quiz13

1

Chaptor 13

Posizione sulla carreggiata

Please Enter your Name

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ

ਡਰਾਈਵਰ, ਜੋ ਦੋ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਤੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ.

1 / 40

Il conducente che può effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso deve accertarsi se la linea di mezzeria è continua.

ਲੇਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਨ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਲੇਨ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੈ.

2 / 40

Chi intende cambiare corsia deve controllare che la corsia che vuole occupare sia libera dietro per un tratto sufficiente.

ਭਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲਾ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੀਟਰ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਰੇਟਰੋ-ਪਰਫਲੀਬਿੰਗ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

3 / 40

La sporgenza posteriore del carico deve essere segnalata con un pannello retroriflettente a strisce gialle e rosse

ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਜਾਓ-ਅੱਗੇ ਸਿਗਨਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਾਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਰ ਵੱਸਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਿੰਗ ਵੱਡੇ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੈ.

4 / 40

Quando ad un incrocio urbano, al segnale di via libera, il veicolo che precede tarda a riprendere la marcia, è opportuno evitare di suonare il clacson con insistenza e di provocare una situazione di intolleranza negli altri automobilisti.

ਚਮਕਦਾਰ ਪੀਲੇ ਲਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਚੌਂਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.

5 / 40

é obbligatorio dare la precedenza a tutti i veicoli circolanti negli incroci regolati da semaforo a luce gialla lampeggiante.

ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਾਹਨ

6 / 40

Per svoltare a sinistra bisogna girare intorno al centro dell'incrocio, come i veicoli in figura

Question Image

ਇੱਕ ਇਕਤਰਫਾ ਸੜਕ 'ਤੇ, ਖੱਬੇ-ਹੱਥ ਦੇ ਮੋੜ' ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ, ਕੈਰੇਗੇਫ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣ.

7 / 40

Su strada a senso unico i veicoli che percorrono una curva a sinistra devono tenersi in prossimità del margine sinistro della carreggiata.

ਦੋਹਰੀ ਕੈਰੇਜਵੇਅ ਉੱਤੇ, ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਸੜਕ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.

8 / 40

Su strada a due carreggiate separate, come in figura, i veicoli che percorrono un dosso devono tenersi vicino al margine sinistro della carreggiata

Question Image

ਜੇ ਰਿਹਣ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਮਿਰਰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਯਤਨ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਗਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ.

9 / 40

Se durante una manovra di inserimento nella circolazione si utilizza lo specchio retrovisore è bene non controllare anche con uno sguardo diretto per non distrarre l'attenzione dalla guida.

ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 2-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਪਹੀਆ ਮੋਪਡ ਖੱਬੇ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

10 / 40

Su strade a 2 corsie per senso di marcia, in caso di intenso traffico i ciclomotori a due ruote possono circolare sulla corsia di sinistra.

Question Image

ਸੜਕ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਬਗੈਰ, 4 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

11 / 40

In caso di fermata sul margine destro della carreggiata senza segnalare con sufficiente anticipo l'intenzione di effettuare tale manovra, è disposta la sottrazione di 4 punti dalla patente del conducente

ਵਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ.

12 / 40

In corrispondenza di incroci extraurbani non è consentito effettuare la fermata.

ਸੜਕ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕੈਰੇਜਵੇਅ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ.

13 / 40

L'uso corretto della strada comporta che i veicoli impegnino sempre la carreggiata il pi rapidamente possibile.

ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਰੇਗੇਵ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਉਚਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

14 / 40

Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve segnalare con sufficiente anticipo la sua intenzione di effettuare tale manovra.

ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 2-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਮੋਪਡ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

15 / 40

Su strade a 2 corsie per senso di marcia, in caso di intenso traffico i ciclomotori possono circolare sulla corsia di sinistra

Question Image

ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਜਾਓ-ਅੱਗੇ ਸਿਗਨਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਾਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਰ ਵੱਸਣਾ ਹੈ ਮਾਰਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਲਟ, ਰਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੈ

16 / 40

Quando ad un incrocio urbano, al segnale di via libera, il veicolo che precede tarda a riprendere la marcia, è opportuno cercare di sgombrare al pi presto la carreggiata, anche invertendo il senso di marcia

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ

17 / 40

Giungendo ad un incrocio, se non si è in grado di capire subito chi ha la precedenza, si può proseguire senza rallentare, se si sceglie di andare diritto

ਜਦੋਂ, ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਵ-ਚੋਣ ਗਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲੇਨ ਵਾਲੇ ਸਟਰਾਈਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

18 / 40

Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione cerchiamo di retrocedere, con prudenza, fino al punto in cui cessano le strisce continue di corsia.

