quiz11

22

Chaptor 11

Pericoli nella circolazione

Please Enter your Name

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ

ਪਾਰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀਲਚੇਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟਰੋਲਰ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ.

1 / 40

Può essere pericoloso circolare troppo vicino alle auto parcheggiate, perche potrebbero impedire la vista di un disabile in carrozzella o di un pedone che spinge un passeggino per bambini, che sono in procinto di attraversare.

ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

2 / 40

In un centro abitato, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, bisogna rallentare per potersi fermare, se necessario.

ਮੁੱਖ ਵਾਧੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਕਾਰਾਂ ਲਈ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨਾਲ ਹੈ.

3 / 40

Il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane principali è di 70 km/h per autovetture con rimorchio per trasporto imbarcazioni.

ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜੇ ਲੇਨ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਗੇੜ ਕਰਦੇ ਹੋ.

4 / 40

Quando si viaggia per file parallele, è possibile che nella corsia di destra si circoli ad una velocità superiore a quella di sinistra.

ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜੇ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੋ

5 / 40

Quando il traffico risulta canalizzato, è possibile che nella corsia di destra si circoli ad una velocità superiore a quella di sinistra

ਮੋਟਰਵੇਅ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਸਪੀਡ ਸੀਮਾ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ / ਘੰਟੀ ਹੈ.

6 / 40

Sulle autostrade, il limite massimo di velocità è di 80 km/h per le autovetture che trainano un rimorchio per il trasporto di cavalli.

ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ ਸੀਮਾ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ.

7 / 40

Il limite massimo di velocità per un'autovettura in caso di precipitazioni atmosferiche sulle autostrade è di 110 km/h.

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਸੀਮਾ ਬਿਲਡ-ਅਪ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ.

8 / 40

Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità consentito è di 50 km/h nei centri abitati.

ਮੁੱਖ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕ ਰੇਲਾਂ ਲਈ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸੀਮਾ ਹੈ

9 / 40

Su strade extraurbane principali il limite massimo di velocità è di 70 km/h per autotreni

ਕ੍ਰੇਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਟਰਾੱਅ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

10 / 40

é obbligatorio regolare la velocità nei rettilinei e non in curva.

ਵਾਧੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਵੱਧ ਗਤੀ ਸੀਮਾ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ / 3.5 T ਤੱਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭਾਰ ਦੇ ਮੋਟਰ ਦੇ ਲਈ h ਹੈ.

11 / 40

Su strade extraurbane principali il limite massimo di velocità è di 100 km/h per autocaravan di massa complessiva fino a 3,5 t.

ਮੋਟਰਵੇਅਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਤੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਕਾਰਵੇਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ.

12 / 40

Il limite massimo di velocità sulle autostrade è di 70 km/h per autovettura che traina un caravan.

ਮੁੱਖ ਵਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ 110 ਐਮ / ਐਚ ਐੱਫ ਐੰਡੈਂਡੀਜ਼ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ.

13 / 40

Il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane principali è di 110 km/h per autovetture con carrello appendice.

ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗਤੀ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

14 / 40

Si deve regolare la velocità in base alla fretta del conducente.

ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਉਪਸ਼ਹਿਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ ਸੀਮਾ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ.

15 / 40

Il limite massimo di velocità per un'autovettura su una strada extraurbana secondaria è di 70 km/h.

ਮੋਟਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਲਈ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਟ੍ਰੌਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

16 / 40

Il limite massimo di velocità sulle autostrade è ordinariamente di 130 km/h per le autovetture con carrello appendice.

ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਉਪਨਗਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਸੀਮਾ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟਰੈਲਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ.

17 / 40

Il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane secondarie è di 90 km/h per le autovetture che trainano un rimorchio per il trasporto di gommoni o alianti.

ਵਾਧੂ ਵਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ 3.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗਤੀ ਸੀਮਾ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ.

18 / 40

Su strade extraurbane principali il limite massimo di velocità è di 110 km/h per autoveicoli fino a 3,5t.

