quiz16

6

Chaptor 16

Fermata, arresto e partenza

Please Enter your Name

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ

ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਾਸੇ ਸਟਾਪ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ

1 / 40

La fermata è vietata lungo il margine sinistro di una carreggiata a senso unico di circolazione.

ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਕ ਇਕ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਖੱਬਾ ਹੱਥ' ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਇਕ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

2 / 40

é opportuno che il conducente di un autoveicolo in sosta sul lato sinistro in una strada urbana a senso unico, ricordi al passeggero di prestare particolare attenzione ai veicoli che sopraggiungono, prima di aprire la portiera.

ਸਟਾਪ ਇਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ.

3 / 40

L'arresto è l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione, come ad esempio ad un semaforo rosso.

ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ

4 / 40

La sosta è vietata nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati.

ਸਟਾਪ ਦੌਰਾਨ, ਜੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਇੰਜਨ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

5 / 40

Durante la fermata il conducente, se si allontana, deve lasciare il veicolo con il motore acceso

ਵੱਸੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਟਰਿੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

6 / 40

é vietato sostare con autoveicoli o motocicli nei centri abitati, quando non esistano le apposite strisce.

ਝਲਕ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਟਾਪ ਨੂੰ ਨੇੜੇ-ਤੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

7 / 40

La sosta e la fermata sono vietate in prossimità e in corrispondenza di segnali semaforici in modo da occultarne la vista.

ਪਾਰਕਿੰਗ ਡਿਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਪ ਦੀ ਹਾਰਡ ਅੰਤ ਵੇਲੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ' ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

8 / 40

Per parcheggiare in una zona regolamentata mediante disco orario, bisogna indicare sul disco l'orario di fine della sosta, oppure trascriverlo su un foglio di carta.

ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

9 / 40

ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਰੁਕਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

10 / 40

La fermata per esigenze del conducente può avere la durata massima di dieci minuti.

ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਡਿਸਕ ਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਪ ਵਾਰ ਦੇ ਵੈਧ ਮਿਤੀ ਖਤਮ ਅੱਗੇ, ਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਵਾਹਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ.

11 / 40

In una zona in cui la sosta è regolamentata mediante disco orario, prima che scada il tempo di validità della sosta è consentito aggiornare l'orario, senza che il veicolo venga spostato.

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ.

12 / 40

Quando si aprono le porte di un veicolo, bisogna assicurarsi che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.

ਸਤਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਹੈ

13 / 40

La sosta è vietata in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello.

ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਪ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਹੈ.

14 / 40

La sosta è vietata in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote.

ਠਹਿਰਾਓ, ਪਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ

15 / 40

La sosta ma non la fermata è vietata sugli attraversamenti pedonali

ਸਟਾਪ, ਬੱਸ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਸਿਗਨਲ ਤੱਕ ਵੀ ਘੱਟ 15 ਮੀਟਰ, ਜੇ ਸਟਾਪ ਖਾਲੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਾਲਾ, ਇੰਟਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਲਾਇਸੰਸ ਤੱਕ ਅੰਕ ਦੀ ਘਟਾਉ.

16 / 40

La sosta, a meno di 15 metri dal segnale di fermata degli autobus, qualora gli spazi di fermata non siano delimitati, comporta tra l'altro, la sottrazione di punti dalla patente.

ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

17 / 40

ਸਟਾਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨਾ ਹੋਣਾ.

18 / 40

Durante la fermata il conducente deve comportarsi in modo da non costituire pericolo agli altri utenti della strada.

ਸਟਾਪ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

19 / 40

Durante la sosta il conducente deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti.

ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕ ਇੱਕ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਪ ਨੂੰ ਵੀ, ਰਾਹ ਦੇ ਖੱਬੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਸਪੇਸ ਵਾਹਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ.

20 / 40

Nelle strade urbane a senso unico di marcia, la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purche rimanga uno spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli.

ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਇਕ ਵਾਹਨ ਦਾ ਡ੍ਰਾਈਵਰ, ਉਸ ਵਾਹਨ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ.

21 / 40

Il conducente di un autoveicolo in sosta sul lato destro di una strada urbana, prima di aprire la portiera, deve fare particolare attenzione ai veicoli che sopraggiungono.

