Comportamenti per prevenire incidenti, Eventi atmosferici. Comportamento in caso di incidente. Cautele alla guida di motocicl

24

Chaptor 21

Comportamenti in caso di incidenti, cautele alla guida di motocicli

Please Enter your Name

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ

, ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸੁਰੰਗ ਜ ਸੁਰੰਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਾ ਅੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੋਕਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿੱਚ ਹੈ

1 / 20

Percorrendo un lungo tunnel o traforo, in caso d'incendio, bisogna seguire la segnaletica di emergenza, anche se in netto contrasto con gli ordini vocali impartiti dai vigili del fuoco

ਜਦ, ਇੱਕ ਬਰਸਾਤੀ ਦਿਨ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਮ ਡੰਡੇ' ਤੇ ਜ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ' ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦ manholes 'ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

2 / 20

Quando, in un giorno di pioggia, si deve transitare su rotaie del tram o su tombini presenti sulla carreggiata stradale a bordo di un veicolo a due ruote, occorre accelerare decisamente prima di transitarvi sopra.

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

3 / 20

Quando si deve far salire o scendere un passeggero dal veicolo, bisogna farlo attendere fino a che il veicolo sia completamente fermo.

, ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸੁਰੰਗ ਜ ਸੁਰੰਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਾ ਵਾਹਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕਤਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਚਣ ਲਈ, ਅੱਗ, ਅੱਗ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੈ.

4 / 20

Percorrendo un lungo tunnel o traforo, in caso di formazione di lunghe file di veicoli, è opportuno aumentare la distanza di sicurezza, per scongiurare, in caso d'incendio, il rapido propagarsi delle fiamme.

ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਾਈਟ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਚਾਰ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਤੀਰ ਇਕਦਮ)

5 / 20

In caso di pioggia occorre utilizzare, durante la marcia, la segnalazione luminosa di pericolo (quattro frecce lampeggianti simultaneamente).

ਇੱਕ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਇੱਕ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਰੋਡ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

6 / 20

Su una strada innevata l'aderenza del veicolo è minore che su una strada ghiacciata

ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਚੇਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਦੋ ਪਹੀਏ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ.

7 / 20

Sulle strade in cui vige l'obbligo di catene, in caso di nevicata, ai conducenti dei veicoli a due ruote è comunque concesso di circolare.

ਸੜਕ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿੱਚ ਗੀਅਰਬਾਕਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

8 / 20

In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno procedere con il cambio in folle

ਸੜਕ ਦੇ ਢੋਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

9 / 20

I tamponamenti stradali avvengono maggiormente se non si rispetta la distanza di sicurezza.

ਸੜਕ ਦੇ ਬਰਫ਼ਾਨੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ.

10 / 20

In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno marciare molto vicino alla barriera laterale.

ਸੜਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਸੜਕ ਹੋਵੇ.

11 / 20

Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere strada a percorso pianeggiante.

ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

12 / 20

Il pannello in figura obbliga a tornare indietro all'imbocco della galleria

ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਚਿੱਤਰ, ਇੱਕ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ

13 / 20

Il pannello in figura, posto all'interno di una galleria, indica la presenza di un estintore

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆਂ ਮੁਰਾੱਛਾ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.

14 / 20

I motocicli, avendo una ridotta sagoma frontale, sono meno visibili in distanza.

ਦੋ ਪਹੀਏ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ, ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਤ ​​ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਬੀਮ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

15 / 20

I conducenti di veicoli a due ruote, essendo meno facilmente visibili in distanza, durante le ore notturne devono in ogni caso circolare coi proiettori abbaglianti accesi.

ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

16 / 20

Su strade coperte di neve occorre aumentare la distanza di sicurezza.

ਇਹ ਬੇਰੋਕਲੇ ਬ੍ਰੇਕਸ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਡ੍ਰਾਇਅਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਪਹੀਏ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੇ.

17 / 20

Non è necessario mettere a punto i freni squilibrati, se il conducente è in grado di correggere l'anomalo comportamento del veicolo agendo sullo sterzo.

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਲਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.

18 / 20

Dopo un incidente stradale è obbligatorio apporre il segnale mobile di pericolo sul lunotto posteriore del veicolo, prima di andar via.

ਸੜਕ ਦੇ ਬਰਫ਼ਾਨੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ

19 / 20

In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno frenare energicamente ogni volta che si incrocia un altro veicolo.

ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ.

20 / 20

Dopo un incidente stradale è obbligatorio collocare subito il veicolo sul marciapiede.