quiz19

10

Chaptor 19

Cinture di sicurezza

Please Enter your Name

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ

airbag kush millisecond wich hi full janda aa

1 / 40

L'airbag si gonfia in pochi millisecondi

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੂਟ ਇਕ ਪਤਝੜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ.

2 / 40

Gli stivali ad uso motociclistico coprono la gamba fin sopra il ginocchio per proteggere meglio il conducente in caso di caduta.

pishe bethe bandiya lei seat-belt lane koi obbligo nhi aa eh sirf slaah ditti jandi aa k tusi la lao

3 / 40

Non è obbligatorio, ma è consigliato, indossare le cinture di sicurezza se si occupano i posti posteriori di una autovettura.

agar baccha 1,3m to uccha aa te bacchiya wali seat rkhn di lorh nhi ohna nu seat-belt laake v leke jaa skde aa

4 / 40

Si possono utilizzare le cinture di sicurezza al posto dei sistemi di ritenuta per trasportare un bambino, purche sia di altezza superiore a 1,30 metri.

airbag nu seat-belt de naal nhi use krna chahida

5 / 40

L'airbag non va usato insieme alle cinture di sicurezza.

accident hon wele seat-belt da kam eh hunda aa k banda seat de naal rahe

6 / 40

Le cinture di sicurezza hanno lo scopo di mantenere il corpo attaccato al sedile in caso di urto violento.

seat-belt driver te usde naal diya swaariya nu v laaniya chahiya aa, agar gaddi wich on

7 / 40

Le cinture di sicurezza devono essere indossate sia dal conducente che dai passeggeri delle autovetture che ne siano dotate.

ਹੈਲਮਟ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ.

8 / 40

Il casco conserva invariate le sue caratteristiche protettive per periodi lunghissimi, di oltre venti anni.

poggiatesta sirf tohr lei hunda ehde nal koi safty nhi hundi

9 / 40

Il poggiatesta ha una funzione non di sicurezza, ma estetica

airbag nu assi band v kr skde a

10 / 40

L'airbag può essere talvolta disattivabile.

poggiatesta ta hi fayedemand hunda agar ohdi setting changi tra kiti howe

11 / 40

Il poggiatesta è utile se viene regolato correttamente, sia in altezza che in inclinazione.

bacchiya waliya seat sariya hi ik tra diya hundiya te 1,50 to thalle bacchiya nu ohna wich bitha k leke jaa skde aa

12 / 40

I sistemi di ritenuta per bambini sono di un unico tipo e sono tutti utilizzabili per trasportare bambini fino a 1,50 metri di altezza.

agar assi 1km to ghat gaddi chlaani howe te sannu seat belt laun di lorh nhi

13 / 40

Non è obbligatorio utilizzare le cinture di sicurezza su una autovettura quando si effettuano tragitti di lunghezza inferiore a un chilometro all'interno dei centri abitati.

ਵਧੇਰੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਚਿਹਰਾ ਵਾਲੇ ਟੋਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ.

14 / 40

Il casco integrale non può essere utilizzato quando si circola nei centri urbani ad alta densità di circolazione.

seat-belt sannu hmesha hi lana chahida aa

15 / 40

Le cinture di sicurezza devono essere utilizzate in qualsiasi situazione di marcia.

seat-belt nahi laayee dssn wala spia assi stering te lagge butn nl band kr skde a

16 / 40

La spia che indica il mancato agganciamento delle cinture può essere disabilitata dal conducente con apposito comando posto sul cruscotto.

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਮੋਟਰਸਾਈਟਾਂ ਕੋਲ ਠੰਡੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ

17 / 40

I guanti ad uso motociclistico hanno come principale scopo quello di proteggere dal freddo, pertanto è inutile usarli l'estate

seat-belt compny wlo approve honiya chahidya te hmesha chldiya honia chahdia aa

18 / 40

Le cinture di sicurezza devono essere di tipo omologato e mantenute sempre efficienti

ਹੋਮੋਵਲੈਟ ਕੀਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

19 / 40

Gli indumenti ad uso motociclistico omologati sono sottoposti a prove di resistenza al taglio e all'abrasione da impatto.

airbag accident wele ja fir jhatkke wele active hunda a

20 / 40

L'airbag entra in funzione in caso di incidente stradale con urto violento.

jihna gaddiya wich airbag nu band krn wala buttn hunda a, mohrli seat utte bacche di seat di pith sheeshe wal nu krke airbag nu off krna chahidia aa

21 / 40

Nei veicoli dotati di airbag con comando di disabilitazione, prima di sistemare sul sedile anteriore un seggiolino per bambini (schienale rivolto verso il parabrezza), bisogna disattivare l'airbag.

