quiz19

5

Chaptor 19

Cinture di sicurezza

Please Enter your Name

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ

2 tyre wali ciclomotori waliya lei helmet pauna jroori nhi aa

1 / 40

Il casco non è obbligatorio per i conducenti di ciclomotori a due ruote

airbag dashbord utte lagge buttn nu dabbn nal fullda aa

2 / 40

L'airbag si gonfia premendo un pulsante posto sul cruscotto.

ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਦਿਖਾਏ.

3 / 40

Il casco deve essere sostituito dopo che abbia subito un forte urto, anche se non mostra deformazioni sulla calotta esterna.

ਪੇਂਟ ਜਾਂ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੌਲਵੈਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

4 / 40

La robustezza della calotta esterna del casco potrebbe essere compromessa da solventi presenti in vernici o colle.

30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ / ਘੰਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਪੀਡ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਹੈਲਮਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ.

5 / 40

Quando si circola nelle zone a velocità controllata inferiore a 30 km/h, non è obbligatorio l'uso del casco.

ਹੈਲਮਟ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.

6 / 40

Il casco non deve essere pulito con benzina.

ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜੈਕੇਟ, ਸਮਰੂਪ ਹੋਣ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

7 / 40

Le giacche ad uso motociclistico, per essere omologate devono essere unicamente di colore nero

helmet paun de nala sir utte satt laggna da khatra ghat janda aa agar accident waghera howe

8 / 40

L'uso del casco è necessario per ridurre gli effetti di eventuali urti alla testa.

pinda wale road utte assi bina bacchiya wali seat to ohna nu apne naal leke jaa skde a

9 / 40

é consentito il trasporto di bambini senza che siano assicurati a sistemi di ritenuta, purche su percorsi urbani.

gaddi sikhaan wale master nu seat belt laun di obbligo nhi heghi

10 / 40

Gli istruttori di guida nello svolgimento della loro professione non sono obbligati ad agganciare la cintura di sicurezza.

ਹੈਲਮਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ turpentine ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਡਿਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਰਹਿਤ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ.

11 / 40

Il casco deve essere periodicamente pulito con benzina o acquaragia per sgrassarlo ed eliminare resti di insetti.

seat-belt nu kush time baad check krde rehna chahida a k oh theek chaldiya aa k nhi +

12 / 40

Le cinture di sicurezza richiedono un periodico controllo del loro stato di usura e di efficienza.

ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਚਿਪਕਾ ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ.

13 / 40

La visiera del casco protegge il viso e gli occhi da impatti con insetti.

2 tyre wale ciclomotori waliya lei Helmet paani jroori a

14 / 40

Il casco è obbligatorio per i conducenti di ciclomotori a due ruote.

airbag sirf te sirf extraurbane road utte hi km anda aa

15 / 40

L'airbag è utile soltanto nei percorsi extraurbani.

jihna motrcycle wich cellula di sicurezza nhi hunda ohna nu helmet pauna jroori hunda

16 / 40

Il casco è obbligatorio per i conducenti di motocicli non dotati di cellula di sicurezza e di dispositivi di ritenuta.

ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ.

17 / 40

é bene che il casco sia dotato di visiera.

agar kise gaddi de wich airbag lagga howe side waal te front wala te us gaddi wich seat-belt laun di koi lorh nhi

18 / 40

Se il veicolo è dotato di airbag frontali e laterali, si può fare a meno di allacciare la cintura di sicurezza.

ਮੋਟਰਸਾਇਕਲਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਹਨ.

19 / 40

Al posto degli stivali ad uso motociclistico si possono utilizzare scarpe da trekking in alta montagna, perche sono di analoga concezione.

bacchhya waliya seat assi kise lakkrhare to b banwa skde a, bass oh ASL walo approve honi chahid a

20 / 40

I seggiolini per bambini possono anche essere di costruzione artigianale, purche approvati da esperto della ASL

seat-belt accident hon te gaddi chalaaun wale te nal bethe bandiya nu ghat to ghat nuksaan hon dindiya aa

21 / 40

Le cinture di sicurezza hanno lo scopo di limitare i danni al conducente e ai passeggeri in caso di incidente stradale.

jihna gaddiya de wich airbag nu band krn wala buttn hunda a, bacchya nu mohrli seat te sadak wal nu pith kr k nhi rkhna chahida

22 / 40

Nei veicoli che non sono muniti del comando per disabilitare l'airbag dal lato passeggero, il seggiolino per bambini non deve essere sistemato sul sedile anteriore, con lo schienale rivolto verso la strada.

agar assi 40km/h di speed to thalle gaddi chalaunde aa te bacchya nu bina bacchiya wali seat to bina v leke jaa skde a

23 / 40

é consentito il trasporto di bambini senza che siano assicurati a sistemi di ritenuta, purche si circoli alla velocità massima di 40 km/h.