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿਲਟ-ਅਪ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਕ ਵਾਹਨ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਘਣਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ.

19 / 40

Quando, in un centro abitato, il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo, deve regolarsi in base alla sua densità, oltrepassandolo o interrompendolo qualora sia possibile.

ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸੀਨ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ.

20 / 40

In caso di traffico intenso il conducente deve evitare di suonare il clacson per invitare i veicoli che lo precedono ad accelerare l'andatura.

ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ (ਟਰਾਮ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ) 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਾਸਿੰਗਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ.

21 / 40

Agli incroci è obbligatorio dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie (tram e treni), salvo diversa segnalazione.

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਗ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ

22 / 40

Sui motocicli è consentito trasportare sacchetti con la spesa anche se non saldamente assicurati

ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਜਾਓ-ਅੱਗੇ ਸਿਗਨਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਾਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਰ ਵੱਸਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ.

23 / 40

Quando ad un incrocio urbano, al segnale di via libera, il veicolo che precede tarda a riprendere la marcia, è opportuno suonare insistentemente per sollecitare il conducente a rimettersi in moto.

ਇਕ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ, ਪਹਿਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ.

24 / 40

Per immettersi in un incrocio, regolato con circolazione rotatoria, bisogna dare sempre la precedenza ai veicoli già circolanti all'interno della rotatoria.

ਇੱਕ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ, ਕਰਾਸਿੰਗ ਸਟਰਿਪਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰਾਤ ​​ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਬੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ.

25 / 40

In un centro abitato, quando un pedone, fuori delle strisce di attraversamento, non accenni a darci la precedenza, è opportuno nelle ore notturne, procedere con gli abbaglianti accesi cos“ che possa accorgersi di noi.

ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਜਾਓ-ਅੱਗੇ ਸਿਗਨਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਾਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਰ ਵੱਸਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਹੈ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿੰਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ.

26 / 40

Quando ad un incrocio urbano, al segnale di via libera, il veicolo che precede tarda a riprendere la marcia, è opportuno richiamare con il clacson l'attenzione degli automobilisti che seguono.

ਇਹ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਦੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਰਕਸੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ.

27 / 40

é vietato, in quanto costituisce pericolo o intralcio per la circolazione, immettersi nel flusso della circolazione provenendo da strade laterali.

ਡਰਾਈਵਰ, ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਹੀ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

28 / 40

Il conducente che intende immettersi nel flusso della circolazione deve dare la precedenza ai veicoli in transito solo in presenza di apposito segnale.

ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.

29 / 40

é obbligatorio dare la precedenza a tutti i veicoli quando si effettua la retromarcia.

ਡਰਾਈਵਰ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਰੇਗੇਵੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

30 / 40

Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata può evitare di segnalare la sua intenzione di effettuare tale manovra se il traffico è scarso

ਡਰਾਈਵਰ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਰੇਗੇਵ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

31 / 40

Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve evitare di creare pericolo ai conducenti di veicoli a due ruote sopraggiungenti.

ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਤੇ, ਖੱਬੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਕੋਲ ਰੱਖੋ

32 / 40

Su strada a senso unico per svoltare a sinistra bisogna tenersi sul margine sinistro

ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੇਨ ਕੈਰੇਗੇਜ ਤੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.

33 / 40

é obbligatorio viaggiare per file parallele sulle carreggiate a tre corsie per senso di marcia, come quella in figura

Question Image

ਸੱਜੇਪਾਸੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਹਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ.

34 / 40

La svolta a destra si effettua senza mai dare la precedenza ai pedoni, se il semaforo ha la luce verde accesa.

ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਮੋਪੇਡ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਚੱਕਰ' ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ / ਘੰਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ

35 / 40

In una carreggiata come in figura in caso di intenso traffico, ciclomotori e motocicli possono circolare sulla pista ciclabile se non superano la velocità di 20 km/h

Question Image

ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਗਤੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

36 / 40

Per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, è necessario procedere sempre a velocità costante.

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੁੰਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

37 / 40

Giungendo ad un incrocio, se non si è in grado di capire subito chi ha la precedenza, bisogna procedere con prudenza e accortezza.

ਡਰਾਈਵਰ, ਜੋ ਸੜਕ ਦੇ ਸੱਜੇ-ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਦੂਰੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

38 / 40

Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve tenere conto della posizione, distanza, direzione degli altri utenti della strada.

ਸੜਕ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗਜ 'ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੱਡਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ.

39 / 40

L'uso corretto della strada comporta che ci si arresti sempre ai passaggi pedonali ripartendo solo se non sopraggiungono pedoni.

ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਚੌਧਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

40 / 40

Per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, è necessario dare, comunque, la precedenza a tutti i veicoli negli incroci.

Your score is