quiz18

9

Chaptor 18

Uso luci, spie e simboli

Please Enter your Name

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ

ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਟਨ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟਬੈਲਟ ਪ੍ਰਸਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

1 / 40

Il simbolo raffigurato è posto sul pulsante che permette di regolare le modalità di azione del pretensionatore delle cinture di sicurezza

Question Image

ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲੇ ਮੁਖੀਆਂ (ਉੱਚੀ ਬੀਮ ਦੇ ਨਾਲ) ਦੀ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੋਵੇਂ.

2 / 40

é consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità (a luce abbagliante) per segnalare al veicolo che precede, sia di giorno che di notte, l'intenzione di sorpassare.

ਬਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਡਬੋਇਆ ਹੈੱਡਲਾਈਟ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਹੈੱਡਲੈੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ

3 / 40

Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, quando seguono un veicolo a breve distanza

ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲਾਲ ਸੰਕੇਤਕ, ਜੇ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ.

4 / 40

Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, può segnalare una eccessiva usura delle guarnizioni degli elementi frenanti.

Question Image

ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲਣ ਤੇ, ਜੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਇਕ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯਮਿਤ ਸੇਵਾ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

5 / 40

Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica che occorre effettuare il tagliando periodico previsto dalla casa costruttrice entro 500 chilometri.

Question Image

ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

6 / 40

Il simbolo raffigurato è posto su una spia di colore rosso.

Question Image

ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਡੁਬੋਡ-ਬੀਮ ਹੈਡਲੈਪਾਂ ਦੇ ਲਾਈਟ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

7 / 40

Il simbolo raffigurato è posto sul comando di accensione dei proiettori anabbaglianti.

Question Image

ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

8 / 40

Il simbolo raffigurato è posto su una spia di colore rosso.

Question Image

ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਵਾਲਪਿਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

9 / 40

Si devono usare gli indicatori di direzione sinistri quando si deve percorrere un tornante verso sinistra

ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਦੀਪਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੀਅਰਬੌਕਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਵੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇਲ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ

10 / 40

Il simbolo raffigurato è posto su una spia che, se accesa, segnala l'eccessiva temperatura dell'olio di lubrificazione del cambio di velocità

Question Image

ਡੁੰਘਾਈ ਹੈੱਡਲੈੰਪ (ਉੱਚੀ ਬੀਮ ਦੇ ਨਾਲ) ਦੀ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ

11 / 40

é consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità (a luce abbagliante) per segnalare al veicolo che precede, anche all'interno dei centri abitati, l'intenzione di sorpassare

ਦਿਸ਼ਾ ਸੂਚਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਓਵਰਟੈਕਿੰਗ ਯੰਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਲੇਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

12 / 40

L'uso degli indicatori di direzione è necessario quando si inizia una manovra di sorpasso, ma non quando la si termina rientrando nella corsia di marcia normale.

ਰਾਤ ਨੂੰ, ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

13 / 40

Di notte, nei centri abitati, il veicolo in sosta al margine della carreggiata, può essere segnalato con le luci di sosta

ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਲ ਇਕ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵਿਚ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ

14 / 40

Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica che il motore consuma troppo olio.

Question Image

ਰੀਫਲੈਕਸ ਰਿਫਲਿਕਸ ਟ੍ਰਾਇਲਰ ਅਤੇ ਫੋਰਕਲਿਫਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

15 / 40

I catadiottri vengono applicati anche sui rimorchi e sui carrelli-appendice.

ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਲਾਈਕ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

16 / 40

Il simbolo raffigurato è posto su una spia a luce blu

Question Image

ਹੈਂਡਬ੍ਰੇਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਾਈਟ ਲਾਲ ਹੈ

17 / 40

La spia del freno a mano è di colore rosso

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗਲਤ ਸੈਟਿੰਗ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਚਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.

18 / 40

L'errata impostazione dell'orientamento dei proiettori può ridurre la visibilità del conducente o abbagliare gli altri utenti.

