Quiz06

12

Chaptor 06

Segnaletica Orizzontale

Please Enter your Name

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ

ਜਦੋਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਕੈਰੇਨਜੈਰੇ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ

1 / 40

La segnaletica in figura obbliga i conducenti ad arrestarsi quando vi sono pedoni che attraversano la carreggiata.

Question Image

ਚਿੱਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀਆ ਪੱਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ.

2 / 40

La striscia trasversale continua in figura indica il punto in cui bisogna arrestarsi ad un incrocio, se regolato da semaforo a luce rossa.

Question Image

ਚਿੱਤਰ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾਹਨ ਇੱਕੋ ਲੇਨ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ

3 / 40

Il veicolo rappresentato in figura pu˜ svoltare a sinistra rimanendo nella stessa corsia

Question Image

ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਪਰਿਵਰਿਤੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਛੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

4 / 40

La striscia bianca trasversale in figura viene abbinata con il segnale di DARE PRECEDENZA.

Question Image

ਤੀਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਪੱਟੀ ਵਕਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

5 / 40

Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura si trova subito dopo una curva.

Question Image

ਚਿੱਤਰ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਹੀ ਲੇਨ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

6 / 40

La corsia di destra rappresentata in figura consente al conducente di proseguire diritto o svoltare a destra.

Question Image

ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਡਬਲ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

7 / 40

La doppia striscia continua in figura pu˜ essere superata

Question Image

ਤੀਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਤਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

8 / 40

Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia continua centrale in figura si trova ogni volta che si supera un passaggio a livello.

Question Image

ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੁੰ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

9 / 40

La striscia bianca discontinua in figura pu˜ essere sostituita da una serie di chiodi per segnaletica stradale

Question Image

ਤੀਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

10 / 40

Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia continua centrale in figura si trova, di norma, su strade a senso unico di circolazione.

Question Image

ਚਿੱਤਰ ਵਿਚ ਪੀਲੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨੌਖਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ

11 / 40

Le strisce gialle in figura delimitano un'area riservata al carico e allo scarico di merci

Question Image

ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਵਾਹਨ ਕੇਂਦਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟ੍ਰੀਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ

12 / 40

Il veicolo in figura non pu˜ superare la striscia continua centrale

Question Image

ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ.

13 / 40

I segni gialli e neri in figura dipinti sul bordo del marciapiede segnalano un ostacolo al centro della carreggiata.

Question Image

ਵਾਹਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿ ਤੀਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਤਰ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੱਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਟੀਪਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

14 / 40

Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura consente di effettuare un sorpasso anche superando tutte e due le strisce.

Question Image

ਲੇਨ ਬਦਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਟਰਿੱਪ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਡੈਸ਼ਡ).

15 / 40

é possibile cambiare corsia finchŽ le strisce sono ancora discontinue (tratteggiate).

Question Image

ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰ ਪੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੁੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਰਿਫਲਿਕਸ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

16 / 40

La striscia discontinua in figura pu˜ essere sostituita con alcuni chiodi o catadiottri, messi a distanza di 50 centimetri

Question Image

ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਦੋ-ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਭਾਜਨ ਕਰਦੀ ਹੈ.

17 / 40

La striscia bianca continua di mezzo in figura, divide i sensi di marcia nelle strade a doppio senso.

Question Image

ਸਫੈਦ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਲੇਨ ਵੰਡਦਾ ਹੈ

18 / 40

La striscia bianca discontinua in figura, nelle strade a senso unico, divide le corsie

Question Image

ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਨੀਲੀ ਸਟਰਿੱਪਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

19 / 40

L'isola di traffico in figura pu˜ anche essere realizzata con strisce azzurre trasversali.

Question Image

ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਤੀਰ ਲੇਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

20 / 40

Le frecce direzionali in figura si trovano all'interno delle corsie, prima di un incrocio.

Question Image

ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ

21 / 40

L'iscrizione in figura indica la velocitˆ consigliata.

Question Image

ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਅਭਿਆਸ ਲੇਨ ਤੋਂ ਕੈਰੇਸਵੇ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ.

