quiz20

0

Chaptor 20

Documenti di circolazione: libretto, patente

Please Enter your Name

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ

ਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਪ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

1 / 40

La sospensione della patente è disposta quando non si è pagato nei termini il bollo dell'auto

ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰਸ਼ੁਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

2 / 40

La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare incorre, per due volte in un anno, in una infrazione che comporta la perdita di almeno 5 punti.

ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਿਨਾਂ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਫੈਲਦਾ ਹੈ.

3 / 40

La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, quando il conducente circola senza avere con se la carta di circolazione del veicolo.

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 16 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ.

4 / 40

La patente di categoria B abilita a guidare gli autobus destinati al trasporto di al massimo 16 posti, escluso il conducente.

ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ.

5 / 40

La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, quando il conducente sia alla guida in stato di ebbrezza.

ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉੱਤੇ ਅੰਕ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ.

6 / 40

Il mancato utilizzo o l'uso improprio delle luci durante la guida, comporta una perdita di punti sulla patente.

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੀ.ਈ. ਦਾ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੀ ਦੇ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

7 / 40

La patente di categoria BE si può conseguire anche contestualmente alla patente di categoria B, sostenendo la prova di guida su specifico veicolo, ma bisogna aver compiuto almeno 21 anni

ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਤਕਨੀਕੀ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ.

8 / 40

La revisione della patente di guida può essere disposta qualora sorgano dubbi che il conducente sia ancora in possesso dell'idoneità tecnica alla guida.

ਸ਼੍ਰੇਣੀ A1 ਦੇ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ 125 ਸੀ ਐਮ 3 ਤੱਕ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਡ੍ਰਾਈਵ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ.

9 / 40

La patente di categoria A1 abilita alla guida di tutti i motocicli di cilindrata fino a 125 cm3.

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੀ ਲਈ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰਫ ਇਤਾਲੀਆ (ਇਟਲੀ) ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, 15 ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਓ

10 / 40

La patente di categoria B consente di guidare, solo sul territorio nazionale (Italia) e se il conducente ha almeno 21 anni, i tricicli a motore di potenza superiore a 15 kW.

ਲਾਇਸੰਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ BE autotreni ਮਿਸ਼ਰਣ ਇੱਕ ਵੱਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਹਨ ਪੁੰਜ ਤੱਕ ਨੂੰ 3,500 ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਲਕ ਟ੍ਰੇਲਰ 3,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ.

11 / 40

La patente di categoria BE abilita a condurre autotreni composti da un autoveicolo di massa massima autorizzata fino a 3.500 chilogrammi e da un rimorchio di massa fino a 3.500 chilogrammi.

ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਉਦੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਿਆਤ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ.

12 / 40

La sospensione della patente è disposta quando si circola con patente illeggibile o deteriorata.

ਏ 1 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, 15 ਕਿ.ਡਬਲਿਊ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.

13 / 40

Con la patente di categoria A1 si possono condurre i tricicli a motore di potenza non superiore a 15 kW.

ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸੁਧਾਰੀ ਅੱਖਰਾਂ

14 / 40

La revoca della patente può essere disposta quando il conducente guida senza lenti correttive quando prescritte.

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੀ ਦੀ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰੇਟਰੀ (ਇਟਲੀ) 'ਤੇ, ਉਹ ਵਾਹਨ ਜੋ ਏ 1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.

15 / 40

La patente di categoria B consente di guidare, ma solo sul territorio nazionale (Italia), i veicoli che si possono condurre con la patente A1.

ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਕਸਰਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਪੀਟਰ (ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ) ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੀਟਰੋਰੇਫਿਲਟਿੰਗ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਪਿੱਛਿੜੇ ਦੋਨੋਂ ਫਿੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,

16 / 40

Gli autoveicoli usati per le esercitazioni di guida devono essere muniti, sia anteriormente che posteriormente, di appositi pannelli retroriflettenti recanti la lettera P (principiante)

ਲਾਈਸੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਨ ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

17 / 40

La sospensione della patente può essere disposta nei confronti di chi abbia falsificato o contraffatto i documenti relativi all'assicurazione del veicolo

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਏ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 50 ਸੈਕਸੀ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ / ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਰਫਤਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ.

18 / 40

La patente di categoria A abilita a guidare i motocicli di cilindrata superiore a 50 cm3 anche se sviluppano una velocità superiore a 45 km/h.

ਕੈਟਾਗਰੀ ਬੀ ਦੇ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਨੈਤਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

19 / 40

La patente di guida di categoria B è confermata dal Prefetto a seguito di visita di accertamento dei requisiti morali.

