Quiz06

1

Chaptor 06

Segnaletica Orizzontale

Please Enter your Name

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ

ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਪਾਈਪਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

1 / 40

La segnaletica in figura pu˜ anche essere realizzata con strisce di colore bianco.

Question Image

ਚਿੱਤਰ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫੇਦ ਪਾਈਪ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੈਰੇਗੇਅ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ.

2 / 40

La striscia bianca laterale discontinua in figura separa la carreggiata da una piazzola di sosta.

Question Image

ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਲੇਨ ਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

3 / 40

La corsia B rappresentata in figura consente al conducente di proseguire diritto e di svoltare a sinistra.

Question Image

ਬਿਲਡ-ਅਪ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਵਿੱਚ, ਖੱਬੇ ਲੇਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੁਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

4 / 40

In una strada a doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura, fuori dei centri abitati la corsia di sinistra serve per la sosta d'emergenza

Question Image

ਚਿੱਤਰ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਕੇਤ ਜਨਤਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

5 / 40

La segnaletica rappresentata in figura delimita un parcheggio di autobus in servizio pubblico di linea

Question Image

ਤਸਵੀਰ ਵਿਚਲੇ ਦਿਸ਼ਾਤਮਕ ਤੀਰਾਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿਚ ਨੀਲੇ ਹਨ

6 / 40

Le frecce direzionali in figura sono di colore blu nelle autostrade

Question Image

ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿਤਰਿਆ ਸਾਈਡਵੇਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ

7 / 40

Il bordo del marciapiede dipinto come in figura indica che non si pu˜ sostare lungo quel tratto

Question Image

ਲੇਨ ਬੀ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

8 / 40

La corsia B rappresentata in figura consente al conducente di svoltare e di proseguire diritto

Question Image

ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਸਫੈਦ ਪੱਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ.

9 / 40

La striscia bianca trasversale in figura non pu˜ mai essere superata.

Question Image

ਚਿੱਤਰ ਵਿਚ ਅਣ-ਪੱਕੀ ਚਿੱਟੀ ਸਟਰਿੱਪ ਸੜਕ ਨੂੰ ਦੋ ਕੈਰੇਗੇਅ ਵਿਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇਕ ਨਾਲ ਦੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ.

10 / 40

La striscia bianca discontinua in figura divide la strada in due carreggiate, ognuna a doppio senso.

Question Image

ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟ੍ਰੈਪ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਖੱਬੇ ਪਹੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

11 / 40

La striscia bianca continua di mezzo in figura consente il sorpasso anche superandola, purchŽ con le sole ruote di sinistra.

Question Image

ਇੱਕ ਇਕੋ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਲੇਨ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.

12 / 40

In una carreggiata a senso unico, la striscia bianca discontinua in figura serve a delimitare le corsie.

Question Image

ਚਿੱਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀਆ ਪੱਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ.

13 / 40

La striscia trasversale continua in figura indica il punto in cui bisogna arrestarsi ad un incrocio, se regolato da semaforo a luce rossa.

Question Image

ਦੋ ਰਸਤੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਵਿਚ, ਮੱਧ ਲਾਈਨ, ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟਰਿੱਪਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਇਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

14 / 40

In una carreggiata a doppio senso di circolazione la linea di mezzo se costituita da strisce continue, come in figura, consente il sorpasso senza superare le linee.

Question Image

ਇਹ ਪੱਧਰੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਸ. ਐਂਡਰਿਆ ਦੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਪੀ ਐਲ ਦੇ ਫਲੋਰਿੰਗ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

15 / 40

é regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta P L, con croce di S. Andrea, per segnalare un passaggio a livello.

ਫਲੋਰ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ

16 / 40

é regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta indicante una prossima stazione di servizio.

ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਦੋ-ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਭਾਜਨ ਕਰਦੀ ਹੈ.

17 / 40

La striscia bianca continua di mezzo in figura, divide i sensi di marcia nelle strade a doppio senso.

Question Image

ਚਿੱਤਰ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਡਬਲ ਪੱਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ

18 / 40

La doppia striscia continua in figura non consente di svoltare a sinistra

Question Image

ਚਿੱਤਰ ਵਿਚ ਪੀਲੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਇਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

19 / 40

Le strisce gialle in figura delimitano un'area di parcheggio riservata ai taxi.

