quiz15

4

Chaptor 15

Sorpasso

Please Enter your Name

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ

 ਓਵਰਟੈਕਿੰਗ ਅਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਇਕਤਰਫਾ ਸੜਕ 'ਤੇ, ਵਾਹਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ.

1 / 40

La manovra di sorpasso deve essere eseguita a destra se, su strada a senso unico, il conducente del veicolo da sorpassare ha segnalato l'intenzione di voler accostare a sinistra.

 ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਓਵਰਟੇਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

2 / 40

Il sorpasso si effettua tenendo una adeguata distanza laterale dal veicolo che si sorpassa.

 ਓਵਰਟੇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਉਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ.

3 / 40

La pericolosità del sorpasso nasce dalla possibilità di urtare altri veicoli che, davanti o dietro, intendano compiere la stessa manovra.

 ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਾਰਵੇਨ ਨੂੰ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਢਲਾਣ ਢਲਾਣ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ

4 / 40

Per effettuare il sorpasso bisogna considerare che un veicolo trainante un caravan non può mai essere superato in una discesa a forte pendenza

 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

5 / 40

é vietato sorpassare accodandosi ad un'ambulanza in servizio di emergenza.

 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

6 / 40

Il sorpasso tra motocicli si può effettuare sia a destra che a sinistra.

 ਵਾਹਨ ਦੀ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ.

7 / 40

Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di non accelerare la propria andatura.

 ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ '

8 / 40

Il sorpasso in prossimità di un dosso è consentito sulle strade a due corsie per senso di marcia.

 ਸੇਵਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਓਵਰਟੇਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ

9 / 40

é vietato il sorpasso in prossimità delle stazioni di servizio

 ਓਵਰਟੇਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਓਵਰਟੇਕ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ

10 / 40

Lo spazio necessario per il sorpasso aumenta se il veicolo da sorpassare rallenta.

 ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ.

11 / 40

é vietato il sorpasso se il veicolo da superare si è fermato per dare precedenza ai pedoni, anche fuori dagli attraversamenti pedonali.

 ਓਵਰਟੇਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.

12 / 40

Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di non gareggiare in velocità con il veicolo sorpassante.

ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ.

13 / 40

é obbligatorio accertarsi prima di effettuare il sorpasso che non vi siano segnali che lo vietino.

 ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

14 / 40

é vietato il sorpasso di veicoli in lento movimento a causa di congestione della circolazione quando, a tal fine è necessario spostarsi sul lato riservato all'altro senso di marcia.

 ਜਿਸ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਰੇਗੇਅ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ.

15 / 40

Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che la larghezza della carreggiata consenta la manovra in condizioni di sicurezza.

 ਟਰਾਲੀਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਵਗਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੜਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ.

16 / 40

Il sorpasso a destra è consentito quando il filobus è fermo per la salita e la discesa dei passeggeri, anche se non esiste salvagente.

 ਜਿਸ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

17 / 40

Il conducente che intende sorpassare deve tener conto di eventuali veicoli che provengono dalla direzione opposta.

 ਓਵਰਟੈਕਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

18 / 40

La manovra di sorpasso si effettua, di norma, a sinistra.

 ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ

19 / 40

é vietato il sorpasso degli autobus in servizio pubblico di linea.

 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਪਿੱਛੇ ਖਰੀਦੱਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੈ

20 / 40

Se si viene sorpassati ed avviene un incidente, si può avere una parte di responsabilità, se non si è fatto il possibile per facilitare la manovra di sorpasso

 ਓਵਰਟੈਕਿੰਗ ਪੈਨਰਿਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

21 / 40

Prima di iniziare una manovra di sorpasso occorre azionare l'indicatore di direzione.

 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਤੌਰ ਸ਼ਤੀਰ headlamps, 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

22 / 40

Se si viene sorpassati mentre sopraggiunge un veicolo dal senso opposto, occorre tenere accesi i proiettori abbaglianti, come segnale di pericolo.

 ਵਾਹਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ.

23 / 40

Lo spazio necessario al sorpasso aumenta in relazione alla maggiore lunghezza del veicolo da sorpassare.

 ਓਵਰਟੈਕਿੰਗ ਅਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ.

24 / 40

La manovra di sorpasso deve essere eseguita a destra se il conducente del veicolo da sorpassare ha segnalato l'intenzione di voler svoltare a sinistra.

 ਜਿਸ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਰਟੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰੇ

25 / 40

Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che nessun segnale verticale vieti la manovra

 ਪਹਿਲੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

26 / 40

é vietato effettuare un secondo sorpasso senza prima essersi riportati a destra

 ਹੂੜਦੇ ਨੇੜੇ ਦੋ-ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘੇਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ.

27 / 40

Su carreggiate a due corsie a doppio senso di marcia in prossimità di un dosso, è consentito sorpassare nella scia del veicolo che precede.

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ.

28 / 40

é consentito il sorpasso a destra nelle intersezioni regolate da semaforo, se il veicolo da sorpassare ha indicato di voler svoltare a sinistra ed ha iniziato la manovra.

 ਓਵਰਟੇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਰਾਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ.

29 / 40

La pericolosità del sorpasso è determinata dal rischio di urtare altri veicoli che manifestano l'intenzione di compiere la stessa manovra.

 ਮੋਟਰਵੇ 'ਤੇ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਇਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ' ਤੇ ਟੈਗਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਓਵਰਟੈਕਿੰਗ ਹੈ

30 / 40

Il sorpasso in autostrada può essere motivo di incidente, se viene effettuato accodandosi ad un veicolo che sta sorpassando.

 ਓਵਰਟੱਕਿੰਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਧਾਰਣ ਮਾਰਜਿਨ ਡਿਲੀਨੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

31 / 40

La pericolosità del sorpasso è determinata dalla presenza, sulla strada, di delineatori normali di margine

 ਜਿਸ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਟੇਕ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

32 / 40

Il conducente che intende sorpassare deve unicamente accertarsi che non vi sia nessun segnale di divieto di sorpasso

 ਓਵਰਟੱਕਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.

33 / 40

La pericolosità del sorpasso è determinata dal rischio di urto frontale con un veicolo che provenga dal senso contrario.

 ਪੁਲਸ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

34 / 40

é vietato il sorpasso di veicoli della polizia.

 ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਇਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਬੀਮ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

35 / 40

Il sorpasso in autostrada può essere motivo di incidente, se si viaggia con le luci anabbaglianti sempre accese

 ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੋੜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ

36 / 40

é pericoloso effettuare il rientro dopo il sorpasso se la manovra costringe i veicoli sorpassati a frenare bruscamente

 ਸੜਕ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਕੈਰੇਗੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

37 / 40

Il sorpasso è vietato in curva anche se la strada è a due carreggiate separate.

 ਜਿਸ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਸੇ ਗੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਯੁੱਧ ਖੋਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ.

38 / 40

Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra.

ਜੇ ਟਰਾਮ ਜਾਂ ਟਰਾਲੀਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੈਕੇਟ ਗੁੰਮ ਹੋਵੇ.

39 / 40

Se il tram o il filobus sono fermi la manovra di sorpasso non può effettuarsi a destra se manca il salvagente.

 ਲੰਬੀਆਂ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗਾਂ ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇ ਉਲਟ ਅੱਧਾ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ

40 / 40

é vietato il sorpasso di veicoli fermi ai passaggi a livello, se bisogna impegnare la semicarreggiata opposta.

Your score is