ਸ਼੍ਰੇਣੀ A ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਬੱਚੇ ਕੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ)

20 / 40

Con la patente di categoria A si possono condurre tutti i motocicli (con o senza carrozzetta).

ਏ 1 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰਫ ਇਕ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਕੈਰੇਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.

21 / 40

La patente di categoria A1 consente il trasporto di un passeggero solo se il conducente è maggiorenne e se sulla carta di circolazione del veicolo è indicata tale possibilità.

ਵਰਗ ਬੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਮੋਟਰ ਕੁਆਡਿਕੀਕਲਸ ਨੂੰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ

22 / 40

La patente di categoria B consente di condurre tutti i tipi di quadricicli a motore

ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਬੀਮਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ.

23 / 40

Un autoveicolo per poter circolare deve essere munito del certificato di assicurazione e relativo contrassegno, attestante il pagamento della copertura assicurativa.

ਏ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ.

24 / 40

La patente di categoria A2 può essere conseguita da chi ha almeno 18 anni di età.

ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ.

25 / 40

Con la patente di guida scaduta di validità è possibile comunque continuare a guidare per un tempo massimo di tre giorni.

ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ BE ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ 3,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ 3,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਪੁੰਜ ਦੀ ਵੱਧ ਪੁੰਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸੰਜੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ, ਜੇ, ਇਹ ਵਾਹਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਪੁੰਜ ਵੱਧ 4.250 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ.

26 / 40

La patente di categoria BE abilita a condurre complessi di veicoli composti da un autoveicolo di massa massima autorizzata fino a 3.500 chilogrammi e da un rimorchio di massa fino a 3.500 chilogrammi, anche se la massa del complesso veicolare è superiore a 4.250 chilogrammi.

ਸ਼੍ਰੇਣੀ A ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਉਮਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਕੁਆਡ੍ਰਿਕਾਈਕਲਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.

27 / 40

Con la patente di categoria A si possono guidare i quadricicli non leggeri, qualunque sia l'età del conducente.

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉੱਤੇ ਅੰਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

28 / 40

Guidare sotto l'effetto di sostanze stupefacenti comporta una perdita di punti sulla patente

ਜੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਲੰਘਣਾ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਅੰਕ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.

29 / 40

Se si commettono contemporaneamente pi violazioni che comportano perdita di punti sulla patente, possono essere decurtati al massimo 15 punti, salvo che si tratti di infrazioni che comportano la sospensione della patente.

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਧਾਰਕ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ.

30 / 40

La patente di guida di categoria B, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla data del compleanno del titolare, ha validità di dieci anni se rilasciata o confermata a chi non ha superato i 50 anni di età.

ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਕੋਰ ਤਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਕਢਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

31 / 40

Il punteggio sulla patente diminuisce esclusivamente quando si commette un'infrazione al codice della strada che comporta la sospensione o il ritiro della patente.

ਲਾਈਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਾਰਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ (ਸਦਾ ਲਈ) ਹਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ.

32 / 40

La revoca della patente è disposta quando il titolare perde permanentemente (per sempre) i requisiti psichici richiesti.

ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਡ੍ਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

33 / 40

La revisione della patente di guida può essere disposta a seguito di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਕੋਲ ਮੁਅੱਤਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

34 / 40

La revoca della patente è disposta quando il titolare guida nonostante abbia la patente sospesa.

ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ.

35 / 40

La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, se a seguito di incidente, sono derivate lesioni a persone.

ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ.

36 / 40

La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, quando si accerti che il conducente guida con patente la cui validità è scaduta.

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੀ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ, 55 ਕੇ ਡਬਲਿਊ / ਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ 70 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ.

37 / 40

La patente di categoria B, per i primi tre anni dal suo conseguimento, non consente la guida di autovetture aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t o una potenza massima di 70 kW.

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਏ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਏ 2 ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ.

38 / 40

La patente di categoria A può essere conseguita a 20 anni di età, con accesso graduale, da chi è titolare di patente A2 da almeno 2 anni.

ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭੌਤਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ (ਸਦਾ ਲਈ) ਹਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ.

39 / 40

La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare perde permanentemente (per sempre) i requisiti fisici richiesti.

ਪਹਿਲੀ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਗਏ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ.

40 / 40

Le violazioni che comportano decurtazione di punti, commesse entro i primi tre anni dal rilascio della prima patente, sono sanzionate con il triplo dei punti previsti

Your score is