quiz16

0

Chaptor 16

Fermata, arresto e partenza

Please Enter your Name

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ

ਸਟਾਪ ਸੰਕੇਤ ਬੱਸ ਘੱਟ ਵੱਧ 15 ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਬੰਦ, ਜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖਾਲੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸੰਕੇਤ (ਚਾਰ ਝਪਕਦੀ ਤੀਰ ਇੱਕੋ) ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਕੇ ਆਗਿਆ ਹੈ.

1 / 40

La sosta a meno di 15 metri dal segnale di fermata autobus, qualora gli spazi di stazionamento non siano delimitati, è consentita azionando la segnalazione luminosa di pericolo (quattro frecce lampeggianti simultaneamente).

ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਡਿਸਕ ਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਪ ਵਾਰ ਦੇ ਵੈਧ ਮਿਤੀ ਖਤਮ ਅੱਗੇ, ਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਵਾਹਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ.

2 / 40

In una zona in cui la sosta è regolamentata mediante disco orario, prima che scada il tempo di validità della sosta è consentito aggiornare l'orario, senza che il veicolo venga spostato.

ਰੁਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

3 / 40

La sosta cos“ come la fermata sono vietate davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani

ਜਦੋਂ ਡ੍ਰਾਇਵਰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਅਰ-ਵਿਊ ਮਿਰਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ.

4 / 40

Allorche si accinge a scendere dall'autoveicolo, il conducente deve assicurarsi, anche mediante lo specchietto retrovisore, che non sopraggiungano altri veicoli.

ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਜੱਟਲ ਸੰਕੇਤ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਪੇਸ (ਸਟਾਲ) ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ

5 / 40

Nelle zone nelle quali gli spazi di sosta sono delimitati da segnaletica orizzontale, il conducente può sistemare il proprio veicolo anche fuori dall'apposito spazio (stallo) ad esso destinato, a condizione che la sosta sia di brevissima durata.

ਇਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ.

6 / 40

La fermata di un veicolo è la temporanea sospensione della marcia per consentire la salita o la discesa delle persone.

ਰੁਕਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

7 / 40

Durante la fermata il conducente deve sempre adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti.

ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸੰਕੇਤਕ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

8 / 40

L'apertura di uno sportello del veicolo dal lato del marciapiede comporta l'obbligo di attivare l'indicatore di direzione da quel lato.

ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਰੁਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ

9 / 40

Fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, è consentita la sosta in prossimità dei dossi

ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਤੇ ਸਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

10 / 40

Durante la sosta nelle ore notturne il conducente deve lasciare in ogni caso accese le luci di posizione.

ਸਲਾਇਡ ਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਈਡਵਾਕ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ 'ਤੇ ਬੰਦ, ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸ ਤੱਕ ਅੰਕ ਦੀ ਘਟਾਉ.

11 / 40

La sosta in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi e la carreggiata utilizzati dai veicoli per persone invalide comporta, tra l'altro, la sottrazione di punti dalla patente.

ਸਟਾਪ ਅਤੇ ਸਟਾਪ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ

12 / 40

La sosta e la fermata sono vietate sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione

ਰੇਲਵੇ ਜਾਂ ਟਰਾਮ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਪੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਸਟਾਪ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਲਜ਼' ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ.

13 / 40

La fermata è vietata sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o cos“ vicino ad essi da intralciare la marcia dei veicoli su rotaia.

ਸਟਾਪ, ਬੱਸ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਸਿਗਨਲ ਤੱਕ ਵੀ ਘੱਟ 15 ਮੀਟਰ, ਜੇ ਸਟਾਪ ਖਾਲੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਾਲਾ, ਇੰਟਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਲਾਇਸੰਸ ਤੱਕ ਅੰਕ ਦੀ ਘਟਾਉ.

14 / 40

La sosta, a meno di 15 metri dal segnale di fermata degli autobus, qualora gli spazi di fermata non siano delimitati, comporta tra l'altro, la sottrazione di punti dalla patente.

ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ.

15 / 40

Prima di iniziare a guidare un veicolo bisogna accertarsi che gli oggetti trasportati siano sistemati in modo da evitarne la caduta o dispersione.

ਸਟਾਪ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

16 / 40

Durante la sosta il conducente deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti.