Question Image

ਮੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਪਟਕਣ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

20 / 40

Il veicolo in figura pu˜ effettuare un sorpasso anche superando la striscia continua centrale

Question Image

ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਵਿੱਚ, ਸੜਕ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਲੇਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ

21 / 40

In una strada a doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura si pu˜ fare l'inversione di marcia, ma senza occupare l'altra corsia.

Question Image

ਚਿੱਤਰ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਇਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ, ਵਾਹਨ A ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

22 / 40

In presenza dell'isola di traffico rappresentata in figura il veicolo A deve andare diritto

Question Image

ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕ ਨਕਲੀ ਕੂਹਣੀ ਹੈ.

23 / 40

Il dispositivo in figura  un dosso artificiale.

Question Image

ਇਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਸਿਰਫ ਅਪਾਹਜ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਖੇਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.

24 / 40

La segnaletica in figura indica un'area riservata ai soli pedoni disabili.

Question Image

ਤੀਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸੰਭਾਵੀ ਪੱਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ.

25 / 40

Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura si trova, di norma, su strade a senso unico di circolazione.

Question Image

ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਫਲੋਰਿੰਗ 'ਤੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ

26 / 40

é regolamentare trovare sulla pavimentazione una scritta pubblicitaria che indica un distributore di carburante.

ਹੱਥ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸਟਰਿੱਪ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

27 / 40

Le strisce di guida in figura servono ad effettuare la svolta in modo corretto, senza prendere contro mano la strada di sinistra

Question Image

ਚਿੱਤਰ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਗਾਈਡ ਸਟਰਿਪਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ, ਵਾਹਨ ਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

28 / 40

In presenza delle strisce di guida in figura il veicolo A pu˜ andare in qualsiasi direzione

Question Image

ਅੰਕ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਖੱਬੇ ਲੇਨ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

29 / 40

La corsia di sinistra rappresentata in figura consente al conducente solo di svoltare a sinistra.

Question Image

ਚਿੱਤਰ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਮਾਰਗ ਸਟਰਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ.

30 / 40

Le strisce di guida in figura non possono essere superate dai veicoli che proseguono diritto.

Question Image

ਤਸਵੀਰ ਵਿਚਲੇ ਤੀਰ ਸੜਕਾਂ ਵਿਚ ਪੀਲੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਨਾਹੀ ਹੈ.

31 / 40

Le frecce direzionali in figura sono di colore giallo nelle strade dove  vietata la sosta.

Question Image

ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟਰਿਪਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸਥਿਰ ਹਨ (ਡੈਸ਼ਡ)

32 / 40

Le frecce direzionali in figura consentono di immettersi nella corsia scelta quando le strisce sono ancora discontinue (tratteggiate).

Question Image

carreggiata se center waliya line utte assi gaddi chala skde aa agar dashed (- - - - ) hon

33 / 40

Le strisce lungo il centro della carreggiata possono essere superate se discontinue (tratteggiate).

ਚਿੱਤਰ ਵਿਚਲੀ ਤੱਤ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇਕ ਸਪੀਡ ਰਿਟਾਇਰਡਰ ਹੈ.

34 / 40

L'elemento in figura  un rallentatore di velocitˆ installato sulla strada.

Question Image

ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਸਾਨੂੰ ਲੇਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਟਰਿਪ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ.

35 / 40

Le frecce direzionali in figura ci consentono di cambiare corsia se le strisce sono continue.

Question Image

ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਤੀਰ ਲੇਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

36 / 40

Le frecce direzionali in figura si trovano all'interno delle corsie, prima di un incrocio.

Question Image

ਤੀਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਤਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

37 / 40

Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia continua centrale in figura si trova ogni volta che si supera un passaggio a livello.

Question Image

ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡਵੇਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ

38 / 40

Il bordo del marciapiede dipinto come in figura indica una strada con diritto di precedenza

Question Image

ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਕ ਪੀਲੇ ਜੱਗ ਜ਼ੈਗ ਸਟ੍ਰੀਪ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ

39 / 40

La segnaletica in figura vieta la sosta ma non la fermata anche nelle parti con striscia gialla a zig zag.

Question Image

ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਡਬਲ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

40 / 40

La doppia striscia continua in figura pu˜ essere superata

Question Image

Your score is