Circolazione Autostrada e strade extraurbane principali

26

Chaptor 17

Circolazione autostrada, strada extraurbane principali

Please Enter your Name

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ

ਬਹੁਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ.

1 / 20

Risulta maggiormente pericolosa la collisione tra veicoli dotati di masse molto diverse tra loro.

ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਿਰਾਵਟ ਜ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਸੰਕੇਤ ਸਿਰਫ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਚੱਲ ਤਿਕੋਣੀ ਸੰਕੇਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ.

2 / 20

Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie pericolose deve, tra l'altro, eseguire segnali manuali atti a segnalare il pericolo, solo dalla parte dove è stato posto il segnale triangolare mobile di pericolo.

ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋੜਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

3 / 20

In caso di rottura degli organi di traino di un veicolo, gli stessi possono essere riparati tramite saldatura presso officina specializzata.

ਤਿਕੋਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਮੀਟਰ

4 / 20

Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto dietro al veicolo o all'ostacolo da segnalare, ad almeno 50 metri.

ਮੋਬਾਈਲ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਚ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸੰਬਧਿਤ ਜੈਕਟ ਜਾਂ ਮੋਢੇ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚੋਣਵਾਂ ਹੈ.

5 / 20

Durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo è facoltativo l'uso del giubbotto o delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੰਬਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ

6 / 20

Sui motocicli è vietato trasportare oggetti che sporgano longitudinalmente rispetto alla sagoma del veicolo

ਮੋਬਾਈਲ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਧ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੈਕਟ ਜ ਮੋਢੇ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

7 / 20

Durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo il conducente deve rendersi visibile indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਪੇਡ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੰਭਵ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

8 / 20

Il conducente di autoveicolo deve evitare deviazioni trasversali, anche modeste, del proprio veicolo soprattutto in presenza di ciclomotoristi o ciclisti per evitarne la possibile caduta a terra

ਮੋਟਰਵੇਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

9 / 20

Nelle autostrade è consentito concedere passaggi a persone invalide.

ਲੋਡ ਨੂੰ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ

10 / 20

Il carico deve essere sistemato sul veicolo in modo da segnalarne la sporgenza posteriore con il pannello retroriflettente in figura

ਉੱਚ ਦਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਛੇ ਮੁੜ-ਫਰੇਕਟਿਵਲੇ ਜੈਕਟ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਪਹੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

11 / 20

Il giubbotto retroriflettente ad alta visibilità è utile solo quando si deve sostituire una ruota forata

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ

12 / 20

é consentito ai motocicli farsi trainare, ma solo da autovetture

ਰੋਡਵੇਜ, ਰੈਮਪ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸੜਕ 'ਤੇ interchanges' ਤੇ, ਡਰਾਈਵਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਆਮ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਦੂਰੀ ਲਈ.

13 / 20

Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali il conducente può procedere in senso contrario al normale flusso del traffico, per brevi tratti.

ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ

14 / 20

Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva soltanto durante la circolazione notturna

ਕਾਰ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਜੋਖਿਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਮੋਪਡਜ਼.

15 / 20

Il conducente di autovettura deve conoscere i rischi derivanti dalla presenza, soprattutto su strade extraurbane, di mezzi particolarmente lenti, come ciclomotori a tre ruote.

ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਨਲ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੱਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ.

16 / 20

Il pannello raffigurato identifica gli autocarri specializzati per il trasporto di materiali da costruzione.

ਰੋਡਵੇਜ, ਰੈਮਪ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸੜਕ 'ਤੇ interchanges' ਤੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਉਲਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

17 / 20

Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali il conducente può invertire il senso di marcia in casi di particolare emergenza.

ਟ੍ਰੇਲਰ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁੱਕ ਵਿਚ ਲੰਬਕਾਰੀ ਲੋਡ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ.

18 / 20

Quando si traina un rimorchio occorre verificare che il carico verticale gravante sul gancio non ecceda il limite indicato dal costruttore.

ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਾਹਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੰਗਰ ਇਕ ਠੋਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ.

19 / 20

Il traino per incombente situazione di emergenza di un veicolo in avaria deve avvenire attraverso un solido collegamento, purche idoneamente segnalato per rendere i veicoli chiaramente avvistabili dagli altri utenti della strada.

ਇਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਇਕ ਖਰਾਬ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ E ਦੀ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

20 / 20

Per guidare un'autovettura che traina un veicolo guasto, con conducente a bordo, occorre la patente di guida della categoria E.

Comportamenti da tenere su autostrade e strade extraurbane principali

Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali il conducente che percorre la corsia di accelerazione deve dare la precedenza ai veicoli in circolazione sulle corsie di marcia

Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, per uscire dalla carreggiata il conducente deve impegnare per tempo la corsia di destra, e quindi immettersi nella corsia di decelerazione dal suo inizio

Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali il conducente deve segnalare tempestivamente il cambiamento di corsia servendosi degli indicatori di direzione

In caso di ingorgo su strade extraurbane principali o autostrade, se la corsia di emergenza manca o non è sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia o di soccorso, il conducente del veicolo che occupa la prima corsia di destra deve disporsi il più vicino possibile alla striscia di sinistra

In caso di ingorgo il conducente può transitare sulla corsia per la sosta di emergenza solo per uscire dall'autostrada, a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a 500 metri dallo svincolo

Veicoli ammessi a circolare sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cm3

Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di autovetture che non sono in grado di sviluppare per costruzione la velocità in piano di almeno 80 km/h

Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di macchine agricole

Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti

Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materiali che possono disperdersi

Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione

Circolazione di pedoni e animali su autostrade, strade extraurbane principali e loro pertinenze

Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di pedoni e animali, ad eccezione delle aree di servizio e delle aree di sosta

Nelle aree di servizio e nelle aree di sosta delle autostrade e delle strade extraurbane principali gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi

Lungo le corsie di emergenza delle autostrade i pedoni possono transitare solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso

Autostop, attività commerciali, sosta e campeggio su autostrade e strade extraurbane principali

Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato richiedere o concedere passaggi

Nelle aree di servizio o di parcheggio delle autostrade e in ogni altra pertinenza autostradale è possibile svolgere attività commerciali solo se autorizzate dall'ente proprietario della strada

Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è consentito campeggiare, solo nelle aree a ciò destinate e per il periodo stabilito dall'ente proprietario della strada

Nelle aree di servizio delle autostrade, il conducente non deve lasciare in sosta il veicolo per più di 24 ore

Parcheggio su autostrade, strade extraurbane principali e loro pertinenze

In autostrada, il traino di veicoli in avaria su carreggiate, rampe, svincoli, aree di servizio o di parcheggio è consentito solo ai veicoli di soccorso autorizzati

Norme di circolazione su autostrade e strade extraurbane principali

Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali è vietato invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi

Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali è vietato percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito

Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali è vietato effettuare la retromarcia

È consentito circolare sulle corsie per la sosta di emergenza delle autostrade e strade extraurbane principali per arrestarsi per avaria del veicolo

Sulle corsie per le soste di emergenza delle autostrade è vietato effettuare la retromarcia

Uso dei proiettori anabbaglianti su autostrade e strade extraurbane principali

Durante la marcia sulle autostrade e strade extraurbane principali è obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti anche di giorno.

Sosta di emergenza sulle autostrade

Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade è consentito sostare solo in situazioni di emergenza dovute a malessere del conducente o dei passeggeri oppure ad inefficienza del veicolo

Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade è consentito, nel caso di malessere di un passeggero, fermarsi sulla corsia per la sosta di emergenza

In caso di malessere di un passeggero durante la circolazione sulla carreggiata autostradale, è consentito fermarsi sulla corsia per la sosta di emergenza

Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade la sosta di emergenza non deve superare il tempo strettamente necessario e non deve protrarsi comunque oltre tre ore

Comportamenti da tenere in presenza di un automobilista fermo per avaria in autostrada

In autostrada è vietato dare un passaggio ad un automobilista fermo per avaria del veicolo sulla corsia di emergenza.

