quiz16

5

Chaptor 16

Fermata, arresto e partenza

Please Enter your Name

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ

ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਵਿਚ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ.

1 / 40

é opportuno che il conducente di un autoveicolo, in sosta sul lato destro di una strada urbana, ricordi al passeggero che apre la portiera di destra di fare attenzione ai pedoni in transito

ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਫ਼ ਹਾਈਵੇ ਕੋਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਪਰ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਹੈ

2 / 40

Nel caso in cui la sosta è espressamente vietata da una norma del codice della strada, l'osservanza di tale divieto è comunque condizionata dalla presenza di cartelli segnaletici

ਸਟਾਪ ਦੌਰਾਨ, ਜੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਇੰਜਨ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

3 / 40

Durante la fermata il conducente, se si allontana, deve lasciare il veicolo con il motore acceso

ਸਟੌਪ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਮੁਅੱਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

4 / 40

La sosta è la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità del conducente di allontanarsi.

ਝਲਕ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਟਾਪ ਨੂੰ ਨੇੜੇ-ਤੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

5 / 40

La sosta e la fermata sono vietate in prossimità e in corrispondenza di segnali semaforici in modo da occultarne la vista.

ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਮਾਲ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ

6 / 40

La fermata è vietata sulle aree destinate al mercato o al carico e allo scarico delle merci

ਸਟੋਰ ਗੈਲਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ.

7 / 40

La fermata è vietata nelle gallerie, salvo diversa segnalazione.

ਸਟਾਪ ਅਤੇ ਸਟਾਪ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ

8 / 40

La sosta e la fermata sono vietate sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione

ਹਰੀਜ਼ਟਲ ਪੂਰਵ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚੈਨਲਿੰਗ ਲੇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਪ ਤੇ ਵਰਜਿਤ ਹੈ.

9 / 40

La fermata è vietata in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione.

ਬਿਲਡ-ਅਪ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਿਸ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਕੈਰੇਨਵੇਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ.

10 / 40

Fuori dei centri abitati, il conducente che deve sostare ha l'obbligo di collocare il veicolo, ove possibile, fuori della carreggiata.

ਰੁਕਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇੰਜਣ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਹਨ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

11 / 40

Durante la sosta il conducente deve lasciare il veicolo con il motore spento

ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਗਿਹਰੀ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਮੁਅੱਤਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

12 / 40

La fermata di un veicolo è la temporanea sospensione della marcia per esigenze di brevissima durata

ਬੱਸਾਂ, ਟਰਾਲੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਪ ਸਾਈਨ ਤੋਂ 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਟੋਪ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

13 / 40

La sosta è vietata a meno di 15 metri dal segnale di fermata di autobus, filobus e veicoli circolanti su rotaia, qualora gli spazi di stazionamento non siano delimitati

ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮੀਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋ

14 / 40

In una zona in cui la sosta è regolamentata con parchimetro, non occorre utilizzarlo se ci si ferma soltanto per far salire o scendere un passeggero.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਿਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ '

15 / 40

Se si parcheggia in una zona regolamentata mediante disco orario, bisogna trascrivere su un foglio di carta l'ora di arrivo, senza indicare i minuti

ਸਟੇਜ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ 'ਤੇ ਸਟਾਪ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ

16 / 40

La sosta è vietata in corrispondenza dei passaggi a livello ma non in loro prossimità.

ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਟਾਪ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

17 / 40

Fuori dai centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, la sosta è vietata in prossimità dei dossi

ਖਾਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪ, ਟਰਾਲੀ ਬੱਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰੇਲ ਤੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸਟਾਪ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਡਿਸਕ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ.

18 / 40

La sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata di autobus, filobus e veicoli circolanti su rotaia, è consentita se si utilizza il disco orario.

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉਤਰਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹੈ.

19 / 40

La sosta di emergenza è la temporanea sospensione della marcia per consentire la discesa di persona invalida.

ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਜੱਟਲ ਸੰਕੇਤ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਪੇਸ (ਸਟਾਲ) ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ

20 / 40

Nelle zone nelle quali gli spazi di sosta sono delimitati da segnaletica orizzontale, il conducente può sistemare il proprio veicolo anche fuori dall'apposito spazio (stallo) ad esso destinato, a condizione che la sosta sia di brevissima durata.

ਸਟਾਪ ਅਤੇ ਸਟਾਪ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾਇਆ-ਅੱਪ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕ ਸਲਾਇਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਵਿੱਚ.

21 / 40

La sosta e la fermata sono vietate nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità.

ਸਲਾਇਡਾਂ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਈਡਵਾਕ ਅਤੇ ਕੈਰੇਗੇਵੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

22 / 40

La sosta in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi e la carreggiata utilizzati dai veicoli per persone invalide, comporta la sospensione della patente

ਇਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ.

23 / 40

Quando si scende da un veicolo bisogna assicurarsi che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.

ਸੰਚਾਲਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਫਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.

24 / 40

La sosta è vietata negli spazi destinati a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica.

ਸਟਾਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਰੇਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਗੀਅਰਬਾਕਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

25 / 40

Durante la sosta è opportuno che il conducente azioni il freno di stazionamento ed inserisca il rapporto pi basso del cambio di velocità.

ਰੁਕਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

26 / 40

Durante la fermata il conducente deve sempre adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti.

ਸਟਾਪ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

27 / 40

Durante la sosta il conducente deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti.

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾ ਕੇ, ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਡਬਲ ਰੋਅ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

28 / 40

La sosta degli autoveicoli in doppia fila è consentita per pochi minuti, azionando le luci di emergenza.

ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣ-ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੰਟਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਨ

29 / 40

La sosta è consentita sulle aree destinate ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite, soltanto se di breve durata.

ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਅਤੇ ਸਟਾਪ ਵੀ, ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਫਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਜਿਤ ਹਨ ਜੋ ਸਹੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ.

30 / 40

La sosta, ed anche la fermata, sono vietate negli spazi destinati a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica.

ਸਟਾਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ

31 / 40

Durante la sosta il conducente non può allontanarsi dal veicolo per pi di tre ore

ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 5 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

32 / 40

Nei centri abitati la fermata è vietata in prossimità delle aree di intersezione, a pi di 5 metri.

ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਟਰੈਕਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਖੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ.

33 / 40

Nei centri abitati il conducente non deve lasciare in sosta un rimorchio staccato dalla motrice, salvo diversa segnalazione.

ਸੜਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ.

34 / 40

L'apertura degli sportelli del veicolo dal lato rivolto verso il centro della strada è vietato.

ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

35 / 40

Nelle zone predisposte per la sosta, il conducente deve collocare il veicolo nel modo prescritto dalla segnaletica.

ਵਿਊ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਪ ਰੋਕ ਹੈ.

36 / 40

La fermata è vietata in prossimità e in corrispondenza di segnali semaforici in modo da occultarne la vista.

ਜਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਰੋਕਣਾ ਮਨਾਹੀ ਹੈ.

37 / 40

La sosta è vietata dovunque venga impedito lo spostamento di veicoli in sosta.

ਡ੍ਰਾਈਵਵੇਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਪ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

38 / 40

La fermata è vietata allo sbocco dei passi carrabili.

ਡ੍ਰਾਈਵੇਅ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਨਾਹੀ ਹੈ

39 / 40

La sosta è vietata allo sbocco dei passi carrabili.

ਬਿਲਟ-ਅਪ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੈਰੇਗੇਵੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡੌਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ.

40 / 40

Fuori dei centri abitati il conducente deve collocare il veicolo in sosta fuori della carreggiata, ma non sulle banchine, salvo diversa segnalazione.

Your score is