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬੀਮਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ, ਆਦਿ) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ

22 / 40

Quando si guida un veicolo a motore, bisogna avere con se tutti i documenti necessari per la guida (carta di circolazione, certificato di assicurazione, patente ecc.), e in corso di validità.

ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਈਡਵਾਕ ਉੱਤੇ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਵੇ

23 / 40

La sosta è consentita sui marciapiedi, solo se di breve durata

ਸਟਾਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸੜਕ ਦੇ ਢਲਾਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ.

24 / 40

Durante la sosta il conducente deve adottare accorgimenti atti a garantire l'immobilità del veicolo, indipendentemente dal grado di pendenza della strada.

ਡੌਕ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ

25 / 40

La sosta è vietata sulle banchine, salvo diversa segnalazione.

ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਕਿੰਗ 10 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ

26 / 40

La sosta nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici, è consentita, nei centri abitati, dalle ore 22.00 alle ore 8.00

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੋਕਣਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੀਅਰ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹੈ.

27 / 40

La sosta di emergenza è l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria.

ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਕੋ ਰੋਕੋ

28 / 40

La sosta è vietata davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani

ਬਿਲਟ-ਅਪ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਡਰਾਈਵਰ, ਇਕ ਸਟਾਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕੈਰੇਗੇਵ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਚੱਕਰ ਮਾਰਗ' ਤੇ

29 / 40

Fuori dei centri abitati, il conducente, in caso di fermata ha l'obbligo di collocare il veicolo fuori della carreggiata, eventualmente su una pista ciclabile

ਸਟ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰਵੇਗ ਵਾਲੀ ਲੇਨਾਂ 'ਤੇ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

30 / 40

La fermata è consentita sulle corsie di accelerazione, purche brevissima

ਡ੍ਰਾਈਵਵੇਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਸਟਾਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ.

31 / 40

La fermata è consentita allo sbocco dei passi carrabili.

ਢਲਵੀ ਸੜਕ 'ਚ ਸਟਾਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋੜੀ, ਗਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਘੱਟ ਅਨੁਪਾਤ ਪਾਓ ਅਤੇ ਕਰਬ ਵੱਲ ਸਟੀਰਿੰਗ ਵੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਉਚਿਤ ਹੈ.

32 / 40

Durante la sosta nelle strade a forte pendenza, è opportuno che il conducente azioni il freno di stazionamento, inserisca il rapporto pi basso del cambio di velocità e lasci il veicolo con le ruote sterzate verso il marciapiede.

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੋਕਣਾ ਗਾਇਕ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

33 / 40

La sosta di emergenza è la temporanea sospensione della marcia per consentire ad una persona invalida di salire sul veicolo

ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਟਾਪ ਗੀ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ.

34 / 40

La sosta di emergenza è l'interruzione della marcia dovuta ad esigenze della circolazione.

ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ.

35 / 40

Il conducente può lasciare il veicolo in sosta con il motore acceso per consentire il funzionamento dell'aria condizionata.

ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਬਟਨਾਂ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ

36 / 40

Prima di iniziare a guidare un autoveicolo, bisogna individuare i comandi (leve e pulsanti) necessari per la guida e comprenderne bene il funzionamento.

ਸਟੇਜ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ 'ਤੇ ਸਟਾਪ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ

37 / 40

La sosta è vietata in corrispondenza dei passaggi a livello ma non in loro prossimità.

ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਫ਼ ਹਾਈਵੇ ਕੋਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਨਾ ਗਿਆ ਹੈ.

38 / 40

Nel caso in cui la sosta è espressamente vietata da una norma del codice stradale, l'osservanza di tale divieto non è condizionata dalla presenza di cartelli segnaletici.

ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸੰਕੇਤਕ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

39 / 40

L'apertura di uno sportello del veicolo dal lato del marciapiede comporta l'obbligo di attivare l'indicatore di direzione da quel lato.

ਕਸਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਹ ਬੰਦ ਵਾਹਨ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਡਰਾਈਵਰ carriageway ਦੇ ਸੱਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਤੌਰ' ਤੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇੜੇ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ

40 / 40

Fuori dei centri abitati, in caso di impossibilità a collocare il veicolo fuori della carreggiata, il conducente deve sostare il pi vicino possibile al margine destro della carreggiata

Your score is