quiz16

5

Chaptor 16

Fermata, arresto e partenza

Please Enter your Name

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ

ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਇਕ ਵਾਹਨ ਦਾ ਡ੍ਰਾਈਵਰ, ਉਸ ਵਾਹਨ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ.

1 / 40

Il conducente di un autoveicolo in sosta sul lato destro di una strada urbana, prima di aprire la portiera, deve fare particolare attenzione ai veicoli che sopraggiungono.

ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੰਟਿਆਂ 'ਤੇ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ.

2 / 40

La sosta è vietata sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite.

ਸਟਾਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸੜਕ ਦੇ ਢਲਾਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ.

3 / 40

Durante la sosta il conducente deve adottare accorgimenti atti a garantire l'immobilità del veicolo, indipendentemente dal grado di pendenza della strada.

ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

4 / 40

Prima di iniziare a guidare un'autovettura, bisogna controllare che i passeggeri abbiano regolarmente allacciato le cinture di sicurezza

ਰੁਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

5 / 40

La sosta cos“ come la fermata sono vietate davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani

ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਚੱਕਰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਊਟਲੇਟ ਨਹੀਂ.

6 / 40

La fermata per esigenze di brevissima durata è vietata sulle piste ciclabili ma non agli sbocchi di esse.

ਸੜਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ.

7 / 40

L'apertura degli sportelli del veicolo dal lato rivolto verso il centro della strada è vietato.

ਸਟੇਪ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਟਾਪ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਹੈ.

8 / 40

La fermata è vietata in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello.

ਸਿਗਨਲ DIVIETO DI SOSTA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਪ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

9 / 40

La fermata è vietata dopo il segnale DIVIETO DI SOSTA

Question Image

ਇਕ ਤੰਗ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਡ੍ਰਾਈਵਰ, ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ

10 / 40

Il conducente di un autoveicolo in sosta su una strada stretta, prima di scendere deve preoccuparsi dei veicoli che sopraggiungono da dietro, ma non di quelli di fronte

ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਫ਼ ਹਾਈਵੇ ਕੋਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਨਾ ਗਿਆ ਹੈ.

11 / 40

Nel caso in cui la sosta è espressamente vietata da una norma del codice stradale, l'osservanza di tale divieto non è condizionata dalla presenza di cartelli segnaletici.

ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਢਲਾਣੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਉੱਪਰਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਹੈਂਡਬ੍ਰੇਕਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

12 / 40

Prima di scendere dal veicolo in sosta, il conducente deve azionare il freno a mano del veicolo, su tutte le strade in discesa ma non in quelle in salita

ਗੈਲਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ.

13 / 40

La sosta è vietata nelle gallerie, salvo diversa segnalazione.

ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਪ ਅਤੇ ਸਟੌਪ ਨੇੜਤਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੰਬਕਾਰੀ ਸੜਕ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

14 / 40

La sosta e la fermata sono vietate in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali in modo da occultarne la vista.

ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ.

15 / 40

La sosta è vietata nelle aree pedonali urbane.

ਪਾਰਕਿੰਗ ਓਵਰਪਾਸ ਵਿਚ, ਉਪਰਲੀਆਂ ਥੱਲੇ, ਅਰਨਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਰਕਾਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ.

16 / 40

La sosta è vietata nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione.

ਕਿਸੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਜਣ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

17 / 40

Il conducente di un autoveicolo può lasciare il motore acceso se sosta per poco tempo.

ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟੀਵ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

18 / 40

In caso di sosta ove non esista marciapiede rialzato, il conducente deve lasciare uno spazio non inferiore ad un metro per il transito dei pedoni.

ਸਟਾਪ ਅਤੇ ਸਟਾਪ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾਇਆ-ਅੱਪ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕ ਸਲਾਇਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਵਿੱਚ.

19 / 40

La sosta e la fermata sono vietate nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità.

ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖਾਲੀ ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖ ਹਨ, ਵਿੱਚ, ਡਰਾਈਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲੀ (ਸਟਾਲ) ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਾਹਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਲੋਕ ਹਮਲਾ ਬਿਨਾ

20 / 40

Nelle zone nelle quali gli spazi di sosta sono delimitati da segnaletica orizzontale, il conducente deve sempre sistemare il proprio veicolo entro uno degli appositi spazi (stalli), senza invadere quelli contigui

ਸਟੇਸ਼ਨਿੰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਥਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ, ਟਰਾਲੀਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਹੈ

21 / 40

La sosta è consentita negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia purche sia di breve durata

ਸਟੌਪ ਨੂੰ ਕਰਵ ਵਿਚ ਅਤੇ, ਵੱਸੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

22 / 40

La fermata è vietata nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità

ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਟੌਪ ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ.

23 / 40

La sosta è vietata negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide.

ਡ੍ਰਾਈਵਵੇਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਸਟਾਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ.

24 / 40

La fermata è consentita allo sbocco dei passi carrabili.

ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

25 / 40

ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 5 ਮੀਟਰ ਤਕ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਤਰਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

26 / 40

La sosta è vietata in corrispondenza dei distributori di carburante, sino a 5 metri prima e dopo, anche quando i distributori sono chiusi.

ਡ੍ਰਾਈਵਵੇਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਪ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

27 / 40

La fermata è vietata allo sbocco dei passi carrabili.

ਸਟਾਪ, ਬੱਸ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਸਿਗਨਲ ਤੱਕ ਵੀ ਘੱਟ 15 ਮੀਟਰ, ਜੇ ਸਟਾਪ ਖਾਲੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਾਲਾ, ਇੰਟਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਲਾਇਸੰਸ ਤੱਕ ਅੰਕ ਦੀ ਘਟਾਉ.

28 / 40

La sosta, a meno di 15 metri dal segnale di fermata degli autobus, qualora gli spazi di fermata non siano delimitati, comporta tra l'altro, la sottrazione di punti dalla patente.

ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਟਾਪਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ

29 / 40

Brevi soste sono consentite nelle aree pedonali urbane

ਰੋਕਣਾ ਇਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਗਿਹਰ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹੈ.

30 / 40

L'arresto è la temporanea sospensione della marcia per esigenze del conducente o dei passeggeri di un veicolo.

ਜਦ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਹਨ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ, ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਉਭਾਰਿਆ ਸਾਈਡਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

31 / 40

In caso di sosta in un centro abitato, il conducente deve collocare il veicolo il pi vicino possibile al margine destro della carreggiata, anche dove non esiste il marciapiede rialzato.

ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇਕ ਸਟਾਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁੱਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕੈਰੇਜਵੇਅ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

32 / 40

In caso di fermata su strada urbana in cui non esiste il marciapiede rialzato, il conducente deve collocare il veicolo il pi vicino possibile al margine destro della carreggiata.

ਡੌਕ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ

33 / 40

La sosta è vietata sulle banchine, salvo diversa segnalazione.

ਸੜਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ.

34 / 40

Prima di aprire lo sportello di un veicolo dal lato rivolto verso il centro della strada bisogna assicurarsi che non sopraggiungano altri veicoli.

ਬਿਲਡ-ਅਪ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕੈਰੇਜਵੇਅ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਗ ਤੇ.

35 / 40

Fuori dei centri abitati, il conducente in caso di sosta deve collocare il veicolo fuori della carreggiata, eventualmente anche sulle piste ciclabili.

ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਜੱਟਲ ਸੰਕੇਤ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਪੇਸ (ਸਟਾਲ) ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ

36 / 40

Nelle zone nelle quali gli spazi di sosta sono delimitati da segnaletica orizzontale, il conducente può sistemare il proprio veicolo anche fuori dall'apposito spazio (stallo) ad esso destinato, a condizione che la sosta sia di brevissima durata.

ਇਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ.

37 / 40

La fermata di un veicolo è la temporanea sospensione della marcia per consentire la salita o la discesa delle persone.

ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਅਤੇ ਸਟਾਪ ਵੀ, ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਫਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਜਿਤ ਹਨ ਜੋ ਸਹੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ.

38 / 40

La sosta, ed anche la fermata, sono vietate negli spazi destinati a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica.

ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਵਿਚ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ.

39 / 40

é opportuno che il conducente di un autoveicolo, in sosta sul lato destro di una strada urbana, ricordi al passeggero che apre la portiera di destra di fare attenzione ai pedoni in transito

ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਕੋ ਰੋਕੋ

40 / 40

La sosta è vietata davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani

Your score is