ਇਕ ਕਾਰ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ ਸੀਮਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ.

19 / 40

Il limite massimo di velocità per un'autovettura in presenza di segnali su una strada urbana con particolari caratteristiche è di 70 km/h.

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ ਸੀਮਾ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ.

20 / 40

Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità consentito per macchine agricole e macchine operatrici con pneumatici è di 40 km/h.

ਮੁੱਖ ਵਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਸਪੀਡ ਸੀਮਾ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ.

21 / 40

Su strade extraurbane principali il limite massimo di velocità è di 80 km/h per autovetture con rimorchio leggero.

ਅੰਕ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

22 / 40

I contrassegni rappresentati in figura sono applicati ad alcuni autobus

Question Image

ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਸਪੀਡ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

23 / 40

Si deve tenere una velocità regolata in funzione del tempo che abbiamo a disposizione.

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੋਟਰਵੇਅ ਦੀ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ / ਘੰ ਹੈ.

24 / 40

Il limite di velocità sulle autostrade per coloro che hanno conseguito la patente da meno di tre anni è di 110 km/h.

ਇਕ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨੋ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

25 / 40

Si deve tenere una velocità adeguata alle proprie condizioni psicofisiche.

, ਬ੍ਰੇਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਉਤਰਾਈ ਲੈ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦੂਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ.

26 / 40

Nei veicoli dotati di servofreno, se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento, aumenta pericolosamente lo spazio di frenatura.

ਮੁੱਖ ਵਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਲਈ 3.5 ਟਨ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ ਸੀਮਾ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ.

27 / 40

Il limite massimo di velocità per un autocarro fino a 3,5 tonnellate sulle strade extraurbane principali è di 110 km/h.

ਉਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.

28 / 40

é obbligatorio ridurre la velocità nelle strade in salita.

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ.

29 / 40

é obbligatorio ridurre la velocità in presenza di qualunque segnale stradale.

ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਥੱਲੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ਹਨ ਰੁਕਾਵਟ ਦੁਆਰਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

30 / 40

I passaggi a livello vanno affrontati a velocità molto elevata per essere in grado di sfondare le barriere se non si è in grado di fermarsi per tempo a barriere abbassate.

ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਤਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

31 / 40

La velocità deve essere diminuita in caso di forte vento laterale.

ਮੋਟਰਵੇਅ ਤੇ, ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਲੇਨ ਵਿਚ, 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ / ਘੰਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ.

32 / 40

In autostrada, nella corsia riservata al sorpasso, non è consentito superare la velocità di 110 km/h.

ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਲਈ ਮੋਟਰਵੇਅਜ਼ ਤੇ ਕੁੱਲ 3.5 ਟਨ ਤੱਕ ਦਾ ਪੁੰਜ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸਪੀਡ ਸੀਮਾ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ.

33 / 40

Il limite massimo di velocità per un autocarro di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate sulle autostrade è di 120 km/h.

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

34 / 40

Si deve diminuire la velocità quando si è seguiti da un autobus di linea

ਸੜਕ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

35 / 40

Il conducente deve regolare la velocità in relazione alle caratteristiche della strada.

ਸੈਕੰਡਰੀ ਉਪਨਗਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 3.5 ਟਨ ਤੱਕ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ.

36 / 40

Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 100 km/h per autoveicoli fino a 3,5 tonnellate.

ਪਹੀਏ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ ਸੀਮਾ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ

37 / 40

Il limite massimo di velocità per una macchina operatrice gommata è di 40 km/h

ਇੱਕ ਖੜੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਹੈ.

38 / 40

Passare molto vicino ad un'auto parcheggiata, a bordo della quale si trovano ancora persone, è pericoloso solo se una delle portiere risulta già aperta.

ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਟਾਇਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

39 / 40

Il conducente deve regolare la velocità in relazione alla marca dei pneumatici.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਗੀਅਰਬੌਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਓਵਰਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

40 / 40

Se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento, si ha un sovraccarico di corrente elettrica.

Your score is