quiz15

14

Chaptor 15

Sorpasso

Please Enter your Name

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ

 ਹੂੜਦੇ ਨੇੜੇ ਦੋ-ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘੇਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ.

1 / 40

Su carreggiate a due corsie a doppio senso di marcia in prossimità di un dosso, è consentito sorpassare nella scia del veicolo che precede.

 ਓਵਰਟੇਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਓਵਰਟੇਕ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ

2 / 40

Lo spazio necessario per il sorpasso aumenta se il veicolo da sorpassare rallenta.

 ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਬੱਸ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੇ ਓਵਰਟਾਕਿੰਗ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ

3 / 40

Il sorpasso è vietato quando sulle strade di montagna si è preceduti da un autobus di linea

 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਵਰਟੇਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ.

4 / 40

é consentito il sorpasso sulle intersezioni purche non provenga nessuno dalla destra.

 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਪਿੱਛੇ ਖਰੀਦੱਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੈ

5 / 40

Se si viene sorpassati ed avviene un incidente, si può avere una parte di responsabilità, se non si è fatto il possibile per facilitare la manovra di sorpasso

 ਪੁਲਸ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

6 / 40

é vietato il sorpasso di veicoli della polizia.

 ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਨਾਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ

7 / 40

é consentito il sorpasso a destra dei motocicli se vi è spazio sufficiente

 ਓਵਰਟਾਕਿੰਗ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਬੇ ਲੰਬਿਤ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

8 / 40

Il sorpasso è vietato se si è costretti a superare la linea longitudinale tratteggiata

 ਇੱਕ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਜੋ ਇੱਕ ਓਵਰਟੈਕਿੰਗ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਸੂਚਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

9 / 40

Il conducente che intende iniziare una manovra di sorpasso non ha l'obbligo di azionare l'indicatore di direzione.

ਓਵਰਟੈਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕਿਲੱਰੀ ਹੈੱਡ-ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕਾਉਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

10 / 40

Quando si inizia il sorpasso è consentito segnalare la manovra ai veicoli che precedono lampeggiando con i proiettori abbaglianti.

 ਵਾਹਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲੰਘ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਵਾਹਨ ਗੱਡੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ.

11 / 40

Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di fermarsi appena possibile per far defluire il traffico se guida un veicolo molto lento.

 ਇੱਕ-ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

12 / 40

Il sorpasso a destra è consentito quando si percorre una strada extraurbana a senso unico

 ਡ੍ਰਾਈਵਵਵੇਜ਼ ਤੇ ਓਵਰਟੇਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ

13 / 40

é vietato il sorpasso in corrispondenza dei passi carrabili.

 ਪਹਿਲੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

14 / 40

é vietato effettuare un secondo sorpasso senza prima essersi riportati a destra

 ਦੋ-ਪਾਸਿਓਂ ਦੋ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਵਿਚ ਢਲਾਣ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ

15 / 40

é consentito il sorpasso sul tratto discendente di un dosso in una strada a due corsie a doppio senso di marcia

 ਓਵਰਟੇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ.

16 / 40

La pericolosità del sorpasso è determinata dal rischio di collisione, in fase di avvicinamento, con il veicolo da sorpassare.

 ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਾਰਵੇਨ ਨੂੰ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਢਲਾਣ ਢਲਾਣ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ

17 / 40

Per effettuare il sorpasso bisogna considerare che un veicolo trainante un caravan non può mai essere superato in una discesa a forte pendenza

ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ.

18 / 40

é obbligatorio accertarsi prima di effettuare il sorpasso che non vi siano segnali che lo vietino.

 ਜਿਸ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਰਟੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰੇ

19 / 40

Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che nessun segnale verticale vieti la manovra

 ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

20 / 40

Nella fase di sorpasso, il conducente è tenuto a evitare di stringere o di tagliare la strada al veicolo sorpassato.

 ਓਵਰਟੇਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

21 / 40

Dopo il sorpasso bisogna rientrare immediatamente a destra, rallentando

 ਡ੍ਰਾਈਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

22 / 40

Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che la manovra possa compiersi senza costituire intralcio.

 ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੂੰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਓਵਰਟੇਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ

23 / 40

Il sorpasso in prossimità di un dosso è consentito sulle strade a senso unico.

 ਜਿਸ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਰੇਗੇਅ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ.

24 / 40

Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che la larghezza della carreggiata consenta la manovra in condizioni di sicurezza.

 ਵਾਹਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਨ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਵ ਤੌਰ' ਤੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇੜੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

25 / 40

Il conducente del veicolo che viene sorpassato, nelle strade ad una corsia per senso di marcia, deve tenersi il pi vicino possibile al margine destro.

 ਜਿਸ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਟੇਕ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

26 / 40

Il conducente che intende sorpassare deve unicamente accertarsi che non vi sia nessun segnale di divieto di sorpasso

ਜਿਸ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ

27 / 40

Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che la visibilità sia tale da consentire la manovra.

 ਓਵਰਟੱਕਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਹੈ.

28 / 40

Lo spazio necessario al sorpasso è maggiore se vi è poca differenza di velocità tra i veicoli.

 ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਓਵਰਟੇਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ.

29 / 40

é consentito il sorpasso nelle intersezioni regolate da agenti del traffico.

 ਦੋ-ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੂੰਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ.

30 / 40

Il sorpasso è vietato in prossimità dei dossi su strade a due corsie a doppio senso di marcia.

 ਓਵਰਟੇਕ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ

31 / 40

Lo spazio necessario per il sorpasso è indipendente dalla lunghezza dei veicoli

 ਜੇਕਰ ਰੇਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ 'ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

32 / 40

é consentito il sorpasso di veicoli fermi ai passaggi a livello senza barriere se il treno è distante.

 ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਓਵਰਟੈਕ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ.

33 / 40

Durante un sorpasso in autostrada, la scarsa attenzione posta ai veicoli che seguono può essere causa di incidente.

 ਓਵਰਟੈਕਿੰਗ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸਿਰਫ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

34 / 40

La manovra di sorpasso può effettuarsi a sinistra soltanto se il veicolo da sorpassare sta svoltando a destra

ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੇਨ ਵਾਲੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ

35 / 40

Sulle autostrade a tre corsie per senso di marcia è consentito sorpassare un'auto della polizia, anche se in servizio di emergenza

 ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਇਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਬੀਮ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

36 / 40

Il sorpasso in autostrada può essere motivo di incidente, se si viaggia con le luci anabbaglianti sempre accese

 ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਡਬਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੱਟੇ ਲੰਮੀ ਸਟਰਿੱਪ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ.

37 / 40

é vietato il sorpasso se si deve valicare la striscia longitudinale bianca continua semplice o doppia.

 ਡ੍ਰਾਈਵਰ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਧੁਨੀ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ.

38 / 40

Il conducente che intende effettuare il sorpasso ha l'obbligo di azionare il segnale acustico.

 ਸੜਕ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਲੇਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ.

39 / 40

Il sorpasso è vietato in curva anche se la strada è ad almeno due corsie per senso di marcia.

 ਓਵਰਟੈਕਿੰਗ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ.

40 / 40

La manovra di sorpasso non va effettuata se lo spazio visibile risulta insufficiente per completarla in sicurezza.

Your score is