quiz17

22

Chaptor 17

Circolazione autostrada, strada extraurbane principali

Please Enter your Name

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ

ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

1 / 40

Sui veicoli è consentito il trasporto di un animale domestico, comunque in condizione da non costituire impedimento o pericolo per la guida.

ਤਿਕੋਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਕੈਰੇਜਵੇਅ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ' ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ.

2 / 40

Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto sulla carreggiata in modo che sia visibile ad una distanza di almeno 50 metri dai veicoli sopraggiungenti

ਲੋਡ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਪਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਰੇਗੇਅ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

3 / 40

Nel caso di ingombro della carreggiata per caduta accidentale del carico il conducente deve restare a bordo del veicolo in attesa dei soccorsi

ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰਵੇਅ carriageway 'ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਸਟਾਪ ਲਈ ਹਾਰਡ ਮੋਢੇ' ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ.

4 / 40

In caso di malessere di un passeggero durante la circolazione sulla carreggiata autostradale, è consentito fermarsi sulla corsia per la sosta di emergenza.

ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਉਲਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ.

5 / 40

Trainando un rimorchio leggero, bisogna considerare che è maggiore la forza ribaltante esercitata dal vento.

ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਪੇਡ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੰਭਵ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

6 / 40

Il conducente di autoveicolo deve evitare deviazioni trasversali, anche modeste, del proprio veicolo soprattutto in presenza di ciclomotoristi o ciclisti per evitarne la possibile caduta a terra

ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਢੁਕਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ

7 / 40

Sui veicoli è consentito il trasporto di cani anche in numero superiore ad uno, purche adeguatamente trattenuti al guinzaglio

ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਲਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਰਰੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

8 / 40

Il conducente di un autocarro fermo al semaforo deve prevedere la presenza di pedoni e ciclisti il cui avvistamento è precluso dalla sagoma del proprio veicolo.

ਔਫ-ਰੋਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਵ ਰੁਕਾਵਟਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ) ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ.

9 / 40

I veicoli fuoristrada presentano un'altezza tale da permettere al conducente una adeguata visibilità di tutti i possibili ostacoli in basso (ad esempio, bambini)

ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਮਾਊਟ ਹੋਏ ਬਾਹਰੀ ਮਿਰਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨ (ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ) ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

10 / 40

Gli specchietti esterni montati sulla motrice non devono sporgere oltre 20 centimetri dalla sagoma del veicolo (motrice o rimorchio), con riferimento al punto di maggiore larghezza.

ਇੱਕ ਕਾਰ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਹਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਉੱਚ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

11 / 40

Risulta facile la valutazione dei tempi di avvicinamento ad un veicolo lento per un'autovettura che, specialmente su strada extraurbana, viaggia a velocità sostenuta pur rispettando i limiti

50 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

12 / 40

Nel caso di intersezione a distanza inferiore a 50 metri, il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto dietro al veicolo nella posizione pi idonea ad essere avvistato.

ਚਿੱਤਰ ਵਿਚਲੇ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ.

13 / 40

Il pannello in figura deve essere applicato in ogni caso in cui il carico sporge posteriormente, anche se di poco.

Question Image

ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਗਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ.

14 / 40

La velocità di avvicinamento di un'autovettura, soprattutto su strade extraurbane, è facilmente valutabile a distanza da parte di un ciclista che procede lentamente

ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਡ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ.

15 / 40

Il pannello raffigurato va usato nel caso in cui il carico sporga dietro al veicolo, anche se di poco.

Question Image

ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਹੈ

16 / 40

Il numero di persone trasportabili sulle autovetture è al massimo di quattro.

ਜੇ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੁੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੀਅਰਬੌਕਸ ਦੀ ਚੌਥੀ ਗੀਅਰ ਲਗਾਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ.

17 / 40

Se un veicolo guasto viene trainato con le quattro ruote al suolo, occorre inserire la quarta marcia del cambio di velocità.

ਟ੍ਰੇਲਰ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਟਾਇਵਿੰਗ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਟਾਇਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

18 / 40

Quando si traina un rimorchio, la pressione di gonfiaggio degli pneumatici del veicolo trainante deve essere la stessa degli pneumatici del rimorchio

ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਲ 3.5 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

19 / 40

Il pannello in figura deve essere applicato posteriormente agli autobus di massa totale superiore a 3,5 tonnellate

Question Image

ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਪਨਗਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ

20 / 40

La presenza nel traffico extraurbano di bambini in bicicletta, anche se affiancati, non rappresenta un rischio per chi guida un autoveicolo, data la loro modesta velocità.

ਤਿਕੋਣੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਉਸ ਲੋਡ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇ.

21 / 40

Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto sul carico accidentalmente caduto sulla carreggiata.

