Cintura di sicurezza, Airbag. Sistemi di ritenuta per bambini. Poggiatesta, Casco,Abbigliamento di sicurezza

18

Chaptor 19

Cinture di sicurezza

Please Enter your Name

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ

seat-belt accident hon te gaddi chalaaun wale te nal bethe bandiya nu ghat to ghat nuksaan hon dindiya aa

1 / 20

Le cinture di sicurezza hanno lo scopo di limitare i danni al conducente e ai passeggeri in caso di incidente stradale.

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਕਵਡ੍ਰਾਈਕਾਈਕਲਜ਼ (ਕਿਊਡ) ਤੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਟੋਪ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

2 / 20

Il casco deve essere indossato anche a bordo dei quadricicli a motore privi di carrozzeria (Quad).

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਮੋਟਰਸਾਈਟਾਂ ਕੋਲ ਠੰਡੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ

3 / 20

I guanti ad uso motociclistico hanno come principale scopo quello di proteggere dal freddo, pertanto è inutile usarli l'estate

jihna motrcycle wich cellula di sicurezza nhi hunda ohna de pishe bethe bandiya nu v helmet pauna jroori hunda

4 / 20

Il casco è obbligatorio per il passeggero di un motociclo privo di cellula di sicurezza e sistemi di ritenuta.

seat-bealt da km eh hunda a k accident hon wele banda gadde de andr ale dwaale na wjje

5 / 20

Le cinture di sicurezza hanno lo scopo di evitare che il conducente o i passeggeri vadano a urtare parti interne del veicolo in caso di urto violento.

bacchhya waliya seat assi kise lakkrhare to b banwa skde a, bass oh ASL walo approve honi chahid a

6 / 20

I seggiolini per bambini possono anche essere di costruzione artigianale, purche approvati da esperto della ASL

accident hon wele seat-belt da kam eh hunda aa k banda seat de naal rahe

7 / 20

Le cinture di sicurezza hanno lo scopo di mantenere il corpo attaccato al sedile in caso di urto violento.

seat-belt nahi laayee dssn wala spia assi stering te lagge butn nl band kr skde a

8 / 20

La spia che indica il mancato agganciamento delle cinture può essere disabilitata dal conducente con apposito comando posto sul cruscotto.

seat-belt sannu sirf tahi launiya chahidiya aa agar saddi gaddi di speed 30km/h to jada aa

9 / 20

Le cinture di sicurezza vanno agganciate solo se si circola a velocità uguale o superiore a 30 km/h

ਹੈਲਮਟ ਵੈਨਟੀਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

10 / 20

Il sistema di aerazione del casco consente di limitare il pericolo di appannamento della visiera

jihna di umar 65 saal to jaada ohna nu seat-belt laan di lorh nahi

11 / 20

Le persone con oltre 65 anni di età non sono obbligate ad agganciare la cintura di sicurezza.

ਹੋਮੋਵਲੈਟ ਕੀਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

12 / 20

Gli indumenti ad uso motociclistico omologati sono sottoposti a prove di resistenza al taglio e all'abrasione da impatto.

ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦਸਤਾਨੇ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ.

13 / 20

I guanti ad uso motociclistico si riconoscono perche di colore nero e con una sagoma di moto stampigliata sul polso.

jihna motrcycle wich cellula di sicurezza nhi hunda ohna nu helmet pauna jroori hunda

14 / 20

Il casco è obbligatorio per i conducenti di motocicli non dotati di cellula di sicurezza e di dispositivi di ritenuta.

ਹੈਲਮਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਘਟੀਆ ਡਿਟਰਜੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

15 / 20

La pulizia del casco deve essere effettuata con detersivi non corrosivi.

jehre bache 1,5m to shote hunde a, ohna nu company walo approve kitiya seat utte hi bihthan chahida aa, kyoke oh ohna de bhaar te height de hisaab nal bandiya hundiya aa

16 / 20

I bambini di altezza inferiore a 1,50 metri, quando sono trasportati su una autovettura, devono essere trattenuti da sistemi di ritenuta omologati, adeguati alla loro statura e peso.

ciclomotore utte helmet ta pauna jroori aa agar tuhanu umar 18to ghat aa

17 / 20

Il casco è obbligatorio per i conducenti di ciclomotori a due ruote, solo se minorenni.