Comportamenti in caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo o caduta del carico

In caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, il conducente deve sollecitamente rendere libero il transito per il traffico sopraggiungente

In caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, il conducente deve spingere il veicolo stesso fuori della carreggiata o, se ciò non è possibile, collocarlo sul margine destro della carreggiata

In caso di ingombro della carreggiata per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente deve rimuovere l'ingombro, per quanto possibile

Su strada extraurbana, nel caso di incidente che provochi l'ingombro della carreggiata per la presenza di veicoli danneggiati che non è possibile rimuovere, il conducente o i passeggeri devono presegnalare la zona mediante il segnale triangolare mobile di pericolo

Comportamenti da tenere in caso di ingombro della carreggiata per caduta accidentale del carico

Nel caso di ingombro della carreggiata per caduta accidentale del carico il conducente deve provvedere a rimuovere il carico, se possibile

Su strada extraurbana, nel caso di ingombro della carreggiata per caduta accidentale del carico, il conducente deve presegnalare l'ostacolo mediante il segnale di veicolo fermo (triangolo)

Nel caso di ingombro della carreggiata per caduta accidentale del carico il conducente deve rendere sollecitamente libero, per quanto possibile, il transito

Comportamenti da tenere in caso di caduta sulla carreggiata di materie viscide, infiammabili o pericolose

Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque pericolose, deve, tra l'altro, presegnalare la zona con il segnale mobile di pericolo anche in mezzo alla carreggiata


Su strada extraurbana, chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque pericolose deve, tra l'altro, presegnalare la zona con il segnale mobile di pericolo posto anche in mezzo alla carreggiata

Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie pericolose, deve, tra l'altro, eseguire segnali manuali per impedire il transito dei veicoli dalla parte dove non è stato posto il segnale mobile di pericolo

Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili o pericolose, deve, tra l'altro, rimuoverle o spargere sul terreno, se possibile, sabbia, terra, segatura o altro materiale idoneo a ripristinare l'aderenza

Segnale mobile triangolare di pericolo

Fuori dei centri abitati, di notte, quando mancano o sono insufficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza, è obbligatorio presegnalare il veicolo, fermo sulla carreggiata, con il segnale triangolare mobile di pericolo

Fuori dei centri abitati, di notte, è obbligatorio presegnalare con il segnale triangolare mobile di pericolo ogni carico caduto accidentalmente dal veicolo sulla carreggiata
Fuori dei centri abitati, è obbligatorio anche di giorno presegnalare un veicolo fermo sulla carreggiata mediante il segnale triangolare di pericolo quando non può essere visto nettamente a 100 metri di distanza

Fuori dei centri abitati è obbligatorio, anche di giorno, presegnalare un carico accidentalmente caduto sulla carreggiata mediante il segnale triangolare mobile di pericolo, quando l'ingombro non può essere visto nettamente a 100 metri di distanza

Il segnale mobile triangolare di pericolo fa parte dell'equipaggiamento obbligatorio degli autoveicoli

Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto dietro al veicolo o all'ostacolo da segnalare, ad almeno 50 metri

Nel caso di intersezione a distanza inferiore a 50 metri, il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto dietro al veicolo nella posizione più idonea ad essere avvistato

Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto sulla carreggiata in modo che sia visibile ad una distanza di almeno 100 metri dai veicoli sopraggiungenti

Posizionamento del segnale mobile triangolare di pericolo

Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto sulla corsia occupata dal veicolo fermo o dal carico caduto

Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto sulla carreggiata ad almeno un metro dal bordo esterno di essa

Giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità

Giubbotto retroriflettente

Durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo il conducente deve rendersi visibile indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità

Bretelle

Il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità da usare durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere di tipo approvato

Durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo il conducente deve indossare il giubbotto ad alta visibilità anche se si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta

Per effettuare le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo è vietato al conducente scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza indossare il giubbotto ad alta visibilità

Numero di persone trasportabili sui veicoli

Il numero di persone trasportabili sui veicoli è indicato sulla carta di circolazione

Il numero dei posti di un veicolo è indicato sulla carta di circolazione

Il numero massimo di posti delle autovetture è pari a nove, compreso quello del conducente

Il numero di persone trasportabili sulle autovetture può essere al massimo di nove, compreso il conducente

Trasporto di persone e animali sui veicoli

Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà del conducente e da non impedirgli la visibilità

Il numero massimo di posti sulle autovetture è indicato sulla carta di circolazione

Sui veicoli è consentito il trasporto di un animale domestico, comunque in condizione da non costituire impedimento o pericolo per la guida

Sui veicoli è consentito il trasporto di animali domestici anche in numero superiore ad uno, purché custoditi in gabbia o nel vano posteriore, appositamente diviso da rete