22 / 40

La striscia bianca laterale discontinua in figura divide la carreggiata da una corsia di accelerazione.

Question Image

ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਡਬਲ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ.

23 / 40

La doppia striscia continua in figura non pu˜ essere superata.

Question Image

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਕੀਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫੈਦ ਸਾਈਡ ਦੀ ਪੱਟੀ ਇਕ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ ਹੈ

24 / 40

La striscia bianca laterale discontinua in figura, delimita una piazzola di sosta

Question Image

ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਇੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਨੀਲੇ ਹਨ.

25 / 40

Le frecce direzionali in figura sono di colore azzurro per indicare un parcheggio a pagamento.

Question Image

ਲੇਨ ਏ, ਜੋ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

26 / 40

La corsia A, rappresentata in figura, consente al conducente di svoltare solo a sinistra.

Question Image

ਸਾਈਡਵਾਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਲਕੀਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਿਰਫ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ.

27 / 40

I segni gialli e neri in figura dipinti sul bordo del marciapiede indicano che la sosta  consentita solo agli autobus.

Question Image

ਚਿੱਤਰ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਗਾਈਡ ਸਟਰਿਪਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ, ਵਾਹਨ A ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

28 / 40

In presenza delle strisce di guida in figura il veicolo A deve andare diritto

Question Image

ਤਸਵੀਰ ਵਿਚਲੇ ਦਿਸ਼ਾਤਮਕ ਤੀਰਾਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿਚ ਨੀਲੇ ਹਨ

29 / 40

Le frecce direzionali in figura sono di colore blu nelle autostrade

Question Image

ਚਿੱਤਰ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਟਾਪੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ, ਵਾਹਨ ਬੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

30 / 40

In presenza dell'isola di traffico rappresentata in figura il veicolo B deve svoltare a destra.

Question Image

ਸੰਕੇਤ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸੰਕੇਤ ਵਿਚ, ਲਗਾਤਾਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਸਟ੍ਰਿਪ ਜੋ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੇਨ (ਲੇਨ ਏ) ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੱਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

31 / 40

Nella segnaletica in figura la striscia bianca continua che delimita la corsia di emergenza, (corsia A), pu˜ essere sempre superata in caso di intenso traffico.

Question Image

ਸੜਕ ਦੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੱਬੇ ਪਹੀਏ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

32 / 40

Nella carreggiata a doppio senso di circolazione la striscia di mezzo in figura, pu˜ essere superata con le sole ruote di sinistra

Question Image

ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਉਲਟ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

33 / 40

In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura si pu˜ fare l'inversione del senso di marcia.

Question Image

ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਪੱਧਰੀ ਮਾਰਗ ਮੋੜਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ

34 / 40

Le strisce bianche di guida in figura non consentono la svolta

Question Image

ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੌਸਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਲੇ ਜੱਗ ਜ਼ੈਗ ਸਟ੍ਰੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ

35 / 40

Un attraversamento pedonale pu˜ essere preceduto sulla destra da una striscia gialla a zig zag, come nella figura seguente

Question Image

ਚਿੱਤਰ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਟਾਪੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ

36 / 40

L'isola di traffico in figura indica una parte della strada su cui non si pu˜ circolare

Question Image

ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ

37 / 40

La segnaletica in figura indica lo spazio per la fermata di autosnodati in servizio pubblico di linea

Question Image

ਚਿੱਤਰ ਵਿਚਲੀ ਤੱਤ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇਕ ਸਪੀਡ ਰਿਟਾਇਰਡਰ ਹੈ.

38 / 40

L'elemento in figura  un rallentatore di velocitˆ installato sulla strada.

Question Image

ਟੈਕਸੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਿੰਗ ਤੇ ਸਫੈਦ ਟੈਕਸੀ ਸ਼ਿਲਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ.

39 / 40

é regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta TAXI, di colore bianco, nei parcheggi per taxi.

ਸਾਈਡਵਾਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਲਕੀਰ ਸਟਾਪ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

40 / 40

I segni gialli e neri in figura dipinti sul bordo del marciapiede consentono la fermata

Question Image

Your score is