3 saal to jada umr wale bache mohrliya seat te beth sakde a, bina bachiya wali seat to ilaawa

18 / 20

I bambini di età superiore ai 3 anni possono viaggiare sui sedili anteriori di un'autovettura sprovvista di sistemi di ritenuta, solo se la loro statura supera 1,50 metri e indossano le cinture di sicurezza.

ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜੈਕੇਟ, ਸਮਰੂਪ ਹੋਣ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

19 / 20

Le giacche ad uso motociclistico, per essere omologate devono essere unicamente di colore nero

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੇ ਫੁਟਵਰਜ਼ ਡਿਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ

20 / 20

Le calzature omologate per l'uso motociclistico sono progettate per non scalzarsi in caso di caduta

Uso delle cinture di sicurezza

Le cinture di sicurezza hanno lo scopo di limitare i danni al conducente e ai passeggeri in caso di incidente stradale

Le cinture di sicurezza devono essere indossate sia dal conducente che dai passeggeri delle autovetture che ne siano dotate

Le cinture di sicurezza richiedono un periodico controllo del loro stato di usura e di efficienza

Le cinture di sicurezza devono essere di tipo omologato e devono essere mantenute sempre efficienti

Le cinture di sicurezza hanno lo scopo di mantenere il corpo attaccato al sedile in caso di urto violento

Le cinture di sicurezza hanno lo scopo di evitare che il conducente o i passeggeri vadano a urtare parti interne del veicolo in caso di urto violento

Le cinture di sicurezza hanno lo scopo di evitare che il conducente o i passeggeri siano proiettati all'esterno della autovettura in caso di urto violento

Le cinture di sicurezza devono essere utilizzate in qualsiasi situazione di marcia

Le cinture di sicurezza devono essere utilizzate anche dai passeggeri dei sedili posteriori delle autovetture

Le cinture di sicurezza devono essere di tipo omologato e mantenute sempre efficienti

Uso delle cinture di sicurezza

Sono previste sanzioni per chi, pur facendo uso della cintura di sicurezza, ne alteri o ostacoli il normale funzionamento

Se non si allaccia la cintura di sicurezza, in caso d'improvvisa frenata si può essere proiettati contro il parabrezza

Categorie di persone non obbligate ad agganciare le cinture di sicurezza

Le donne in stato di gravidanza con particolari condizioni di rischio certificate non sono obbligate ad agganciare la cintura di sicurezza

Le persone che soffrono di particolari malattie certificate non sono tenute ad agganciare la cintura di sicurezza

Gli istruttori di guida nello svolgimento della loro professione non sono obbligati ad agganciare la cintura di sicurezza

Airbag

L'airbag è un cuscino gonfiabile di nylon o altro materiale sintetico

L'airbag entra in funzione in caso di incidente stradale con urto violento

L'airbag può essere pericoloso se si attiva mentre non si indossa la cintura di sicurezza

L'airbag serve a limitare i danni agli occupanti del veicolo per urti contro superfici interne del veicolo in caso di urto violento a seguito di incidente

L'airbag può essere talvolta disattivabile

L'airbag si gonfia automaticamente grazie al comando di un sensore

L'airbag si gonfia in pochi millisecondi

Cautele da adottare su veicoli dotati di airbag

Nei veicoli dotati di airbag con comando di disabilitazione, prima di sistemare sul sedile anteriore un seggiolino per bambini (schienale rivolto verso il parabrezza), bisogna disattivare l'airbag

Nei veicoli che non sono muniti del comando per disabilitare l'airbag dal lato passeggero, il seggiolino per bambini non deve essere sistemato sul sedile anteriore, con lo schienale rivolto verso la strada

Sistemi di ritenuta per bambini

I bambini di altezza inferiore a 1,50 metri, quando sono trasportati su una autovettura, devono essere trattenuti da sistemi di ritenuta omologati, adeguati alla loro statura e peso

I bambini di età inferiore a 3 anni non possono viaggiare su autovetture sprovviste degli idonei sistemi di ritenuta