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਕੇ, ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

22 / 40

Quando si circola a bordo di un motociclo, è opportuno indossare gli specifici guanti anche d'estate.

jis gaddi wich airbag hunda a, us gaddi wich mohrli seat ute bachya nu bachywa wali seat rakh k leke ja skde aa, SIRF agar ohde wich airbag nu band krn wala button a

23 / 40

Se un'autovettura è munita di airbag, è possibile trasportare bambini sul sedile anteriore assicurati ad idoneo seggiolino solo se il veicolo è dotato di comando per disattivare l'airbag stesso.

airbag automatic full janda aa ik sensor wale buttn de nal

24 / 40

L'airbag si gonfia automaticamente grazie al comando di un sensore.

seat-belt nu ikatha(roll krke)krn wala assi band kr skde a, agar kise nu ohde nal prblm andi howe

25 / 40

L'arrotolatore delle cinture di sicurezza può essere disattivato o modificato dal conducente, se crea fastidio al passeggero.

ਮੋਟਰਸਾਈਕਿਲੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬੂਟ ਪੇਟ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਿਡਫਾਲ ਤੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਤ ਪੈਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ.

26 / 40

Gli stivali ad uso motociclistico proteggono i piedi da abrasioni sull'asfalto in caso di caduta.

ਹੈਲਮਟ ਵੈਨਟੀਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

27 / 40

Il sistema di aerazione del casco consente di limitare il pericolo di appannamento della visiera

jihna bandiya nu kush parkaar diya bimaariya aa te ohna kol certificate v ohna nu seat-belt laun di obbligo nhi aa

28 / 40

Le persone che soffrono di particolari malattie certificate non sono tenute ad agganciare la cintura di sicurezza.

ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਚਿਪਕਾ ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ.

29 / 40

La visiera del casco protegge il viso e gli occhi da impatti con insetti.

jihna gaddiya de wich airbag nu band krn wala buttn hunda a, bacchya nu mohrli seat te sadak wal nu pith kr k nhi rkhna chahida

30 / 40

Nei veicoli che non sono muniti del comando per disabilitare l'airbag dal lato passeggero, il seggiolino per bambini non deve essere sistemato sul sedile anteriore, con lo schienale rivolto verso la strada.

ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

31 / 40

Gli indumenti ad uso motociclistico omologati sono sottoposti a prove di resistenza al lavaggio.

driver apne hisaab nal set kr skda a k kinne k zor nal lagge jhtke naal airbag nu active hona chahida a

32 / 40

Il conducente può tarare, con apposito comando, la velocità minima d'urto al di sopra della quale far attivare l'airbag

ਮੋਟਰਸਾਇਕਲਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਹਨ.

33 / 40

Al posto degli stivali ad uso motociclistico si possono utilizzare scarpe da trekking in alta montagna, perche sono di analoga concezione.

bacchiya nu gaddi wich bina bacchiya wali seat to b leke jaa skde aa, bass sada hatha bacchya tak ponchda hona chahida aa

34 / 40

é consentito il trasporto di bambini senza che siano assicurati a sistemi di ritenuta, purche sui sedili anteriori e a portata di braccio del conducente.

bacchya waliya seat bache de bhar de hisaab nal bnaayeaa hundiya a

35 / 40

I sistemi di ritenuta per bambini sono classificati in gruppi, in funzione del peso del bambino che possono accogliere.

seat-bealt da km eh hunda a k accident hon wele banda gadde de andr ale dwaale na wjje

36 / 40

Le cinture di sicurezza hanno lo scopo di evitare che il conducente o i passeggeri vadano a urtare parti interne del veicolo in caso di urto violento.

seat-belt nu kush time baad check krde rehna chahida a k oh theek chaldiya aa k nhi +

37 / 40

Le cinture di sicurezza richiedono un periodico controllo del loro stato di usura e di efficienza.

seat-belt nu pishli seat utte bethe bandiya nu v laana chahida aa

38 / 40

Le cinture di sicurezza devono essere utilizzate anche dai passeggeri dei sedili posteriori delle autovetture.

3 saal to thalle bacche gaddi wich safar nhi kr skde agar ohna de betha wali seat company walo approve na howe

39 / 40

I bambini di età inferiore a 3 anni non possono viaggiare su autovetture sprovviste degli idonei sistemi di ritenuta.

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੂਟਸ ਡ੍ਰੈਗ-ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਚਤ ਨਾ ਆਵੇ.

40 / 40

Gli stivali ad uso motociclistico sono dotati di doppie stringhe per evitare scalzamenti.

Your score is