ਇਕ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ.

22 / 40

Per un ciclista che si accinge ad effettuare una manovra è molto difficile valutare la velocità di avvicinamento dei veicoli a motore presenti nel traffico.

ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਟੋਵਰਾਂ ਦੇ ਹੁੱਕ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

23 / 40

Per garantire una maggiore sicurezza durante la guida di un veicolo con rimorchio, è consigliabile concentrare il carico massimo in corrispondenza del gancio di traino

ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ, ਰੈਮਪ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਸੜਕ 'ਤੇ interchanges ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਹੈ.

24 / 40

Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali è vietato effettuare la retromarcia.

ਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕੀ ਵਾਹਨਾਂ (ਐਸ ਯੂ ਵੀ) ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਦੇ ਆਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

25 / 40

La guida di un fuoristrada (Suv), dotato di massa notevole e di altezza superiore alle autovetture, garantisce la massima sicurezza per gli occupanti del veicolo stesso e per gli altri utenti della strada.

ਇਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਟਿਕਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ.

26 / 40

Quando si traina un rimorchio occorre staccare la targa della motrice e applicarla nella parte posteriore del rimorchio.

ਤਿਕੋਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਕਾਰੀਸੈਫੇ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਮੀਟਰ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਭਾਜਨ ਸਟ੍ਰੀਪ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

27 / 40

Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto sulla carreggiata ad almeno un metro dalla striscia di separazione dei sensi di marcia

ਟਿੱਕਰ ਦੇ ਹੁੱਕ 'ਤੇ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਕਾਰੀ ਲੋਡ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਪਲੇਟ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਟਿੰਗ ਹੁੱਕ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

28 / 40

Il carico verticale massimo che può gravare sul gancio della motrice è indicato in unÕapposita targhetta applicata sul gancio di traino

ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਵਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੜਕ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਵ ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

29 / 40

I ciclisti possono viaggiare in tutta sicurezza nel traffico extraurbano perche i conducenti dei veicoli a motore sono sempre capaci di prevedere eventuali loro cadute o pericolosi sbandamenti dovuti ad irregolarità del fondo stradale.

ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਘੁੰਮਣ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਪਹੀਏ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ

30 / 40

é vietato trasportare o trainare cose che strisciano sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.

ਇੱਕ SUV ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਪੁੰਜ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖਤਰਾ ਹੈ.

31 / 40

Il conducente di un fuoristrada (Suv) deve guidare con la massima prudenza, consapevole che l'altezza e la massa del proprio veicolo costituiscono un potenziale pericolo per pedoni, ciclisti e autovetture di modeste dimensioni.

ਗੈਰ-ਟਾਇਰ ਵਾਹਨ, ਜੇ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

32 / 40

Sono ammessi a circolare su autostrade e strade extraurbane principali i veicoli non muniti di pneumatici, se assicurati

ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਿਰਾਵਟ ਜ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਸੰਕੇਤ ਸਿਰਫ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਚੱਲ ਤਿਕੋਣੀ ਸੰਕੇਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ.

33 / 40

Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie pericolose deve, tra l'altro, eseguire segnali manuali atti a segnalare il pericolo, solo dalla parte dove è stato posto il segnale triangolare mobile di pericolo.

ਇਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਇਕ ਖਰਾਬ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ E ਦੀ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

34 / 40

Per guidare un'autovettura che traina un veicolo guasto, con conducente a bordo, occorre la patente di guida della categoria E.

ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ, ਘੇਰਨ ਦੌਰਾਨ ਟਿਪਿੰਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਭਾਰੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

35 / 40

Nei caravan, per ridurre il rischio di ribaltamento in curva, occorre sistemare il carico degli oggetti pesanti in modo da mantenere il baricentro il pi basso possibile.

ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੈ.

36 / 40

La presenza di veicoli che possono raggiungere velocità molto diverse tra loro, soprattutto su strada extraurbana, costituisce un fattore di sicurezza.

ਟ੍ਰੇਲਰ ਟਿੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.

37 / 40

Prima di trainare un rimorchio, è opportuno accertarsi che gli impianti di illuminazione e di segnalazione funzionino regolarmente.

ਲੋਡ ਨੂੰ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ

38 / 40

Il carico deve essere sistemato sul veicolo in modo da segnalarne la sporgenza posteriore con il pannello retroriflettente in figura

Question Image

ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਉਪਮਾਰਗ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਟਰੈਫਿਕ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ.

39 / 40

Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione

ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੇਨਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਸਿਰਫ ਬਚਾਓ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

40 / 40

Lungo le corsie di emergenza delle autostrade i pedoni possono transitare solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso.

Your score is