Trasporto di persone e oggetti sui motocicli

Sui motocicli è vietato il trasporto di minori di anni 5

Sui motocicli è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati

Sui motocicli è vietato trasportare oggetti che impediscano o limitino la visibilità al conducente

Divieto di traino per i motocicli

È vietato ai conducenti di motocicli trainare e farsi trainare da altri veicoli

Sistemazione del carico sui veicoli

Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitarne la caduta o la dispersione

Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida

Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da non compromettere la stabilità del veicolo

Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio

Limiti di sporgenza del carico sui veicoli

Il carico non deve superare il limite di sagoma stabilito per ogni tipo di veicolo

Sugli autoveicoli, il carico non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore

Il carico può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza dell'autoveicolo

Sugli autoveicoli possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della loro sagoma non più di 30 centimetri dalle luci di posizione anteriori e posteriori (comunque entro i limiti massimi di sagoma)

È vietato trasportare o trainare cose che strisciano sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote

Se il carico sporge oltre la sagoma del veicolo, il conducente deve adottare tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada

Comportamenti da tenere circolando dietro ad un veicolo che trasporta un carico instabile o sporgente

Circolando dietro ad un veicolo che trasporta un carico in pericolo di cadere, è opportuno aumentare la distanza di sicurezza, specie se si è in salita

Circolando dietro ad un veicolo che ha un carico instabile, è opportuno aumentare la distanza di sicurezza e sorpassarlo appena possibile

Circolando dietro ad un veicolo che trasporta un carico che sta per cadere, è opportuno avvertire il conducente del potenziale pericolo

Circolando dietro ad un veicolo che ha un carico poco sicuro, conviene non stargli troppo vicino, così da riuscire a fermarsi in tempo, in caso di caduta della merce trasportata

Circolando dietro ad un veicolo che ha un carico instabile, bisogna stare attenti, soprattutto quando frena o svolta, per la possibile caduta della merce trasportata

Circolando dietro ad un veicolo che ha un carico sporgente, può risultare difficile accorgersi che intende svoltare, se gli indicatori di direzione sono nascosti dalla merce penzolante

Segnalazione delle sporgenze del carico

Il pannello raffigurato deve essere messo all'estremità del carico che sporge dietro al veicolo

Il pannello raffigurato segnala dei carichi che sporgono dalla parte posteriore del veicolo

Il pannello raffigurato deve essere retroriflettente

Il pannello raffigurato va usato nel caso in cui il carico sporga dietro al veicolo, anche se di poco

Il pannello raffigurato può essere messo sui veicoli guasti, quando vengono trainati e non funzionano le luci di emergenza

Il pannello raffigurato deve essere sistemato all'estremità del carico sporgente dal veicolo, in modo che sia sempre ben visibile

Il pannello raffigurato invita i conducenti che stanno dietro al veicolo su cui è applicato, a circolare con particolare prudenza

Segnalazione delle sporgenze del carico

La sporgenza longitudinale del carico, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo, deve essere segnalata mediante uno o due pannelli quadrangolari in figura

Il pannello in figura deve essere applicato in ogni caso in cui il carico sporge posteriormente, anche se di poco

Il pannello in figura segnala carichi indivisibili che sporgono dalla parte posteriore del veicolo

Se il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo, i pannelli in figura devono essere due, posti trasversalmente alle due estremità del carico

Pannello per trasporto merci pericolose

Il pannello arancione retroriflettente in figura segnala veicoli che stanno trasportando merci pericolose

Pannello per veicoli adibiti al trasporto merci con massa a pieno carico superiore a 3,5 t

Il pannello in figura facilita l'individuazione dalla parte posteriore di autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate

Pannello per rimorchi adibiti al trasporto merci con massa a pieno carico superiore a 3,5 t

Il pannello giallo in figura posto nella parte posteriore del rimorchio individua un autotreno o un autoarticolato

Traino di un veicolo

Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo (salvo il caso di trasporti eccezionali)

Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia un rimorchio se questo non può più circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali

Il traino per situazione di emergenza di un veicolo da parte di un altro deve avvenire attraverso un solido collegamento, come fune, catena, cavo, barra rigida, purché idoneamente segnalati