Se un'autovettura è munita di airbag, è possibile trasportare bambini sul sedile anteriore assicurati ad idoneo seggiolino solo se il veicolo è dotato di comando per disattivare l'airbag stesso

Funzione del poggiatesta

Il poggiatesta è utile per prevenire il "colpo di frusta"
Il poggiatesta è utile se viene regolato correttamente, sia in altezza che in inclinazione

Obbligo di indossare il casco

Il casco è obbligatorio per i conducenti di ciclomotori a due ruote

Il casco è obbligatorio per i conducenti di motocicli non dotati di cellula di sicurezza e di dispositivi di ritenuta

Il casco è obbligatorio per il passeggero di un motociclo privo di cellula di sicurezza e sistemi di ritenuta

Il casco è obbligatorio per il passeggero di un ciclomotore a due ruote, anche se maggiorenne

Uso del casco

L'uso del casco è necessario per ridurre gli effetti di eventuali urti alla testa
Il casco integrale protegge anche il viso da traumi e lesioni in caso di incidente
È bene che il casco sia dotato di visiera
La visiera del casco protegge il viso e gli occhi da impatti con insetti
Il casco deve essere indossato anche per spostamenti brevi e a bassa velocità
Il casco deve essere indossato anche a bordo dei quadricicli a motore privi di carrozzeria (Quad)
Il conducente che non indossa il casco è soggetto alla decurtazione di punti dalla patente di guida

Il casco subisce un processo di invecchiamento dovuto a luce e calore
La pulizia del casco deve essere effettuata con detersivi non corrosivi
Il casco non deve essere pulito con solventi
Il casco non deve essere pulito con benzina
Il casco deve essere di taglia corretta
Il casco deve essere sostituito dopo che abbia subito un forte urto, anche se non mostra deformazioni sulla calotta esterna
La robustezza della calotta esterna del casco potrebbe essere compromessa da solventi presenti in vernici o colle
Durante la marcia, il casco deve essere sempre correttamente allacciato
Indossare il casco in modo errato o senza averlo correttamente allacciato può comportare gravi rischi alla salute in caso di caduta o incidente
La visiera del casco deve essere sostituita se rigata o danneggiata
La visiera del casco deve garantire la perfetta visione con qualunque condizione di luce o illuminazione
Il sistema di aerazione del casco consente di limitare il pericolo di appannamento della visiera

Stivali ad uso motociclistico

Gli stivali ad uso motociclistico permettono una giusta protezione di piedi e caviglie quando si è alla guida di veicolo a due ruote
Gli stivali ad uso motociclistico riducono gli effetti di distorsioni in caso di appoggio impreciso dei piedi e proteggono le articolazioni della caviglia dal freddo
Gli stivali ad uso motociclistico sono privi di nastri liberi o stringhe per evitarne l'aggancio alle pedivelle dei motocicli
Gli stivali ad uso motociclistico proteggono i piedi da abrasioni sull'asfalto in caso di caduta
Gli stivali ad uso motociclistico sono omologati secondo norme internazionali
Le calzature omologate per l'uso motociclistico sono progettate per non scalzarsi in caso di caduta

Guanti ad uso motocilcistico

Guidando ciclomotori o motocicli è consigliabile utilizzare guanti protettivi per le mani
I guanti da motociclisti omologati proteggono in particolar modo il dorso della mano in caso di impatto con corpi duri
I guanti da motociclisti proteggono il palmo della mano in caso di caduta con strisciamento sull'asfalto
I guanti da motociclisti garantiscono la giusta sensibilità durante la guida e una presa più sicura sui comandi
I guanti da motociclisti possono avere imbottiture diverse a seconde della stagione
Quando si circola a bordo di un motociclo, è opportuno indossare gli specifici guanti anche d'estate
I guanti ad uso motociclistico hanno speciali sistemi di aggancio per impedire il loro sfilamento in caso di caduta

Giacche ad uso motociclistico

Le giacche ad uso motociclistico garantiscono un'adeguata protezione all'abrasione in caso di scivolamento sull'asfalto.
Le giacche ad uso motociclistico hanno inserti rigidi protettivi in corrispondenza delle articolazioni. 
Gli indumenti ad uso motociclistico omologati sono sottoposti a prove di resistenza al taglio e all'abrasione da impatto.