Categories: Patente

Patente B Quiz in Punjabi 832 – 833

“Il conducente coinvolto in un incidente stradale ha l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza agli eventuali feriti.”
“ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ”
“Il conducente coinvolto in un incidente stradale deve fornire le proprie generalità e gli estremi della patente, della targa e dell’assicurazione del veicolo alle persone danneggiate.”
“ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.”
“Il conducente coinvolto in un incidente stradale deve evitare che vengano modificate le tracce, se occorre ricostruire la dinamica dell’incidente.”
“ਕਿਸੇ ਟਰੈਫਿਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.”
“Il conducente coinvolto in un incidente stradale per la denunzia all’assicurazione può avvalersi degli appositi moduli prestampati forniti dalla propria assicurazione”
“ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ-ਪ੍ਰਿੰਟ ਫਾਰਮ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ”
“Dopo un incidente stradale è obbligatorio apporre il segnale mobile di pericolo sul lunotto posteriore del veicolo, prima di andar via.”
“ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਲਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.”
“Dopo un incidente stradale è obbligatorio coprire il veicolo con un telo di plastica.”
“ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.”
“Dopo un incidente stradale è obbligatorio, solo di notte, apporre il segnale mobile di pericolo in prossimità del veicolo.”
“ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੋਬਾਈਲ ਖਤਰਾ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.”
“Dopo un incidente stradale è obbligatorio collocare subito il veicolo sul marciapiede.”
“ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ.”
“Dopo un incidente stradale, è obbligatorio segnalare il veicolo fermo con il segnale mobile di pericolo anche nei centri abitati”
“ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਗਨਲ ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ”
“È opportuno che il conducente esegua personalmente la manutenzione della pompa di iniezione del proprio veicolo.”
“ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਪੰਪ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਖੁਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.”
“La distanza percorsa durante il tempo di reazione non varia con la velocità.”
“ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.”
“Il corretto funzionamento del motore è garantito dal fatto che la spia rossa dell’olio di lubrificazione rimane costantemente accesa.”
“ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਲੇਵੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ.”
“È consentito migliorare le prestazioni del proprio veicolo aumentando la cilindrata del motore.”
“ਇੰਜਣ ਵਿਸਥਾਪਨ ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ.”
“Non è necessario mettere a punto i freni squilibrati, se il conducente è in grado di correggere l’anomalo comportamento del veicolo agendo sullo sterzo.”
“ਇਹ ਬੇਰੋਕਲੇ ਬ੍ਰੇਕਸ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਡ੍ਰਾਇਅਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਪਹੀਏ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੇ.”

Leave a Comment

Recent Posts

Decreto Flussi State by State Application

27 March 2023 swere 09:00am Italy di immigration open hoi si, jis wich jihna ne v Apniya application tyaar krke… Read More

2 months ago

ਫਲੋਜ਼ ਫ਼ਰਮਾਨ: ਕੈਂਪਾਨਿਆ ਦੀਆਂ 252,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਕੈਂਪਨੀਆ (109,716) ਨਾਲ… Read More

2 months ago

ਮਿਲਾਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ: ਧਰਮ ਅਧਿਆਪਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸੁਪਰਡੈਂਸੀ ਦੁਆਰਾ… Read More

2 months ago

FdI, ਇਤਾਲਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿੱਲ: 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਡਿਪਟੀ ਫੈਬੀਓ ਰੈਂਪੇਲੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਤਾਲਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ… Read More

2 months ago

ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਨੇਸਲੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕੀਤੀ ਬੰਦ

ਸੰਭਾਵਿਤ ਐਸਚੇਰੀਚੀਆ ਕੋਲੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ… Read More

2 months ago

ਆਪਣੇ ਬੈਕਪੈਕ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਬ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ: “ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਪਿੱਚ ਨੂੰ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ”

ਇੱਕ 38 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਕਪੈਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਬ ਸਨ। ਉਸਦਾ ਇਰਾਦਾ… Read More

2 months ago

Questo sito web utilizza i cookie per migliorare l'esperienza dell'utente e analizzare le visite al sito web. Cliccando su 'Accetta', l'utente acconsente all'utilizzo dei cookie e alla raccolta dei dati personali. Per maggiori informazioni, si prega di consultare la nostra Informativa sulla privacy.

per maggiori info