Il traino per incombente situazione di emergenza di un veicolo in avaria deve avvenire attraverso un solido collegamento, purché idoneamente segnalato per rendere i veicoli chiaramente avvistabili dagli altri utenti della strada

Qualora, in situazione di emergenza, il conducente traini con il suo veicolo un altro veicolo senza rispettare le prescrizioni relative alla solidità del collegamento è punito con la sottrazione di 2 punti dalla patente

Traino di un veicolo guasto

Quando un veicolo guasto, munito di servosterzo, viene trainato, può risultare faticoso manovrare lo sterzo

Traino di un rimorchio

Trainare un rimorchio su strade con forti salite fa aumentare la temperatura del liquido di raffreddamento del motore

Se si traina un rimorchio aumenta lo spazio di frenatura

Trainando un rimorchio leggero, bisogna considerare che è maggiore la forza ribaltante esercitata dal vento

Per una maggiore sicurezza, è consigliabile che nel rimorchio il carico venga sistemato in modo che gli oggetti pesanti si trovino il più vicino possibile al suo asse

Alla guida di un veicolo con rimorchio, nello svoltare a destra, bisogna fare particolare attenzione a non salire con la ruota posteriore sul marciapiede

Prima di trainare un rimorchio, è opportuno accertarsi che gli impianti di illuminazione e di segnalazione funzionino regolarmente

Prima di iniziare a trainare un rimorchio, bisogna controllare dagli specchi retrovisori che la visibilità sia adeguata

Quando i rimorchi sono staccati dalla motrice, devono avere una copertura assicurativa che vale anche per il rischio statico (da fermo)

I rimorchi trainati da autovetture sono muniti, in genere, di freno ad inerzia

I rimorchi devono avere targa propria

Traino di un rimorchio

Nel rimorchio è presente un dispositivo di sicurezza che, in caso di sganciamento accidentale, aziona automaticamente il freno di stazionamento

Nei rimorchi con freno a inerzia, dopo un prolungato periodo di inattività, i freni potrebbero aver perso efficienza a causa della ruggine

Quando si lascia un rimorchio in sosta occorre azionare la leva del freno di stazionamento e, in caso di strada in pendenza, è opportuno applicare dei cunei di arresto alle ruote

La frenatura del rimorchio dotato di freno a inerzia non avviene simultaneamente a quella della motrice, in quanto l'azionamento si ha solo dopo che il rimorchio ha esercitato una spinta sulla motrice

In un rimorchio dotato di freno a inerzia l'effetto della frenata avviene quando il rimorchio si avvicina alla motrice

Traino di un rimorchio

Nei centri abitati il conducente non deve lasciare in sosta un rimorchio staccato dalla motrice, salvo diversa segnalazione

Gli specchietti esterni montati sulla motrice non devono sporgere oltre 20 centimetri dalla sagoma del veicolo (motrice o rimorchio), con riferimento al punto di maggiore larghezza

Quando il gancio di traino non viene utilizzato, perché non si sta trainando un rimorchio, la sua parte sporgente dalla sagoma posteriore del veicolo deve essere sfilata, smontata o ripiegata

I rimorchi T.A.T.S. sono destinati al trasporto di attrezzature che non devono costituire oggetto di commercio, ma essere impiegate solo per il tempo libero

I conducenti di autoveicoli trainanti un rimorchio, quando la massa complessiva a pieno carico del complesso veicolare è superiore a 3,5 tonnellate, sono considerati in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a zero grammi per litro

Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, ai conducenti di complessi di veicoli di lunghezza totale superiore a 7 metri, è vietato impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata

Traino di un rimorchio

Durante la circolazione, i rimorchi devono essere assicurati con la stessa polizza della motrice

Il rapporto di traino, entro i limiti di quello tecnicamente ammesso per il veicolo, non deve superare il valore di 1, nel caso di rimorchi muniti di freno di servizio e di massa fino a 3,5 tonnellate

Il massimo rapporto di traino per un rimorchio sprovvisto di qualsiasi dispositivo di frenatura è di 0,5

Traino di un rimorchio

Alla guida di un veicolo con rimorchio, nello svoltare a destra, bisogna fare particolare attenzione a non investire, con la ruota posteriore destra, eventuali pedoni che si trovino vicino al marciapiede

