quiz21

5

Chaptor 21

Comportamenti in caso di incidenti, cautele alla guida di motocicli

Please Enter your Name

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ

ਸੜਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਸੜਕ ਹੋਵੇ.

1 / 40

Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere strada a percorso pianeggiante.

ਜਦੋਂ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਉੱਚੀ ਗਤੀ ਤੇ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਸਟਰਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

2 / 40

Durante il sorpasso di un veicolo a motore a due ruote, soprattutto se ad elevata velocità, si deve mantenere una buona distanza laterale di sicurezza

ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਵੱਧ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਤੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

3 / 40

Su strade coperte di neve occorre frenare con maggiore energia.

ਸੜਕ ਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਭਵ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਸਤਹ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ.

4 / 40

Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere fondo stradale deformato.

, ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸੁਰੰਗ ਜ ਸੁਰੰਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਾ ਅੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਗ ਵਿਭਾਗ, ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਚਣ ਲਈ ਹੈ.

5 / 40

Percorrendo un lungo tunnel o traforo, in caso d'incendio, bisogna attenersi alle istruzioni vocali del personale di servizio o dei vigili del fuoco, per evitare di incamminarsi nella direzione sbagliata.

ਸੜਕ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਭਿੱਜਣ ਵੇਲੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਰੇਜਵੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

6 / 40

I tombini presenti sulla carreggiata sono particolarmente pericolosi per la circolazione dei veicoli a due ruote quando il fondo stradale è bagnato.

, ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸੁਰੰਗ ਜ ਸੁਰੰਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਾ ਅੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੋਕਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿੱਚ ਹੈ

7 / 40

Percorrendo un lungo tunnel o traforo, in caso d'incendio, bisogna seguire la segnaletica di emergenza, anche se in netto contrasto con gli ordini vocali impartiti dai vigili del fuoco

ਬਰਫ਼ ਜਾਂ ਰੇਤ 'ਤੇ ਦਫਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਘੁੰਮਣ (ਵਾਹਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਵਾਹਨ ਦੇ ਕਾਰਪੈਟ ਆਦਿ) ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.

8 / 40

In caso di infossamento su neve o sabbia, non riuscendo a spostare il veicolo, è consigliabile inserire sotto la ruota che slitta qualcosa che faccia attrito (pezzi di legno, tappeti del veicolo, ecc.).

ਇੰਜਣ ਵਿਸਥਾਪਨ ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ.

9 / 40

é consentito migliorare le prestazioni del proprio veicolo aumentando la cilindrata del motore.

ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਗਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

10 / 40

In caso di pioggia occorre ridurre la velocità.

ਰਾਤ ਨੂੰ, ਦੋ ਪਹੀਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਧਾਰੀ ਪੀਲੇ ਜੈਕੇਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

11 / 40

Di notte, i conducenti di veicoli a due ruote sono obbligati a circolare con un giubbotto giallo rifrangente.

ਸੜਕ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ

12 / 40

In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno innestare la doppia trazione, se il veicolo ne è provvisto

ਸੜਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਣ ਨੂੰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਲੇਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

13 / 40

Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere strada suddivisa in corsie.

ਦੋ ਪਹੀਏ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ, ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਤ ​​ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਬੀਮ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

14 / 40

I conducenti di veicoli a due ruote, essendo meno facilmente visibili in distanza, durante le ore notturne devono in ogni caso circolare coi proiettori abbaglianti accesi.

ਚਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆ ਪਕੜ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

15 / 40

Su strada sdrucciolevole, per garantire le migliori condizioni di aderenza in frenata, è opportuno premere a fondo il pedale del freno.

ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

16 / 40

Il pannello in figura obbliga a tornare indietro all'imbocco della galleria

Question Image

ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਸਟੀਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

17 / 40

In caso di pioggia occorre manovrare con prudenza lo sterzo

ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਗਨਲ ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

18 / 40

Dopo un incidente stradale, è obbligatorio segnalare il veicolo fermo con il segnale mobile di pericolo anche nei centri abitati

ਸੜਕ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿੱਚ ਗੀਅਰਬਾਕਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

19 / 40

In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno procedere con il cambio in folle

ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੋਬਾਈਲ ਖਤਰਾ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

20 / 40

Dopo un incidente stradale è obbligatorio, solo di notte, apporre il segnale mobile di pericolo in prossimità del veicolo.

ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

21 / 40

Su strade coperte di neve occorre aumentare la distanza di sicurezza.

ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਰੋਡ ਬਿਲਬੈਕਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ.

22 / 40

I tamponamenti stradali avvengono principalmente per la disattenzione dei conducenti.

ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪਹੀਏ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ

23 / 40

I conducenti degli autoveicoli, nell'aprire le portiere, devono prestare particolare attenzione ai veicoli a motore a due ruote, in quanto meno visibili.

ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਫਿਟਨੈਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਖਣਿਜ ਲੂਣ ਦੀ ਪੂਰਕ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

24 / 40

L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di integratori di sali minerali.

ਇੱਕ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕੌੜਾ ਕੌਫੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ.

25 / 40

Un conducente che ha assunto una quantità eccessiva di bevande alcoliche può recuperare velocemente l'idoneità alla guida se assume caff amaro

ਸੜਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਭਵ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

26 / 40

Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere regolamentazione semaforica.

ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਅੱਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

27 / 40

Su strade coperte di neve occorre frenare a fondo in caso di sbandamento del veicolo

ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਈ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਖਾਧੀ ਹੈ.

28 / 40

é necessario che trascorrano alcune ore affinche un conducente che abbia assunto una quantità eccessiva di bevande alcoliche recuperi l'idoneità alla guida.

ਰਾਈਡਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

29 / 40

L'abbigliamento del motociclista non incide sulla sua visibilità nel traffico

ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮੂਹਿਕ ਘਣਤਾ ਦੇ ਪੇਡਲ ਨਾਲ

30 / 40

In caso di pioggia occorre procedere, di norma, con il pedale della frizione abbassato

ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਵਿੰਡਸਕ੍ਰੀਨ ਵਾਈਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

31 / 40

In caso di pioggia occorre tenere in funzione i tergicristalli.

ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਟਕ ਨਾ ਸਕਣ.

32 / 40

In caso di pioggia occorre passare velocemente sulle pozzanghere per evitare di rimanere impantanati.

ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਚੇਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਦੋ ਪਹੀਏ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ.

33 / 40

Sulle strade in cui vige l'obbligo di catene, in caso di nevicata, ai conducenti dei veicoli a due ruote è comunque concesso di circolare.

ਇੱਕ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਇੱਕ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਰੋਡ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

34 / 40

Su una strada innevata l'aderenza del veicolo è minore che su una strada ghiacciata

ਅਕਾਲਾਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ.

35 / 40

Il fenomeno dell'aquaplaning riduce lo sbandamento del veicolo.

ਇੱਕ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ.

36 / 40

Un conducente che ha assunto una quantità eccessiva di bevande alcoliche non può recuperare velocemente l'idoneità alla guida, specie se ha assunto anche dei farmaci.

ਅਕਾਲਾਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਮੋਟਾਈ ਅਤੇ ਪੈਰੀ ਪੈਡ ਨਾਪ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ

37 / 40

Il fenomeno dell'aquaplaning non dipende dallo spessore e dal disegno del battistrada

ਕਿਸੇ ਟਰੈਫਿਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

38 / 40

Il conducente coinvolto in un incidente stradale deve evitare che vengano modificate le tracce, se occorre ricostruire la dinamica dell'incidente.

ਮੋਟੀ ਕੋਹਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਰੇਗੇਜ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਰੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਾਈਟ (ਚਾਰ ਵਾਰ ਚਮਕਦਾਰ ਤੀਰ ਇੱਕੋ).

39 / 40

In caso di nebbia fitta è opportuno se costretti a fermarsi sulla carreggiata, usare la segnalazione luminosa di pericolo (quattro frecce lampeggianti simultaneamente).

ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਕੋਹਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ.

40 / 40

In caso di nebbia fitta è opportuno mantenere in funzione l'indicatore di direzione sinistro.

Your score is