quiz17

4

Chaptor 17

Circolazione autostrada, strada extraurbane principali

Please Enter your Name

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ

ਕਿਸੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਪੇਡ ਦੀ zig-zag ਲਹਿਰ.

1 / 40

Il conducente di autoveicolo deve prevedere manovre improvvise altrui, come il procedere a zig-zag di un ciclomotore.

ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਨਵਰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ.

2 / 40

Nelle aree di servizio e nelle aree di sosta delle autostrade e delle strade extraurbane principali gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi.

ਲੋਡ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਪਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਰੇਗੇਅ ਦੁਆਰਾ ਖਲਾਏ ਗਏ ਸਪੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਡ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ.

3 / 40

Nel caso di ingombro della carreggiata per caduta accidentale del carico il conducente deve provvedere a rimuovere il carico, se possibile.

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

4 / 40

I pannelli in figura sono posti sulla carreggiata per segnalare un ostacolo

Question Image

ਮੋਟਰਵੇਅ ਜਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

5 / 40

Sulle aree di servizio delle autostrade o di parcheggio è consentito chiedere e concedere passaggi.

ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਨਲ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲੋਡ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ.

6 / 40

Il pannello raffigurato deve essere sistemato all'estremità del carico sporgente dal veicolo, in modo che sia sempre ben visibile.

Question Image

ਉੱਚ ਗਤੀ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਲੇਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਮੋਪੇਡ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

7 / 40

Per un'autovettura che procede a velocità sostenuta, pur rispettando i limiti su strada extraurbana a due sole corsie, un ciclomotore a tre ruote costituisce un potenziale pericolo, soprattutto se effettua manovre improvvise.

ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਟਰੱਕ, ਲੌਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲੌਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ

8 / 40

Autocarri, autotreni e autoarticolati, per la loro massa notevole, non costituiscono, per un'autovettura o per un motociclo, rischi potenziali maggiori rispetto a qualsiasi altro veicolo

ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਲ 3.5 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

9 / 40

Il pannello in figura deve essere applicato posteriormente agli autobus di massa totale superiore a 3,5 tonnellate

Question Image

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੰਬਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ

10 / 40

Sui motocicli è vietato trasportare oggetti che sporgano longitudinalmente rispetto alla sagoma del veicolo

ਆਫ-ਰੋਡ ਡਰਾਈਵਰ (ਐਸ ਯੂ ਵੀ) ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ

11 / 40

Il conducente di fuoristrada (Suv) deve ricordare che la guida di tale veicolo è particolarmente impegnativa in città e che richiede particolari cautele soprattutto nelle manovre di emergenza

motorways ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਜਦਕਿ ਡੁਬੋਇਆ headlights ਦੇ ਉਪਨਗਰੀ ਵਰਤਣ ਸੰਪੂਰਣ ਦਿੱਖ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ

12 / 40

Durante la marcia sulle autostrade e strade extraurbane principali l'uso dei proiettori anabbaglianti è facoltativo in condizioni di perfetta visibilità

ਇਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਇਕ ਖਰਾਬ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ E ਦੀ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

13 / 40

Per guidare un'autovettura che traina un veicolo guasto, con conducente a bordo, occorre la patente di guida della categoria E.

ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੋਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਜਾਂ ਵਿਛੜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ.

14 / 40

Il carico del veicolo deve essere sistemato in modo da evitarne la caduta o la dispersione solo se il conducente deve condurre il veicolo su strada extraurbana.

ਕਾਰ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਜੋਖਿਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਮੋਪਡਜ਼.

15 / 40

Il conducente di autovettura deve conoscere i rischi derivanti dalla presenza, soprattutto su strade extraurbane, di mezzi particolarmente lenti, come ciclomotori a tre ruote.

ਜੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਡੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦੂਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ.

16 / 40

Se si traina un rimorchio aumenta lo spazio di frenatura.

ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਲਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਰਰੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

17 / 40

Il conducente di un autocarro fermo al semaforo deve prevedere la presenza di pedoni e ciclisti il cui avvistamento è precluso dalla sagoma del proprio veicolo.

ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਟਾਇਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਸਤਹ ਨੂੰ ਬਦਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ovalization ਬਚਣ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀ ਹੈ.

18 / 40

In caso di prolungata inattività del rimorchio è consigliabile, se non è possibile sollevarlo da terra, aumentare la pressione di gonfiaggio degli pneumatici e cambiare periodicamente la loro superficie di appoggio, in modo da evitare la loro ovalizzazione.

ਜੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੌੜਾਈ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੋਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਾਵਾਨ ਪੈਨਲ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

19 / 40

Se il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo, si devono applicare due pannelli retroriflettenti in figura

Question Image

ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਟੋਵਰਾਂ ਦੇ ਹੁੱਕ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

20 / 40

Per garantire una maggiore sicurezza durante la guida di un veicolo con rimorchio, è consigliabile concentrare il carico massimo in corrispondenza del gancio di traino.

ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਕ ਸੜਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

21 / 40

Un pedone può attraversare la strada in tutta sicurezza passando a distanza ravvicinata rispetto alla parte frontale di un autocarro fermo in colonna che sta per ripartire, in quanto sicuramente avvistabile dal conducente.

ਮੋਟਰਵੇਅ ਤੇ, ਇਕ ਵਾਹਨ ਇਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਤੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ.

22 / 40

In autostrada, un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia un rimorchio, se questo non può pi circolare per qualsiasi grave motivo.

ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ.

23 / 40

Nei veicoli dotati di sensori di parcheggio non è possibile agganciare un rimorchio.

ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਨਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਹਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

24 / 40

Il pannello raffigurato va messo anche di lato, quando il carico sporge oltre la larghezza del veicolo.

Question Image

ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਜ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ.

25 / 40

Nelle aree di servizio o di parcheggio delle autostrade e in ogni altra pertinenza autostradale è possibile svolgere attività commerciali solo se autorizzate dall'ente proprietario della strada.

ਉੱਚ ਦਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਛੇ ਮੁੜ-ਫਰੇਕਟਿਵਲੇ ਜੈਕਟ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਪਹੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

26 / 40

Il giubbotto retroriflettente ad alta visibilità è utile solo quando si deve sostituire una ruota forata

ਉੱਚ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਮੋਢੇ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪੀਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

27 / 40

Il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità possono essere solo di colore giallo.

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ

28 / 40

é consentito ai motocicli farsi trainare, ma solo da autovetture

ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਲੇ ਪੈਨਲ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰੀ ਲਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

29 / 40

Il pannello giallo in figura posto nella parte posteriore del rimorchio individua un autotreno o un autoarticolato.

Question Image

ਟ੍ਰੇਲਰ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁੱਕ ਵਿਚ ਲੰਬਕਾਰੀ ਲੋਡ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ.

30 / 40

Quando si traina un rimorchio occorre verificare che il carico verticale gravante sul gancio non ecceda il limite indicato dal costruttore.

ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁੰਜ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਵਧੀਆ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ

31 / 40

Le grandi differenze di prestazioni e di masse fra le autovetture facilitano una buona sicurezza stradale

ਗੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਲੋਡ ਲੇਨ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਸਤੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ

32 / 40

Nel caso di ingombro della carreggiata per caduta del carico non removibile, il conducente può evitare di informare un organo di polizia se presegnala la zona con efficaci segnali manuali

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਵਾਹਨ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

33 / 40

Quando un veicolo guasto, munito di servosterzo, viene trainato, può risultare faticoso manovrare lo sterzo.

ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਹੈ

34 / 40

Il numero di persone trasportabili sulle autovetture è al massimo di quattro.

ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ.

35 / 40

Il numero delle persone trasportabili sulle autovetture indicato sulla carta di circolazione non comprende il conducente.

ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਡਰਾਈਵਰ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ ਰੋਕਣ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਲੇਨ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੱਕ ਬੰਦ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੱਕ 500 ਮੀਟਰ ਰੱਖਿਆ

36 / 40

In caso di ingorgo il conducente può transitare sulla corsia per la sosta di emergenza solo per uscire dall'autostrada, a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a 500 metri dallo svincolo

ਲੋਡ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਪਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਦੁਆਰਾ ਖਲਾਏ ਗਏ ਸਪੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਹੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

37 / 40

Nel caso di ingombro della carreggiata per caduta accidentale del carico il conducente deve evitare di spostarlo per consentire la ricostruzione corretta dell'accaduto

ਕਰਵ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਡੀਅਸ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ.

38 / 40

Nelle curve il rimorchio tende a stringere perche percorre una traiettoria circolare con raggio inferiore alla motrice.

ਟਰੈਵਲਰਜ਼ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਦੇ ਬਰੇਕਾਂ ਨਾਲ, ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਬ੍ਰੈਕ

39 / 40

Nei rimorchi dotati di freno a inerzia il rimorchio frena circa un secondo prima della motrice

ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਇਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ 3.5 ਟਨ ਤੱਕ ਦਾ ਪੁੰਜ ਹੈ.

40 / 40

Il rimorchio si considera parte integrante del veicolo se ha una massa fino a 3,5 tonnellate.

Your score is