ਰਿਫਲਿਕਸ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

19 / 40

I catadiottri vanno accesi insieme alle luci di posizione.

ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੇ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

20 / 40

Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica che la batteria è completamente scarica.

Question Image

ਦਿਸ਼ਾ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਇਕਤਰਫਾ ਗਲੀ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੀ ਲੇਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੇਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ.

21 / 40

Si devono usare gli indicatori di direzione se, marciando su strada a senso unico, ci si sposta sulla corsia di sinistra provenendo da quella di destra.

ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ, ਡੁਬੋਡ-ਬੀਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

22 / 40

é obbligatorio accendere i proiettori anabbaglianti, anche di giorno, quando si transita in galleria.

ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕ ਲਾਲ ਬੱਤੀ, ਜੇ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ

23 / 40

Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica di arrestare subito il motore per evitare gravi danni

Question Image

ਸਥਿਤੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੀ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ

24 / 40

Per le luci di posizione è possibile utilizzare lampade di qualsiasi colore

ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

25 / 40

La targa posteriore di un autoveicolo è illuminata per consentire una facile lettura dei caratteri che la compongono.

ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

26 / 40

Il simbolo raffigurato ricorda al conducente che deve spegnere le luci di posizione

Question Image

ਦੋ-ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੇ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਕੈਰੇਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ.

27 / 40

Non è mai necessario usare gli indicatori di direzione quando si circola su strada a doppio senso ma con carreggiate separate da spartitraffico.

ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਰੇਟਰ-ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

28 / 40

I catadiottri installati nella parte posteriore dei veicoli sono di colore rosso.

ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕੈਰੇਗੇਅ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਘੱਟ ਬੀਮ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

29 / 40

Di notte, in caso di sosta fuori dalla carreggiata, è obbligatorio tenere accese le luci anabbaglianti.

ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

30 / 40

Il simbolo raffigurato può essere posto su una spia a luce rossa.

Question Image

ਮੋਟਰਵੇਅ ਤੇ ਉਪਮਾਰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਡਬੋਇਆ ਹੈੱਡਲਾਈਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ.

31 / 40

Nelle autostrade e strade extraurbane, è obbligatorio accendere i fari anabbaglianti anche di giorno o, in alternativa, le luci di marcia diurna.

ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਲ ਇਕ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

32 / 40

Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, comporta di provvedere rapidamente a una manutenzione o riparazione dell'impianto frenante

Question Image

ਕਿਸੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਰਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਚਮਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

33 / 40

La targa posteriore di un autoveicolo deve essere illuminata con una luce bianca.

ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਸੂਚਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

34 / 40

L'uso degli indicatori di direzione è necessario per segnalare l'intenzione di parcheggiare sul margine sinistro di una strada a senso unico.

ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਲਾਈਕ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

35 / 40

Il simbolo raffigurato è posto su una spia a luce blu.

Question Image

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਡਬੋਇਆ ਹੈੱਡ-ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਹੈੱਡਲਾਈਪ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ.

36 / 40

Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, quando, durante la marcia, non mantengono la distanza di sicurezza

ਮੁੱਖ ਬੀਮ ਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤਕ ਦੀਵਾ ਲਾਲ ਹੈ

37 / 40

La spia di accensione delle luci abbaglianti è di colore rosso.

ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫਲ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ (ਉੱਚੀ ਬੀਮ ਦੇ ਨਾਲ) ਦੀ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ.

38 / 40

é consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità (a luce abbagliante), anche all'interno dei centri abitati, per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti.

ਸੜਕ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਡੁਪ-ਮੋਹਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝ ਗਏ ਹਨ.

39 / 40

é obbligatorio accendere i proiettori anabbaglianti nelle gallerie stradali, solo se scarsamente illuminate

ਧੁੰਦ ਦੇ ਲੈਂਪ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਲ ਹਨ

40 / 40

La spia delle luci fendinebbia è di colore rosso.

Your score is