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਮੋਟਰਸਾਈਟਾਂ ਕੋਲ ਠੰਡੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ

24 / 40

I guanti ad uso motociclistico hanno come principale scopo quello di proteggere dal freddo, pertanto è inutile usarli l'estate

jihna gaddiya wich airbag nu band krn wala buttn hunda a, mohrli seat utte bacche di seat di pith sheeshe wal nu krke airbag nu off krna chahidia aa

25 / 40

Nei veicoli dotati di airbag con comando di disabilitazione, prima di sistemare sul sedile anteriore un seggiolino per bambini (schienale rivolto verso il parabrezza), bisogna disattivare l'airbag.

seat-belt nahi laayee dssn wala spia assi stering te lagge butn nl band kr skde a

26 / 40

La spia che indica il mancato agganciamento delle cinture può essere disabilitata dal conducente con apposito comando posto sul cruscotto.

ਮੋਟਰਸਾਈਕਿਲੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬੂਟ ਪੇਟ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਿਡਫਾਲ ਤੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਤ ਪੈਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ.

27 / 40

Gli stivali ad uso motociclistico proteggono i piedi da abrasioni sull'asfalto in caso di caduta.

airbag khatrnaak ho skda a agar seat-belt na laiyoo howe

28 / 40

L'airbag può essere pericoloso se si attiva mentre non si indossa la cintura di sicurezza.

ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

29 / 40

Gli indumenti ad uso motociclistico omologati sono sottoposti a prove di resistenza al lavaggio.

ਵਧੇਰੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਚਿਹਰਾ ਵਾਲੇ ਟੋਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ.

30 / 40

Il casco integrale non può essere utilizzato quando si circola nei centri urbani ad alta densità di circolazione.

airbag ik sraana hunda aa nylon ja fir ida de material da jihra full janda aa

31 / 40

L'airbag è un cuscino gonfiabile di nylon o altro materiale sintetico.

airbag automatic full janda aa ik sensor wale buttn de nal

32 / 40

L'airbag si gonfia automaticamente grazie al comando di un sensore.

poggiatesta ta hi fayedemand hunda agar ohdi setting changi tra kiti howe

33 / 40

Il poggiatesta è utile se viene regolato correttamente, sia in altezza che in inclinazione.

postman(dakia) km de time seat-belt laan di koi lorh ni

34 / 40

Il postino, durante l'attività lavorativa, non ha l'obbligo di agganciare la cintura di sicurezza.

seat-belt nu laun di lorh nhi aa agar assi gaddi nu 30km di speed to thalle chla rahe aa

35 / 40

Non è obbligatorio utilizzare le cinture di sicurezza su una autovettura quando si circola ad una velocità inferiore ai 30 km/h.

jis gaddi wich airbag hunda a, us gaddi wich mohrli seat ute bachya nu bachywa wali seat rakh k leke ja skde aa, SIRF agar ohde wich airbag nu band krn wala button a

36 / 40

Se un'autovettura è munita di airbag, è possibile trasportare bambini sul sedile anteriore assicurati ad idoneo seggiolino solo se il veicolo è dotato di comando per disattivare l'airbag stesso.

ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੋਪਡ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

37 / 40

Guidando ciclomotori o motocicli è consigliabile utilizzare guanti protettivi per le mani.

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਸਤਾਨੇ ਵੀ ਕੂਹਣੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਝੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ.

38 / 40

I guanti ad uso motociclistico coprono anche il gomito per proteggere meglio in caso di caduta.

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੂਟ ਇਕ ਸਟੀਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਹੈ.

39 / 40

Gli stivali ad uso motociclistico hanno la suola in acciaio.

airbag gaddi wich bethe bandiya nu nuksaan ghat pohchaun lei hunda jis time accident hunda aa ja fir zor da jhtaka lagda a

40 / 40

L'airbag serve a limitare i danni agli occupanti del veicolo per urti contro superfici interne del veicolo in caso di urto violento a seguito di incidente.

Your score is