Quando si traina un rimorchio, bisogna considerare che nelle curve la fascia di ingombro è maggiore

Trainando un rimorchio nelle forti discese, occorre tener conto della forza di spinta esercitata dal rimorchio sulla motrice

Quando si traina un rimorchio, specie se carico, si ha una sensibile riduzione della capacità di accelerazione (ripresa) del veicolo

Prima di effettuare qualsiasi manovra con il rimorchio agganciato è bene accertarsi che non vi siano cose e/o persone nel raggio di manovra del complesso

Nelle curve il rimorchio tende a "stringere" perché percorre una traiettoria circolare con raggio inferiore alla motrice

I movimenti del liquido che si verificano all’interno di un serbatoio vincolato ad un rimorchio durante i cambiamenti di direzione, in frenata e in accelerazione, sono le maggiori cause di instabilità dei complessi di veicoli

Trainando un rimorchio occorre verificare che il carico gravante sul gancio non alteri l’assetto del veicolo e l’inclinazione del fascio luminoso dei fari

Traino di un rimorchio

Le parti meccaniche in movimento degli organi di traino di un autoveicolo e di un rimorchio devono essere mantenute pulite e adeguatamente lubrificate

Gli organi di traino di un veicolo non devono presentare giochi, deformazioni o incrinature

Gli organi di traino di un veicolo devono consentire sufficienti oscillazioni in senso verticale tra motrice e rimorchio, in modo da poter compensare le diverse inclinazioni dei veicoli dovute ai dislivelli stradali

Quando si traina un rimorchio occorre verificare che il carico verticale gravante sul gancio non ecceda il limite indicato dal costruttore

Il carico verticale massimo che può gravare sul gancio della motrice è indicato in un’apposita targhetta applicata sul gancio di traino

Traino di un rimorchio

Il conducente di un veicolo con rimorchio deve sistemare la merce trasportata in modo che, durante la marcia, non si verifichino spostamenti, rovesciamenti, cadute o sfregamenti

In caso di prolungata inattività del rimorchio è consigliabile, se non è possibile sollevarlo da terra, aumentare la pressione di gonfiaggio degli pneumatici e cambiare periodicamente la loro superficie di appoggio, in modo da evitare la loro ovalizzazione

Nel caso in cui il rimorchio rimanga inattivo per lungo tempo è consigliabile, se possibile, mantenere gli pneumatici sollevati da terra, applicando appositi sostegni sotto al telaio

Traino di caravan (roulotte)

Nei caravan, per ridurre il rischio di ribaltamento in curva, occorre sistemare il carico degli oggetti pesanti in modo da mantenere il baricentro il più basso possibile

Nei caravan, per ridurre il rischio di ribaltamento in curva, occorre sistemare il carico in modo il più possibile equilibrato tra lato destro e sinistro

Rischi derivanti dalla presenza di veicoli lenti

Il conducente di autovettura deve conoscere i rischi derivanti dalla presenza, soprattutto su strade extraurbane, di mezzi particolarmente lenti, come ciclomotori a tre ruote

Per un'autovettura che procede a velocità sostenuta, pur rispettando i limiti su strada extraurbana a due sole corsie, un ciclomotore a tre ruote costituisce un potenziale pericolo, soprattutto se effettua manovre improvvise

Per il conducente di un'autovettura che procede a velocità regolare su strada extraurbana, può risultare difficoltosa la valutazione della velocità di una macchina agricola che, in genere, procede lentamente

Rischi derivanti dalla presenza di ciclisti

Il conducente di un'autovettura deve considerare i rischi che, sulla strada, sono legati alla presenza di velocipedi, mezzi dotati di massa modesta e caratterizzati da basse velocità e possibili oscillazioni trasversali

Il conducente di un'autovettura o di un motociclo deve adattare la propria guida anche ai rischi legati alla presenza di velocipedi nel traffico

Il conducente di un'autovettura deve prestare particolare attenzione per la presenza nel traffico di velocipedi utilizzati da conducenti giovanissimi e inesperti o da anziani

Per un ciclista che si accinge ad effettuare una manovra è molto difficile valutare la velocità di avvicinamento dei veicoli a motore presenti nel traffico

Il conducente di un'autovettura deve prevedere la difficoltà di valutazione della velocità del proprio veicolo da parte di un ciclista che, trovandosi sulla stessa corsia di marcia, si accinge a svoltare a sinistra

