quiz18

0

Chaptor 18

Uso luci, spie e simboli

Please Enter your Name

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ

ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲੇ ਮੁਖੀਆਂ (ਵਧੇਰੇ ਬੀਮ ਦੇ ਨਾਲ) ਦੀ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਤਤਕਾਲੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ

1 / 40

é consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità (a luce abbagliante), esclusivamente nei casi di pericolo immediato

ਤੇਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਾਈਟ ਲਾਲ ਹੈ

2 / 40

La spia della pressione dell'olio è di colore rosso.

ਦਿਸ਼ਾ ਸੂਚਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਨ ਬਦਲਣਾ ਹੈ.

3 / 40

L'uso degli indicatori di direzione è necessario per segnalare che si vuole effettuare un cambio di corsia.

ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵੇਲੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸੂਚਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

4 / 40

L'uso degli indicatori di direzione è necessario quando si effettuano manovre di retromarcia

ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਾਈਟ ਲਾਲ ਹੈ

5 / 40

La spia di accensione della segnalazione luminosa di pericolo è di colore rosso.

ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

6 / 40

La targa posteriore di un autoveicolo è illuminata per consentire una facile lettura dei caratteri che la compongono.

ਮੋਟਰਵੇਅ ਤੇ ਉਪਮਾਰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਡਬੋਇਆ ਹੈੱਡਲਾਈਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ.

7 / 40

Nelle autostrade e strade extraurbane, è obbligatorio accendere i fari anabbaglianti anche di giorno o, in alternativa, le luci di marcia diurna.

ਜਦੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਬੀਮ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ.

8 / 40

Durante la marcia nei centri abitati, è obbligatorio tenere accese le luci anabbaglianti da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere.

ਰੇਟੋ-ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਕੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਅਕਾਰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

9 / 40

I catadiottri hanno la funzione di indicare la presenza e l'ingombro dei veicoli su cui sono applicati.

ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਲ ਇਕ ਲਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਹੈ, ਜੇ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ.

10 / 40

Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica di sostituire subito la batteria.

Question Image

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਬੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈੱਡਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

11 / 40

L'uso dei proiettori a luce abbagliante è vietato, di norma, durante la marcia nei centri abitati.

ਹਰ ਵਾਰੀ ਟਰਨ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

12 / 40

L'uso degli indicatori di direzione è necessario ogni qualvolta si deve fare una manovra di svolta.

ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ.

13 / 40

Il simbolo raffigurato è posto sul comando che provoca l'accensione contemporanea di tutti gli indicatori di direzione.

Question Image

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗਲਤ ਸੈਟਿੰਗ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਚਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.

14 / 40

L'errata impostazione dell'orientamento dei proiettori può ridurre la visibilità del conducente o abbagliare gli altri utenti.

ਦਿਸ਼ਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਓਵਰਟਾਈਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

15 / 40

L'uso degli indicatori di direzione è necessario per segnalare l'intenzione di effettuare una manovra di sorpasso.

ਉੱਚੀ ਬੀਮ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

16 / 40

L'uso dei proiettori a luce abbagliante è sempre ammesso quando si trasportano feriti o ammalati gravi.

ਦਿਸ਼ਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਓਵਰਟੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਮੀਟਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

17 / 40

L'uso degli indicatori di direzione è necessario per almeno 500 metri dopo aver effettuato un sorpasso.

ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚਮਕਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ.

18 / 40

Durante la marcia, è obbligatorio tenere accese le luci abbaglianti, a partire dal tramonto del sole fino al suo sorgere.

ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਲ ਇਕ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜਣ ਲੂਬਰੀਸੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

19 / 40

Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica che bisogna cambiare l'olio di lubrificazione del motore

Question Image

ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ

20 / 40

Il simbolo raffigurato indica il comando per azionare la segnalazione luminosa di pericolo.

Question Image

ਵਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਹੈੱਡ-ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

21 / 40

Percorrendo una strada extraurbana, è obbligatorio tenere accesi i proiettori abbaglianti durante le ore diurne

ਸੜਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.

22 / 40

L'uso delle luci di posizione è obbligatorio di notte durante la sosta fuori della carreggiata.

ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਲਾਈਕ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

23 / 40

Il simbolo raffigurato è posto su una spia a luce blu

Question Image

ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹੈਡਲੈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

24 / 40

L'uso dei proiettori a luce abbagliante è di norma consentito in città, in caso di nebbia fitta.

ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕ ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

25 / 40

Il simbolo raffigurato individua una parte dell'impianto elettrico dove si trova alta tensione.

Question Image

ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ (ਰਲੀ ਬੀਮੈਂਟ) ਦੀ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ.

26 / 40

é consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità (a luce abbagliante), anche all'interno dei centri urbani, ma unicamente di giorno.

ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਗਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਡੂੰਘਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦੇ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

27 / 40

Il simbolo raffigurato è posto sul comando di accensione dei proiettori di profondità.

Question Image

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਲਾਈਟ ਇਸ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

28 / 40

La luce della targa di un autoveicolo deve rimanere accesa se si sosta fuori dalla strada

ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

29 / 40

Il simbolo raffigurato indica un dispositivo che si accende automaticamente ad ogni incidente

Question Image

ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ (ਵਧੇਰੇ ਬੀਮ ਦੇ ਨਾਲ) ਦੀ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ.

30 / 40

é consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità (a luce abbagliante), soltanto sulle strade extraurbane.

ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ

31 / 40

Il simbolo raffigurato indica un dispositivo da usare in casi di emergenza

Question Image

ਕਮਜ਼ੋਰ-ਮੁਖੀ ਘੱਟ-ਬੀਮ ਹੈਡਲੈਪ ਹੋਰ ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

32 / 40

Proiettori anabbaglianti male orientati possono abbagliare gli altri utenti della strada.

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਬੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈਡਲਾਪ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਤੁਰਾਈ ਵਾਲੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

33 / 40

Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, se vi è pericolo di abbagliare i conducenti di veicoli circolanti su altre strade.

ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

34 / 40

Il simbolo raffigurato è posto su una spia di colore rosso.

Question Image

ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਜੇਕਰ ਲਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੈਟਰੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ

35 / 40

il simbolo raffigurato, se collocato su una spia di colore rosso, permette di capire se la batteria viene correttamente ricaricata o meno dall'alternatore

Question Image

ਬਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਡਬੋਇਆ ਹੈੱਡਲਾਈਟ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਹੈੱਡਲੈੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ

36 / 40

Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, quando seguono un veicolo a breve distanza

ਦੋ-ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੇ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਕੈਰੇਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ.

37 / 40

Non è mai necessario usare gli indicatori di direzione quando si circola su strada a doppio senso ma con carreggiate separate da spartitraffico.

ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸੂਚਕ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

38 / 40

La spia della temperatura dell'acqua di raffreddamento è di colore rosso.

ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਾਈਟਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ' ਤੇ ਸਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

39 / 40

Il simbolo raffigurato si trova su una spia che si attiva quando sono accese le luci di posizione.

Question Image

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਡਬੋਇਆ ਹੈੱਡਲਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਲੇਖ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਚਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ

40 / 40

Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, qualora vi sia il pericolo di abbagliare i pedoni.

Your score is