ਬਿਲਟ-ਅਪ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਚੌਂਕ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ

17 / 40

Fuori dei centri abitati, la sosta è vietata in corrispondenza delle aree di intersezione ma non in loro prossimità

ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੋਕ ਅਤੇ ਸਟਾਪ ਨੂੰ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕ 5 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਸੰਕੇਤ

18 / 40

Nei centri abitati, la fermata e la sosta sono vietate in corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità di esse a meno di 5 metri, salvo diversa segnalazione

ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਈਡਵਾਕ ਉੱਤੇ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਵੇ

19 / 40

La sosta è consentita sui marciapiedi, solo se di breve durata

ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਏਅਰਬੈਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.

20 / 40

Prima di iniziare a guidare un veicolo a motore bisogna disinserire l'airbag del lato conducente.

ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਤੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦਿੱਖ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

21 / 40

Prima di iniziare a guidare un veicolo, bisogna controllare che non sia compromessa la visibilità posteriore e laterale, per la presenza di passeggeri o per il carico mal posizionato.

ਡ੍ਰਾਈਵਵੇਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਸਟਾਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ.

22 / 40

La fermata è consentita allo sbocco dei passi carrabili.

ਸਟੇਪ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਟਾਪ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਹੈ.

23 / 40

La fermata è vietata in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello.

ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਰੁਕਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

24 / 40

La fermata per esigenze del conducente può avere la durata massima di dieci minuti.

ਵਾਹਨ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ.

25 / 40

Prima di iniziare a guidare un veicolo, bisogna essere certi del perfetto stato di efficienza del mezzo.

ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਡਿਸਕ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

26 / 40

Per parcheggiare in una zona regolamentata mediante disco orario, bisogna esporre in modo ben visibile l'orario di arrivo.

ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਮਾਲ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ

27 / 40

La fermata è vietata sulle aree destinate al mercato o al carico e allo scarico delle merci

ਹੋਰ ਡਰਾਈਵਰ ਸੰਕੇਤ ਜਦ, ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਉਸ ਨੇ ਵਾਹਨ ਰਾਹ, ਪੈਰਲਲ ਲੱਗੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਤੌਰ' ਤੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਉਭਾਰਿਆ ਸਾਈਡਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

28 / 40

Salvo diversa segnalazione il conducente, in caso di sosta nei centri abitati, deve collocare il veicolo il pi vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia, purche esista il marciapiede rialzato.

ਸਿੰਗਲ-ਲੇਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਕੈਰੇਗੇਵੇ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਵਾਹਨ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੀਟਰ ਚੌੜਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.

29 / 40

Nelle strade urbane a senso unico di marcia, la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purche rimanga uno spazio non inferiore a tre metri di larghezza per il transito dei veicoli.

ਸਟੌਪ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ.

30 / 40

La fermata è l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione.

ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਟਾਪਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ

31 / 40

Brevi soste sono consentite nelle aree pedonali urbane

ਸਿੰਗਲ-ਲੇਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਰੇਗੇਵ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

32 / 40

Nelle strade urbane a senso unico di marcia, la sosta è sempre consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata.

ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ.

33 / 40

La sosta è vietata nelle aree pedonali urbane.

ਬਿਲਟ-ਅਪ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੈਰੇਗੇਵੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡੌਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ.

34 / 40

Fuori dei centri abitati il conducente deve collocare il veicolo in sosta fuori della carreggiata, ma non sulle banchine, salvo diversa segnalazione.

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਗੈਲਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ.

35 / 40

La sosta è consentita nelle gallerie illuminate.

ਬੱਸਾਂ, ਟਰਾਲੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਪ ਸਾਈਨ ਤੋਂ 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਟੋਪ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

36 / 40

La sosta è vietata a meno di 15 metri dal segnale di fermata di autobus, filobus e veicoli circolanti su rotaia, qualora gli spazi di stazionamento non siano delimitati

ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕ ਇੱਕ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਪ ਨੂੰ ਵੀ, ਰਾਹ ਦੇ ਖੱਬੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਸਪੇਸ ਵਾਹਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ.

37 / 40

Nelle strade urbane a senso unico di marcia, la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purche rimanga uno spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli.

ਬਿਲਡ-ਅਪ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕੈਰੇਜਵੇਅ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਗ ਤੇ.

38 / 40

Fuori dei centri abitati, il conducente in caso di sosta deve collocare il veicolo fuori della carreggiata, eventualmente anche sulle piste ciclabili.

ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਅੱਡੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

39 / 40

Prima di iniziare a guidare un veicolo a motore bisogna regolare il contachilometri parziale.

ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 5 ਮੀਟਰ ਤਕ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਤਰਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

40 / 40

La sosta è vietata in corrispondenza dei distributori di carburante, sino a 5 metri prima e dopo, anche quando i distributori sono chiusi.

Your score is