica che il titolare può condurre un'autovettura che traina un rimorchio solo in Italia

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੀ.ਈ. ਲਈ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਧਾਰਕ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ.

39 / 40

La patente di guida di categoria BE, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla data del compleanno del titolare, ha validità di dieci anni se rilasciata o confermata a chi non ha superato i 50 anni di età.

ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ A2 35 ਵਾਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ (ਨਾਲ ਜ ਐਲਕ ਬਿਨਾ) ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ / ਭਾਰ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਧ 0.2 ਵਾਟ ਨਾ / ਕਿਲੋ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਜਨ ਤੱਕ ਲਿਆ ਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋ ਵਾਰ

40 / 40

Con la patente di categoria A2 si possono condurre i motocicli (con o senza carrozzetta) di potenza fino a 35 kW, rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg purche non siano derivati da una versione dello stesso modello che sviluppi oltre il doppio della potenza massima.

Your score is