Il conducente deve esercitare particolare prudenza guidando in presenza di ciclista anziano che, per ispezionare la strada alle proprie spalle, esegue con difficoltà e lentezza la torsione del busto a causa dell'età avanzata

Rischi derivanti dalla presenza di ciclomotoristi e ciclisti

Il conducente di un'autovettura deve costantemente ricordare il rischio derivante dalla presenza nel traffico di ciclomotoristi dotati di limitata esperienza di guida a causa della giovane età

La manovra di svolta a sinistra è particolarmente pericolosa per un ciclomotore che deve interferire con la traiettoria di una o più colonne di veicoli più veloci sopraggiungenti nella stessa direzione

Il conducente di autoveicolo deve valutare con prudenza, in relazione alla propria velocità, la distanza che lo separa da un ciclomotorista che si accinge a svoltare

Il conducente di autoveicolo deve prevedere manovre improvvise altrui, come il procedere a zig-zag di un ciclomotore

Il conducente di autoveicolo o motoveicolo deve rispettare la distanza di sicurezza laterale da ciclisti o ciclomotoristi per evitare di metterne a repentaglio l'equilibrio nella guida

Il conducente di autoveicolo deve evitare deviazioni trasversali, anche modeste, del proprio veicolo soprattutto in presenza di ciclomotoristi o ciclisti per evitarne la possibile caduta a terra

Rischi derivanti dalla presenza di autocarri, autotreni, autoarticolati e autobus

Alla guida di un'autovettura è opportuno valutare costantemente la potenziale pericolosità dei veicoli industriali e degli autobus, a causa della loro massa notevolmente maggiore

Il conducente di motociclo o di autovettura deve saper valutare nella guida gli alti rischi derivanti da autocarri, autotreni o autoarticolati che non rispettano i limiti di velocità

Rischi derivanti dalla possibilità di collisione tra veicoli di masse differenti

Risulta maggiormente pericolosa la collisione tra veicoli dotati di masse molto diverse tra loro

Guidando una piccola autovettura è necessario valutare i maggiori rischi derivanti da possibili tamponamenti o collisioni con autovettura di massa superiore

Rischi che un conducente di fuoristrada (SUV) può far correre agli altri utenti della strada

Il conducente di un fuoristrada (Suv) deve guidare con la massima prudenza, consapevole che l'altezza e la massa del proprio veicolo costituiscono un potenziale pericolo per pedoni, ciclisti e autovetture di modeste dimensioni

I conducenti dei fuoristrada (Suv) debbono considerare i gravi danni che i paraurti sporgenti e rafforzati del proprio mezzo possono determinare nel caso di impatto con veicoli più piccoli

Il conducente di fuoristrada (Suv) deve ricordare che la guida di tale veicolo è particolarmente impegnativa in città e che richiede particolari cautele soprattutto nelle manovre di emergenza

Campo di visibilità di un veicolo

Nonostante le caratteristiche costruttive del veicolo rendano possibile un adeguato campo di visibilità, durante la guida il conducente deve attentamente visualizzare l'area antistante e limitrofa

Per il conducente il campo di visibilità può essere ridotto sia da uno dei poggiatesta sia da elementi della carrozzeria della propria autovettura che possono impedire accidentalmente l'avvistamento di altri utenti della strada

Per consentire una adeguata visibilità è vietato applicare pellicole adesive sul parabrezza e sui vetri laterali anteriori dei veicoli

I pedoni e soprattutto i bambini rischiano di rimanere fuori dal campo visivo del conducente di un veicolo fuoristrada (Suv) a causa delle dimensioni del mezzo

Campo di visibilità di un autocarro

Prima di riprendere la marcia, il conducente di un autocarro deve prestare particolare attenzione alla possibile presenza di un pedone o di un ciclista nella zona immediatamente antistante il proprio veicolo fermo

Il conducente di un autocarro fermo al semaforo deve prevedere la presenza di pedoni e ciclisti il cui avvistamento è precluso dalla sagoma del proprio veicolo

La limitata visuale offerta dal parabrezza degli autocarri nella zona immediatamente antistante il veicolo rende pericolosa la fermata di tali mezzi in colonna, qualora siano presenti pedoni o mezzi a due ruote